Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Ob-5724/10 , Stran 2415
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Predmet razpolaganja je nepremičnina, parc. št. 4/2, k.o. Rogoza (694), vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 35, k.o. Rogoza, v lasti Republike Slovenije do celote in prosta bremen. Iz zemljiškega katastra izhaja, da ima parcela naslednjo vrsto rabe – stanovanjska stavba, v izmeri 37 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 49 m2 in travnik, v izmeri 424 m2, do celote. Na parc. št. 4/2, k.o. Rogoza (694) stoji stavba št. 487, k.o. Rogoza (694), ki je v naravi ruševina, gospodarsko poslopje, pa v naravi ne obstaja. Predmetna nepremičnina se nahaja v naselju Rogoza, v bližini mesta Maribora. V neposredni bližini se nahaja priključek na avtocesto, Maribor pa je oddaljen približno 5 minut vožnje z avtomobilom. Parcela se nahaja v soseski stanovanjskih hiš, blizu križišča. Do parcele vodi asfaltirana cesta. Soseska je relativno mirna, v bližini se nahaja dom krajanov in športni park. Zemljišče je ravno, nepravilne oblike in predstavlja zaokroženo celoto. Zemljišče je zaraščeno z vseh strani z drevjem in grmičevjem in opuščeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 25.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 12. 10. 2010, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino znaša 2.500,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-93900110, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Rogoza. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.