Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3969. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš, stran 10683.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je župan Občine Hodoš dne 3. septembra 2010 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Hodoš je ob svojem nastanku leta 1999 prevzela veljavne prostorske akte bivše Občine Hodoš - Šalovci, katere del je bila. Le-ti že kljub večkratnim spremembam ne zagotavljajo želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Predvsem so neusklajeni interesi za rabo zemljišč z določeno namensko rabo. Zato bo občina v postopku priprave prostorskega načrta omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi z novimi pobudami za spremembo rabe zemljišč, predvsem za stanovanjsko gradnjo, saj je območje občine zaradi ugodne geografske lege, odsotnosti večjih industrijskih objektov, dokaj dobre dostopnosti do vseh javnih in družbenih funkcij ter pretežne lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov, kvalitetno bivalno okolje.
Poleg interesa po gradnji stanovanj, narašča tudi interes za zagotovitev delovnih mest v domačem kraju. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest tudi v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah ter turizmu. Osnovni namen razvoja v občini je torej zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavnosti.
Prostorski načrt Občine Hodoš bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci in prostorske ureditvene pogoje za območje Občine Hodoš. Predvsem pa bodo v prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij. Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi območja turistične in gospodarske dejavnosti ter ostale dejavnosti, kot so večji kmetijski kompleksi in razpršene naselitve v vinorodnih območjih.
Priprava prostorskega načrta občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občinski prostorski načrt se bo pripravil na podlagi analize stanja prostora. Za načrtovane večje spremembe namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi.
Za večje posege se načrtujejo tudi variantne rešitve, za naselje Hodoš pa morebiti tudi urbanistični načrt. Vse strokovne podlage se izdelajo v sklopu prostorskega načrta.
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta bo pripravljeno tudi okoljsko poročilo, če bo treba na podlagi smernic Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za okolje, za občinski prostorski načrt izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Faze               |Nosilec     |    Rok|
|                 |        |  izvedbe|
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Sklep o pričetku postopka in   |Župan      |   7 dni|
|objava v Uradnem listu RS    |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Izdelava strokovnih podlag    |Izvajalec    |   75 dni|
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Izdelava osnutka         |Izvajalec    |   90 dni|
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Pridobivanje smernic       |MOP na podlagi |   30 dni|
|                 |vloge občine  |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka        |Izvajalec    |   15 dni|
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka s smernicami |MOP, občina,  |   15 dni|
|                 |izvajalec    |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna    |Občina     |   30 dni|
|obravnava            |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Stališča do pripomb       |Načrtovalec,  |   7 dni|
|                 |občina, župan  |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Izdelava predloga        |Župan, občinski |   15 dni|
|                 |svet      |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Pridobivanje mnenj in sklep   |MOP na podlagi |   75 dni|
|ministrstva za okolje in prostor |vloge občine  |      |
|o skladnosti OPN         |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Sklep vlade           |Vlada Republike |   30 dni|
|                 |Slovenije    |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Sprejem odloka in objava v    |Občina     |   30 dni|
|Uradnem listu oziroma občinskem |        |      |
|glasilu skupaj z datumom in   |        |      |
|številko sklepa vlade      |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
Postopki za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta se pričnejo z izdelavo osnutka prostorskega načrta, ki se izdela v 75 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta in okoljsko poročilo (če bo le-to potrebno) se javno razgrneta. Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve ter priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta in okoljskega poročila. Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo. Sledi obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Hodoš, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana - področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana - področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20/a, 2000 Maribor;
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
6. Slovenske železnice, Služba za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 19, 9000 Murska Sobota;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256/b, 9231 Beltinci;
12. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za ZiR, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
17. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
18. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
19. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
20. Telekom Slovenije, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/08.
Št. 303/2010-LS
Hodoš, dne 3. septembra 2010
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.