Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 300-0014/2010 Ob-5731/10 , Stran 2413
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, opravljenih od 20. 10. 2009 dalje do 18. 10. 2010. Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so mikro- in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. 10. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 18. 10. 2010 (datum poštnega žiga na dan 18. 10. 2010). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Naložbe«. Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela po zaključku razpisa v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.