Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

SV 941/10 Ob-5719/10 , Stran 2442
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 941/10 z dne 9. 9. 2010, je bila nepremičnina, to je trisobno stanovanje, številka 30, v skupni izmeri 69,57 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v izmeri 1,90 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Knafelčeva ulica 26, stoječi na parceli številka 1621/001, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice zastaviteljice Vide Kocbek ter dolžnika – zastavitelja Franca Kocbeka, oba stanujoča Knafelčeva ulica 26, 2000 Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8. 2010, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka: 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnice – zastaviteljice Vide Kocbek na temelju kreditne pogodbe številka 100906873749, v višini 25.800,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 9. 2035, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice ter za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Franca Kocbeka na temelju kreditne pogodbe številka 100906870374, v višini 30.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 9. 2035, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.