Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3988. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava, stran 10739.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06 in 55/10) je Občinski svet Občine Lendava na 36. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči višine zneska, ki ga določa zakon.
3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem svetu, pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,09 EUR za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, so organizatorji volilne kampanje oziroma kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičeni do povrnitve stroškov v višini 0,09 EUR za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0010/2010
Lendava, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Lendava - Lendva
mag. Anton Balažek l.r.