Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3963. Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 10675.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) - v nadaljevanju: ZVKD-1, 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) ter Strokovnih osnov za razglasitev Pilonove domačije v Ajdovščini, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Nova Gorica, izdelanih v mesecu juliju 2010, je Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. redni seji dne 2. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina - Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
Ime enote: Ajdovščina - Pilonova galerija EŠD: 24865
Varstvene skupine: zgodovina, umetnostna zgodovina.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Veno Pilon je slovenski slikar, grafik, fotograf in scenograf. Je eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti. Hiši na Prešernovi ulici 1 in 3 sta bili v letih 1972 do 1978 preurejeni v galerijo. V hiši na Prešernovi 1 je delovala pekarna slikarjevega očeta in tu je umetnik ustvaril svoja najboljša dela. Galerija je bila ustanovljena z namenom, da se bo ukvarjala z raziskovanjem Pilonovega življenja in dela in da bo hranila slikarjevo stalno zbirko, ki jo je mestu Ajdovščina podaril slikarjev sin. Tudi sama prenova obeh objektov Svetozarja Križaja je arhitekturni dosežek. Arhitekt je za svoje delo dobil Plečnikovo nagrado leta 1976. Galerija s Pilonovo stalno zbirko, ki deluje v enem delu v slikarjevi domačiji, ima izjemno zgodovinsko pričevalno vrednost. Objekt predstavlja tenkočutno prenovo dveh meščanskih hiš v galerijo z arhitektovim izvirnim izrazom.
3. člen
Lokacija spomenika:
+--------------+--------------+-----------+--------------------+
|Katastrska    |Parcelna      |Cela/del   |Lastnik             |
|občina        |številka      |           |                    |
+--------------+--------------+-----------+--------------------+
|Ajdovščina    |969/1 k.o.    |cela       |Občina Ajdovščina   |
|              |Ajdovščina    |           |Cesta 5. maja 6/a   |
+--------------+--------------+-----------+--------------------+
|Ajdovščina    |970 k.o.      |cela       |Občina Ajdovščina   |
|              |Ajdovščina    |           |Cesta 5. maja 6/a   |
+--------------+--------------+-----------+--------------------+
Varovano območje kulturnega spomenika obsega parcelni številki 969/1 in 970, obe k.o. Ajdovščina.
Meje spomenika so določene na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:207. Izvirnika načrtov se hranita na Občini Ajdovščina in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območni enoti Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod).
4. člen
Sestavni del tega spomenika je inventarna knjiga premičnin vseh zbirk, ki jo vodi in hrani Pilonova galerija Ajdovščina.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, zgodovinskih in arhitekturnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved posegov, ki zajemajo spreminjanje tlorisov, višinskih gabaritov ali gradbenih materialov, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri Zavod;
- varovanje oblikovanosti zunanjščine: kritino, vse detajle na fasadi, velikost in razporeditev okenskih odprtin;
- ob morebitni sanaciji upoštevanje izvirnega pristopa arhitekta Svetozarja Križaja;
- prepoved posegov na fasade s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri Zavod;
- v objektu ohranjanje obstoječe dejavnosti galerije z zbirkami.
Za kakršenkoli poseg v spomenik vključno z vzdrževalnimi in/ali revitalizacijskimi deli, je potrebno predhodno pridobiti kulturno-varstveno soglasje Zavoda.
6. člen
Upravljanje izvaja upravljavec ob strokovni pomoči Zavoda, ki je izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika.
7. člen
Pristojni organ mora po uveljavitvi tega odloka na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor, pristojen za dediščino.
9. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 622-2/2009
Ajdovščina, dne 3. septembra 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.