Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3987. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja z dne 6. 8. 2010, stran 10739.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja z dne 6. 8. 2010
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi neurja dne 6. 8. 2010.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 53.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-443/2010 O603
Krško, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.