Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4000. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo, stran 10765.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - OdlUS) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za člane Občinskega sveta Občine Naklo (v nadaljevanju: občinski svet) in za župana Občine Naklo (v nadaljevanju: župan).
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki jim po rezultatih lokalnih volitev pripadajo mandati v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas na volitvah za občinski svet, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas v prvem krogu glasovanja.
Organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki se uvrstita v drugi krog, imata pravico tudi do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas v drugem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorjem se stroški povrnejo na podlagi njihove zahteve, najkasneje 30 dni po predložitvi dokončnega poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Poročilo mora vsebovati vse zakonsko predpisane elemente in biti Občini Naklo predloženo v zakonskem roku.
7. člen
Sredstva za delno povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana se zagotovijo v proračunu Občine Naklo.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 36/2002).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za potrebe lokalnih volitev v letu 2010.
Št. 032-0024/2010-2
Naklo, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.