Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4022. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru«, stran 10796.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 - ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 30. seji dne 7. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru« v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
- grafično prilogo.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za ceste, vodovod, meteorno kanalizacijo in ravnanje z odpadki v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je enako območju zazidalnega načrta (Odlok o zazidalnem načrtu Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru - Uradni list RS, št. 21/04) in obsega območje zahodno od naselja Jama pri Dvoru in severno od regionalne ceste RI-214/1157 Stari log-Dvor, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Preko območja opremljanja pelje regionalna cesta RI-214/1157 Stari log-Dvor, na katero se bo obravnavana servisno-obrtna cona navezovala. Vodovod območja opremljanja se bo priključil na obstoječi vodovod v naselju Jama, ki je priključen na obstoječi vodohran Dvor. Obravnavano območje sedaj ni opremljeno z javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo in opremo za ravnanje z odpadki.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave ter ureditev površin za ravnanje z odpadki.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za predvideno komunalno opremo je eno in je enako za vse vrste komunalne opreme ter obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 851.400,00 EUR po cenah avgust 2010. Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 441.433,92 EUR in so glede na skupne stroške znižani za delež primarne infrastrukture, ki ima širše vplivno območje in ni namenjeno samo območju opremljanja ter za stroške izgradnje fekalne kanalizacije, ki do izgradnje čistilne naprave Dvor in dela omrežja še ne bo v celoti funkcionalna.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme (v EUR):
+------------------------------------------------------------+
|Postavka            Skupni stroški   Obračunski|
|                           stroški|
+------------------------------------------------------------+
|1. Ceste              413.592,05   261.518,82|
|- primarno omrežje         183.220,77   31.147,53|
|- sekundarno omrežje        185.783,30   185.783,30|
|- javna razsvetljava        44.587,99   44.587,99|
|2. Vodovod             109.291,83   45.484,87|
|- primarno omrežje         76.875,85   13.068,89|
|- sekundarno omrežje        32.415,98   32.415,98|
|3. Meteorna kanalizacija      189.627,09   108.804,95|
|- primarno omrežje         97.376,07   16.553,93|
|- sekundarno omrežje        92.251,02   92.251,02|
|4. Fekalna kanalizacija      113.263,75      0,00|
|5. Ravnanje z odpadki        25.625,28   25.625,28|
+------------------------------------------------------------+
|Skupaj               851.400,00   441.433,92|
+------------------------------------------------------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Žužemberk v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja. Kolikor bo prišlo do podpisa pogodbe o opremljanju z zavezanci pa bodo izvedbo financirali zavezanci sami namesto plačila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
- izdelava projektne dokumentacije          l. 2010
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih  že pridobljeno
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi
- gradnja komunalne opreme              l. 2011
- tehnični pregled in izdaja uporabnega       l. 2011.
dovoljenja
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) = znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
A(parcela) = površina parcele
A(tlorisna) = neto tlorisna površina
Cp(ij) = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ct(ij) = obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture za novo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
- da je faktor dejavnosti za industrijske stavbe in skladišča (oznaka 125 v CC-SI) K(dejavnosti) = 1.3. V primeru izgradnje objekta, ki ne sodi v to dejavnost, se faktor dejavnosti povzame po 6. členu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 98/09).
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+------------------------------------------------------------+
|Komunalna oprema      Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2) |
+------------------------------------------------------------+
|1. Ceste              9,467      36,273  |
|2. Vodovod             1,664      6,335  |
|3. Meteorna kanalizacija      3,939      15,091  |
|4. Ravnanje z odpadki       0,928      3,554  |
+------------------------------------------------------------+
Navedeni stroški veljajo na datum avgust 2010 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
14. člen
(vlaganje investitorja in sklenitev pogodbe o opremljanju)
Občina in investitor imata možnost, da v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 - ZPNačrt-A) skleneta pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorita da bo investitor sam zgradil komunalno opremo ali del te, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
V pogodbi se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture ter glede prenosa komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-75/2010-1
Žužemberk, dne 7. septembra 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.