Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 1562-1/10 Ob-5727/10 , Stran 2431
a) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana. b) Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem »Golf Caffe«, lokal v objektu hotela Maestoso v Lipici s pripadajočim gostinskim vrtom pred zgradbo. Lokal predstavlja; jedilnica, v izmeri 91,20 m2, točilnica, v izmeri 49,65 m2, sanitarije za osebje, v izmeri 7,90 m2, sanitarije za goste, v izmeri 11,85 m2; skupaj lokal, v izmeri 160,60 m2. Gostinski vrt pred zgradbo meri 83,50 m2 z možnostjo povečanja na 200 m2, vključeno v ceni. Lokal je neopremljen. V najem se odda za namen; kavarna/bistro srednjega do višjega cenovnega razreda. Odpiralni čas in ponudbo potrdi najemodajalec, po predhodnem dogovoru z najemnikom; Najemniku se dovoli adaptacija lokala v minimalnem obsegu, ki ga predhodno odobri najemodajalec. Strošek adaptacije nosi najemnik kot akontacijo najemnine. Stroške adaptacije pred pričetkom del potrdi najemodajalec. V primeru, da najemnikovega vložka ne bo mogoče v celoti kompenzirati v dobi trajanja najemne pogodbe, se najemniku razlika vrne po prenehanju najemnega razmerja. Najemnik nosi vse stroške povezane z lokalom; obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanj. c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za določen čas 5 let, z možnostjo podaljševanja za nadaljnjih 5 let. d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od ponujene cene (mesečne najemnine) vplačano na podračun pri UJP Koper: 01100-6030234147, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Golf Caffe«. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku se bo varščina obračunala pri najemnini, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih ponudba vsebuje: – na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije, pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ali se bodo ustrezno registrirali v primeru, da bodo izbrani na javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem, – izhodiščna najemnina znaša 1.120,00 € mesečno. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca, – najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti, – najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 15 dni, se rok lahko podaljša za nadaljnjih 15 dni ali pa se varščina zadrži. Kolikor najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži varščino, – ponudniki si lahko gostinski lokal ogledajo po predhodnem dogovoru na tel. 05/73-91-706, tajništvo Kobilarne Lipica. Pisno ponudbo je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – podatki o ponudniku: ime in priimek oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična in davčna številka v primeru, da je ponudnik že registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, drugače pa osnovni osebni podatki, kot so ime in priimek, naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO in kopija osebne izkaznice kot dokazilo o državljanstvu, – ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – potrdilo o plačilu varščine; – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa. Ponudnik predloži izjavo banke, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel nobenega blokiranega transakcijskega računa, – dokazilo, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ki ga izda pristojni davčni organ in ga ponudnik predloži organizatorju javnega zbiranja ponudb, – izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb in izjava o sprejemanju pogojev razpisa. Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb. f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo predlagal najvišjo mesečno najemnino. g) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 4. 10. 2010, do 12. ure, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem Golf Caffe.« Ovojnica mora biti zapečatena in na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Bonadea hotela Maestoso v Lipici. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. h) Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika najemodajalca si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. i) vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Kobilarne Lipica www.lipica.org ali na tel. 05/73-91-726, vodja splošno pravno kadrovske službe Mojca Fajdiga.