Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3982. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2010, stran 10699.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B in 127/06 - ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 28. redni seji dne 1. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2010 (Uradni list RS. št. 8/10) se spremeni:
2. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2010 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         V EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov             Proračun
                            leta
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.584.085
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.938.905
70   DAVČNI PRIHODKI              2.275.561
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.057.741
    703 Davki na premoženje           140.120
    704 Domači davki na blago in storitve     77.700
71   NEDAVČNI PRIHODKI              663.344
    710 Udeležba na dobičku in dohodkih     250.041
    od premož.
    711 Takse in pristojbine            3.500
    712 Globe in denarne kazni           3.850
    713 Prihodki od prodaje blaga in         400
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         405.553
72   KAPITALSKI PRIHODKI              65.800
    720 Prihodki od prodaje osnovnih         500
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       65.300
    in nemat. premož.
74   TRANSFERNI PRIHODKI             579.380
    740 Transferni prihodki iz drugih      101.944
    javnofin. instit.
    741 Prejeta državna sredstva iz drž.     477.436
    prorač. iz sred. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      4.272.617
40   TEKOČI ODHODKI                563.325
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    111.735
    401 Prispevki delodajalcev za soc.      18.280
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       412.060
    403 Plačila domačih obresti          13.250
    409 Rezerve                  8.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.242.745
    410 Subvencije                185.342
    411 Transferi posameznikom          742.939
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim org.        94.006
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      220.458
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.185.802
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.185.802
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           280.745
    431 Investic. transferi pravnim in fiz.   226.550
    osebam, ki niso pror. uporab.
    432 Investic. transferi proračunskim     54.195
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   688.532
    II.)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
73   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            107.080
55   ODPLAČILA DOLGA               107.080
    550 Odplačila domačega dolga         107.080
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          -795.612
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)        -107.080
------------------------------------------------------------
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)        688.532
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.    795.612
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 7.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 403-02-28/10-195
Križevci, dne 2. septembra 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.