Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-01-0017/2010-1 Ob-5754/10 , Stran 2428
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, tel. 05/330-46-70, faks 05/330-46-82, e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje so spodaj navedene nepremičnine, ki se nahajajo tik ob državni cesti Miren – Opatje selo, nekoliko pred odcepom za naselje Lokvica. Površina nepremičnin je tipična zaraščena kraška gmajna, poraščena z redkim drevjem in grmičevjem. Skupna površina vseh nepremičnin znaša 46.647 m2. – parc. št. 1/308, pašnik – 81 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/310, pašnik – 3.399 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/313, pašnik – 11.387 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/315, pašnik – 13.201 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/316, pašnik – 981 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/317, pašnik – 100 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/319, pašnik – 2.019 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/324, pašnik – 3.143 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/325, pašnik – 857 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/327, pašnik – 754 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/328, pašnik – 6.247 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/329, pašnik – 1.107 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/331, pašnik – 395 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/332, pašnik – 506 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/334, pašnik – 297 m2, k.o. Opatje selo, – parc. št. 1/336, pašnik – 2.173 m2, k.o. Opatje selo. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje: a) izhodiščna cena nepremičnin je 480.000,00 €, b) ker so predmet prodaje kmetijska zemljišča, bo moral najugodnejši ponudnik sprejeti ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja promet s kmetijskimi zemljišči, b) nepremičnine se prodajajo kot celota in po sistemu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane, c) na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, d) ponudnik mora do dne 1. 10. 2010, na podračun proračuna prodajalca št. 01275-0100014366, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku – kupcu, se bo varščina vračunala v kupnino, e) izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in bo ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka cena ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, f) ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – potrdilo o vplačani varščini, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, če je ponudnik pravna oseba, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje, g) na nepremičninah, ki so predmet prodaje je predvidena graditev turističnega kompleksa, zato je treba ponudbi priložiti: – poslovni načrt, ki vsebuje vizijo kompleksa, poslanstvo dejavnosti in vrednote, ki jih kompleks in dejavnost zasledujeta tudi s stališča lokalne skupnosti, – načrt lokacije, makro in mikro, s prikazom lege, zasnove in oblike vasi, arhitekturnih rešitev, vse tudi s stališča varstva kraške arhitekture in krajine, flore in favne, – prikaz umestitve turističnega kompleksa v lokalno okolje tudi s stališča vrednotenja zgodovinskih ostankov, – podrobnejšo predstavitev turističnega kompleksa s stališča vsebine turistične ponudbe, profila gosta, predstavitev posameznih objektov, infrastrukture v kompleksu, dejavnosti in aktivnosti. Predstavitev kompleksa in infrastrukture mora biti tudi grafična, – ponudnik mora prikazati, da bo gradnja objektov do okolja prijazna in ekološka, – ponudnik mora predložiti plan investicije, finančni plan, marketinški plan in plan morebitnega črpanja evropskih sredstev, SWOT analizo, ciljna tržišča ter prikazati stanje konkurenčnih ponudnikov, h) ponudnik mora razpolagati s pozitivnim mnenjem lokalne skupnosti, s katerim je slednja podala soglasje k projektu izgradnje turističnega kompleksa, i) davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve pogodbe nosi kupec, j) kupoprodajna pogodba bo sklenjena v roku 8-ih dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki ga bo v skladu z določili zakona o kmetijskih zemljiščih izdala UE Nova Gorica, k) kupcu bo na dan podpisa pogodbe izstavljen tudi račun za plačilo kupnine. Kupec mora celotno kupnino nakazati v roku 8 dni od izstavitve računa. Vpis lastninske pravice v korist kupca v zemljiško knjigo bo mogoč na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po plačilu celotne kupnine, l) plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Postopek: a) javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 6. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Miren - Kostanjevica (sejna soba v prvem nadstropju), b) upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v zaprtih kuvertah prispele na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, in sicer do dne 6. 10. 2010, do 12. ure. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Opatje selo – Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte morata biti navedena naziv in naslov ponudnika, c) pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, d) ponudbe z nižjo ceno od izklicne ne bodo upoštevane, e) predstavniki ponudnikov, ki bodo udeleženi pri odpiranju ponudb se morajo izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, f) ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po dnevu odpiranja ponudb, g) nadzor nad izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija, h) komisija za nadzor nad izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem župana do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje nepremičnin, ponudnikom pa se varščina vrne, i) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 6. Drugi pogoji Ustanovi se služnostna pravica prečkanja: – parcele št. 1/319, k.o. Opatje selo v točki tromeje med parcelami št. 1/334, 1/319 in 1/337, vse k.o. Opatje selo, vse v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 1/322, 1/321 in 1/320, vse k.o. Opatje selo, v breme vsakokratnega lastnika parcele št. 1/319, k.o. Opatje selo in – parcele št. 1/316, k.o. Opatje selo, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1/314, k.o. Opatje selo, v breme vsakokratnega lastnika parcele št. 1/316, k.o. Opatje selo vse za primer, da gospodujoča zemljišča (parc. št. 1/322, 1/321, 1/320 in 1/314, vse k.o. Opatje selo), ne bi bila oddana v zakup. Ne glede na 2. točko te objave se iz prodaje izloči del parcel št. 1/336, 1/332 in 1/329, k.o. Opatje selo, ob državni cesti oziroma v smeri proti državni cesti v dolžini 10 m od parcele državne ceste, št. 1078/11, k.o. Opatje selo, za potrebe rekonstrukcije državne ceste. Odmera pasu na teh treh parcelah se izvrši naknadno, po izvršeni prodaji parcel iz druge točke. Bodoči kupec je zato dolžan dopustiti odmero opisanega pasu na parc. št. 1/336, 1/329 in 1/332, vse k.o. Opatje selo, in po geometrski odmeri na novo odmerjena zemljišča brezplačno prenesti v last občine. Slednja pa se na novonastalih parcelah istočasno zaveže ustanoviti, brezplačno, v korist vsakokratnega lastnika zemljišč, ki so predmet prodaje, služnostno pravico dostopa z vsemi motornimi vozili vseh vrst. Zaradi izgradnje varnega vhoda pa se občina na novonastalih parcelah, ki sodijo v ta desetmetrski pas, zavezuje ustanoviti brezplačno, stavbno pravico ali drugo sorodno pravico, na podlagi katere bo lastnik zemljišč, ki so predmet prodaje, lahko zgradil vhode na dostopne poti, da bodo ustrezali zakonskim predpisom. Za odmerjeno površino zemljišča, ki sodi v ta desetmetrski pas (razen delov zemljišča, ki pokriva površino dveh vhodov), se občina zaveže izročiti nadomestno zemljišče. 7. Ostalo: ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Informacije dobite na tel. 05/330-46-70.