Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3976. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 10686.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 36. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu.
2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
- krme za divjad,
- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah.
V proračunu Občine Kamnik se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Občina Kamnik bo izvedla postopek javnega naročanja oziroma izbiro dobavitelja blaga in materiala iz prvega odstavka tega člena, po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun Občine Kamnik za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
3. člen
Upravičenci, do navedenega blaga in materiala v prvem odstavku 2. člena tega odloka, so lovske družine - koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Občine Kamnik.
Količina blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Kamnik.
3. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2010
Kamnik, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.