Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

SV 996/2010 Ob-5771/10 , Stran 2442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 10. 9. 2010, opr. št. SV 996/2010 je bilo stanovanje št. 24, v 4. nadstropju, v neto tlorisni površini 75,35 m2, v stavbi z ident. št. 396.ES in naslovom Cesta Jaka Platiše 9, Kranj, stoječi na zemljišču parc. št. 207/7, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl. št. 870, k.o. Klanec, last zastaviteljev Ninoslava Pavkova, Frankovo naselje 156, Škofja Loka, in Mateja Jošta, Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 948/2010 z dne 31. 8. 2010, sklenjene med Slavkom Kancilijo in Bredo Drinovc Kancilija, oba Cesta Jaka Platiše 9, Kranj, kot prodajalcema, ter Ninoslavom Pavkom in Matejem Joštom, kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 78.000,00 EUR s pp, s pogodbeno sestavljeno obrestno mero v višini trimesečnega Euriborja + 1,70% obrestnim pribitkom letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje dne 18. 9. 2035 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit, št. 888506-001.