Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 – 2. rebalans 2010, stran 10743.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 - 2. rebalans 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 98/09 in 40/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun leta|
|   |                   |      2010|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |                   |     v eurih|
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  3.261.442,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.789.679,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.110.804,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček    |  1.888.024,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    83.465,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   139.315,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   678.875,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od |    92.510,00|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |    2.800,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    6.615,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    3.200,00|
|   |storitev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   573.750,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   108.691,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    76.756,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    31.935,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |    4.500,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    4.500,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   358.572,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   310.633,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    47.939,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.231.908,49|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   829.203,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   214.218,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    32.587,00|
|   |socialno varnost           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   516.318,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    1.080,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    65.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   883.520,49|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije            |   104.610,05|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   511.070,00|
|   |gospodinjstvom            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    72.093,00|
|   |organizacijam in ustanovam      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   195.747,44|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.325.583,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.325.583,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   193.602,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in  |    53.445,00|
|   |fiz. os., ki niso prorač. upor.    |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim |   140.157,00|
|   |uporabnikom              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    29.533,51|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        |
|   |naložb                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|   |privatizacije             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |        |
|   |V.)                  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)        |    9.920,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    9.920,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |    9.920,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |    19.613,51|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    9.920,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III. |   -29.533,51|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |   407.413,77|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.«
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2010 ne bo zadolžila.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 410-02/2009-39
Mirna Peč, dne 10. septembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.