Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija, stran 10685.

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN) v zvezi s 153. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08) in 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09, 54/10) je Občinski svet Občine Idrija na 28. seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10, v nadaljevanju odlok) se v prvem odstavku 3. člena doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- Krajevna skupnost Črni Vrh.«
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- Krajevna skupnost Črni Vrh za del gospodarske javne službe, ki obsega letno vzdrževanje javnih poti (JP).«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010
Idrija, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.