Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Ob-5738/10 , Stran 2431
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet prodaje sta navedena poslovna deleža: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skladno z določbami družbene pogodbe Creina Fond d.o.o. imajo družbeniki predkupno pravico nakupa predmetnega poslovnega deleža pred drugimi osebami. Družbeniki družbe ZIM d.o.o. Maribor, imajo prednost pri nakupu poslovnega deleža pred drugimi osebami, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. 3. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini (kolikor je zahtevana). Ponudbe morajo biti brezpogojne. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic oziroma na celoten poslovni delež posamezne družbe. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino na transakcijski račun družbe D.S.U., d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB d.d., in sicer: – za ponudbo pod zap. št. 1, v višini 4.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Embalaža«; – za ponudbo pod zap. št. 3, v višini 4.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Kristal Maribor«; – za ponudbo pod zap. št. 4, v višini 6.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Mlinostroj«; – za ponudbo pod zap. št. 5, v višini 1.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa posl. deleža družbe ZIM«; – za ponudbo pod zap. št. 6, v višini 20.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa posl. deleža družbe Creina Fond«. Za 343 delnic družbe Fructal, d.d. varščine ni potrebno vplačati. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 30 dni po obvestilu o izboru ali plačal kupnine v predvidenem roku, se šteje da odstopa od nakupa, morebitna že sklenjena pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina pa ostane prodajalcu kot skesnina. 6. Kolikor bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba – izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami ZGD-1. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnega deleža podala sama družba (ponudba za nakup lastnega poslovnega deleža), mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnega poslovnega deleža v skladu z določbami ZGD-1. 7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic/posl. deleža družbe (navesti naziv družbe) – Ne odpiraj«, najpozneje do 30. 9. 2010 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu s 3. točko tega razpisa nepopolne. 8. Na podlagi tega razpisa družba D.S.U., d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Podrobnejši pogoji tega razpisa so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.si. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U., d.o.o., vsak delavnik, med 9. in 14. uro, pri mag. Polonci Sekirnik, tel. 01/589-48-71 ali 01/589-48-65.