Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja, stran 10784.

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
1. člen
V Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89, Uradni list RS, št. 45/00, 37/05 in popr. 58/06) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»ter spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij, ki jih je pripravila Občina Zreče, pod št. proj. 0001/10 v avgustu 2010.«.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, in sicer tako, da se v tabeli za evidenčno številko 11/9 doda nova evidenčna številka 11/10, in sicer;
----------------------------------------------------------
   Evidenčna     Območje /      Velikost
   številka      naselje      (iz SDP) ha
----------------------------------------------------------
    11/10      Stare Zreče       0,58
----------------------------------------------------------
3. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se za točko 19 doda nova točka 19.1:
- 19.1 Območje z evidenčno številko11/10 predel Starih Zreč: parc. št. 821/3, 821/4, 829/16 in 829/11 vse k.o. Zreče,
4. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka se dopolnijo spodaj navedeni točki:
- za zadnjo točko l) se doda nova točka m), ki se glasi:
- m) v območju 11/10 je dovoljena gradnja objektov namenjenih izključno za opravljanje obrtnih storitev, gradnja objektov centralnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj naselja ter preureditev v bivalne prostore (stanovanjske enote) in po predhodni pridobitvi mnenja pristojne občinske komisije.
5. člen
Dopolni se 34. člen odloka, in sicer tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja:
- pri preureditvi v stanovanjske enote je potrebno za predvideno št. stanovanj zagotoviti min. 1,5 parkirnega mesta na eno stanovanje na zunanjih površinah na območju parcel, ki so v lasti investitorja. Dodatno je potrebno še zagotoviti parkirna mesta za obiskovalce, in sicer min. 10% glede na št. predvidenih stanovanj.
6. člen
Doda se novo poglavje VIII. A REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM z naslednjim novim členom
57.a člen
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov.
Za gradnjo objektov v območju, morajo biti upoštevane naslednje smernice:
- upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,
- upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje,
- upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje,
- zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo,
- potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje v skladu z veljavnimi predpisi,
- potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve v skladu z veljavnimi predpisi,
- potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 57/06 - uradno prečiščeno besedilo) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96)).
Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju tehničnih predpisov pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničinega poročila.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2010-32
Zreče, dne 14. septembra 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.