Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 41031-8/2010 Ob-5747/10 , Stran 2427
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Opis predmeta prodaje in lokacija Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča: – parc. št. 233/20 v izmeri 6 m2 in parc. št. 233/19 v izmeri 376 m2 obe vl. št. 1659, k.o. Šturje, parc. št. 215/4 v izmeri 68 m2 vl. št. 1693, k.o. Šturje, in parc. št. 202/10 v izmeri 5 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje, ki predstavljajo del gradbene parcele št. 33, znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom o Zazidalnem načrt Grivče II (Uradno glasilo št. 17/1996) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS, št. 79/04 in 59/05). Območje je v celoti komunalno opremljeno s cesto v asfaltni izvedbi. 3. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča: zemljišča se prodajajo izključno vsa skupaj v paketu. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča iz druge točke znaša 23.660 € (52,00 €/m2), kupec je dolžan plačati tudi DDV od dosežene ponudbene cene. 4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 5. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 2.500,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe); – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe); – izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik): – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. 7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da je najugodnejši ponudnik in plačati celotno kupnino za zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč v Grivčah.« Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 4. 10. 2010, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 9. Drugi pogoji: a) Nepremičnine se prodajajo izključno vse skupaj v paketu. Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno - kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 10. 2010. e) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 27. 9. 2010, od 13. ure do 14. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina, ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.