Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4004. Odlok o spremembi Odloka proračuna Občine Poljčane za leto 2010, stran 10766.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 30. redni seji dne 7. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka proračuna Občine Poljčane za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/10), se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|Konto  |   |Opis              |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI         |  3.861.592|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  3.184.019|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)  |  2.928.769|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|700   |   |Davki na dohodek in dobiček   |  2.475.429|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|703   |   |Davki na premoženje       |   211.400|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|704   |   |Domači davki na blago in    |   241.940|
|    |   |storitve            |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   255.250|
|    |   |(710+711+712+713+714)      |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|710   |   |Udeležba na dobičku in dohodki |   186.500|
|    |   |od premoženja          |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|711   |   |Takse in pristojbine      |    2.250|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|712   |   |Denarne kazni          |    1.000|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|713   |   |Prihodki od prodaje blaga in  |    5.000|
|    |   |storitev            |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|714   |   |Drugi nedavčni prihodki     |    60.500|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |   147.539|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|720   |   |Prihodki od prodaje osnovnih  |    7.500|
|    |   |sredstev            |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|722   |   |Prihodki od prodaje zemljišč in |   140.039|
|    |   |neopredmetenih dolgoročnih   |       |
|    |   |sredstev            |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE        |      -|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|731   |   |Prejete donacije iz tujine   |      -|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |   530.034|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|740   |   |Transferni prihodki iz drugih  |   530.034|
|    |   |javnofinančnih institucij    |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  4.278.924|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI         |  1.179.749|
|    |   |(400+401+402+403+409)      |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|400   |   |Plače in drugi izdatki     |   260.097|
|    |   |zaposlenim           |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|401   |   |Prispevki delodajalcev za    |    41.580|
|    |   |socialno varnost        |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|402   |   |Izdatki za blago in storitve  |   795.003|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|403   |   |Plačila domačih obresti     |    19.780|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|409   |   |Rezerve             |    63.289|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI        |  1.179.956|
|    |   |(410+411+412+413)        |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|410   |   |Subvencije           |    11.000|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|411   |   |Transferi posameznikom in    |   711.429|
|    |   |gospodinjstvom         |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|412   |   |Transferi neprofitnim      |   148.008|
|    |   |organizacijam in ustanovam   |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|413   |   |Drugi tekoči domači transferi  |   309.519|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  1.794.227|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|420   |   |Nakup in gradnja osnovnih    |  1.794.627|
|    |   |sredstev            |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   124.992|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|431   |   |Investicijski transferi pravnim |    74.700|
|    |   |in fizičnim osebam, ki niso   |       |
|    |   |proračunski uporabniki     |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|432   |   |Investicijski transferi     |    50.292|
|    |   |proračunskim uporabnikom    |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   -417.332|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.)   |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    |III./1|PRIMARNI PRESEŽEK        |   -402.052|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) ((I.-7102) -   |       |
|    |   |(II.-403-404))         |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    |III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   824.314|
|    |   |((70+71) - (40+41))       |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      -|
|    |   |NALOŽB             |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      -|
|    |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|    |   |(750)              |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|750   |   |Prejeta vračila danih posojil  |      -|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      -|
|    |   |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - |       |
|    |   |V.)               |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | C. |RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)       |   153.600|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|500   |   |Domače zadolževanje       |   153.600|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | VIII.|ODPLAČILO DOLGA         |    59.305|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|550   |   |Odplačila domačega dolga    |    59.305|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   -323.037|
|    |   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |       |
|    |   |VIII.)             |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |    94.295|
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   417.332|
|    |   |VIII.-IX.)           |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
|    | XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |   323.037|
|    |   |KONEC PRETEKLEGA LETA      |       |
+--------+------+--------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2010 in se na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Poljčane za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 153.600 EUR, in sicer za financiranje investicij, katerih sofinancerska sredstva prejmemo šele po končanju projektov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 7. septembra 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.