Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010, stran 10769.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 27. redni seji dne 6. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 20/10) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|Konto  |   |Opis               | Rebalans 2010|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |I.  |SKUPAJ PRIHODKI          |   24.887.611|
|     |   |(70+71+72+73+74+78)        |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   20.375.402|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|70    |   |DAVČNI PRIHODKI          |   17.940.076|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|700   |   |Davki na dohodek in dobiček    |   14.594.176|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|703   |   |Davki na premoženje        |   1.963.200|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|704   |   |Domači davki na blago in storitve |   1.382.700|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|71    |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   2.435.326|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|710   |   |Udeležba na dobičku in dohodki od |    999.026|
|     |   |premoženja            |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|711   |   |Takse in pristojbine       |     1.763|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|712   |   |Globe in druge denarne kazni   |     46.000|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|713   |   |Prihodki od prodaje blaga in   |     64.230|
|     |   |storitev             |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|714   |   |Drugi nedavčni prihodki      |   1.324.307|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|72    |   |KAPITALSKI PRIHODKI        |   1.165.000|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|720   |   |Prihodki od prodaje osnovnih   |     45.000|
|     |   |sredstev             |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|722   |   |Prihodki od prodaje zemljišč in  |   1.120.000|
|     |   |neopredmetenih dolgoročnih    |        |
|     |   |sredstev             |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|73    |   |PREJETE DONACIJE         |       0|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|730   |   |Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|74    |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   3.340.209|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|740   |   |Transferni prihodki iz drugih   |   3.340.209|
|     |   |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|78    |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|     7.000|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|787   |   |Prejeta sredstva od drugih    |     7.000|
|     |   |evropskih institucij       |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |   24.171.658|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|40    |   |TEKOČI ODHODKI          |   5.858.682|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|400   |   |Plače in drugi izdatki zaposlenim |   1.213.043|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|401   |   |Prispevki delodajalcev za socialno|    192.995|
|     |   |varnost              |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|402   |   |Izdatki za blago in storitve   |   3.184.644|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|403   |   |Plačila domačih obresti      |    440.000|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|409   |   |Rezerve              |    828.000|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|41    |   |TEKOČI TRANSFERI         |   7.980.493|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|410   |   |Subvencije            |    156.027|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|411   |   |Transferi posameznikom in     |   4.283.640|
|     |   |gospodinjstvom          |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|412   |   |Transferi neprofitnim       |    672.966|
|     |   |organizacijam in ustanovam    |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|413   |   |Drugi tekoči domači transferi   |   2.867.860|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|42    |   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   9.290.556|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|420   |   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   9.290.556|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|43    |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.041.927|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|431   |   |Investicijski transferi pravnim in|    298.060|
|     |   |fizičnim osebam, ki niso     |        |
|     |   |proračunski uporabniki      |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|432   |   |Investicijski transferi      |    743.867|
|     |   |proračunskim uporabnikom     |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    715.953|
|     |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)     |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|75    |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|     |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |   |(750+751+752)           |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|750   |   |Prejeta vračila danih posojil   |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|44    |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|     |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|440   |   |Dana posojila           |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|441   |   |Povečanje kapitalskih deležev in |        |
|     |   |naložb              |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       0|
|     |   |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. -  |        |
|     |   |V.)                |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |C.  |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|50    |VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)      |       0|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|500   |   |Domače zadolževanje        |       0|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|55    |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)     |    928.683|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|550   |   |Odplačila domačega dolga     |    928.683|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    -212.730|
|     |   |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    -928.683|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    -715.953|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC |    212.730|
|     |   |PRETEKLEGA LETA          |        |
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
|     |   |OSTANEK SREDSTEV         |       0|
+---------+-----+----------------------------------+---------------+
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in obrazložitve načrte razvojnih programov, kadrovski načrt z obrazložitvami, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter letni načrt razpolaganja z nepremičninami.
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja.
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupni organ OU in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2010 do 2013). V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-6/2010-27/5
Slovenska Bistrica, dne 6. septembra 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.