Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd, stran 10682.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 - popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 - ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02 - ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 - UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 - UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd
1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 92/07).
2. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika, ki se glasi:
Denarna pomoč se upravičencem izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na njegov osebni račun ali varčevalni račun novorojenca.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0015/2007-41
Dravograd, dne 2. septembra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.