Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4026. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010, stran 10807.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2010 (Uradni list RS, št. 12/10) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |                    |     v EUR|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |      2010|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   6.830.670|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.431.777,64|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   3.032.440|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |   2.717.620|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    195.605|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    119.215|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   399.337,64|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |    151.617|
|   |premoženja               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     1.800|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     4.100|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      400|
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   241.420,64|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     98.383|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     4.173|
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     94.210|
|   |neopr. dolgoročnih sredstev       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     52.132|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     52.132|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.248.377,36|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   331.145,76|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.917.231,60|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.936.600|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   961.370,72|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    205.273|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     33.275|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   692.734,55|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     17.037|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   13.051,17|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.495.140|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    131.022|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    707.609|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    166.796|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    489.713|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.282.303,28|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.282.303,28|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    197.786|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in  |    109.210|
|   |fiz. os., ki niso pror. uporabniki   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |     88.576|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   (105.930)|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    173.400|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    173.400|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    173.400|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   (279.330)|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   (173.400)|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    105.930|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |    279.330|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    279.330|
+-----+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu
- prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se uporabijo za dokončanje 1. faze kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh (23.300,00 €), za dokončen zagon ČN Črmošnjice (19.000,00 €), za dokončanje kanalizacije Sela, Kašča (4.650,00 €) in za sofinanciranje nakupa vozila za praznjenje greznic (43.500,00 €)
- prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabijo za PCRO Vranoviči (58.925,45 €) in za deponijo Vranoviči (15.710,00 €)
- najemnina od komunalne infrastrukture v višini 113.700,00 € se uporabi za gradnjo vodovodov na projektu Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine (60.000,00 €), za Rekonstrukcijo LC in JP s pločnikom in JR Krvavčji Vrh (42.600,00 €), za dokončanje vodovoda Maline - Brezova Reber (8.000,00 €) in za 1. fazo belokranjskega vodovoda (3.100,00 €).«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2010-75
Semič, dne 10. septembra 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.