Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3891. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora – dr. Matej Lahovnik
3892. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora – mag. Anton Rop

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3893. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3894. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3895. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3896. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
3947. Uredba o dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Drugi akti

3897. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

MINISTRSTVA

3898. Pravilnik o pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja
3899. Pravilnik o merilih čistosti za aditive
3900. Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča
3901. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč
3902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah

USTAVNO SODIŠČE

3903. Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju izvrševanja Akta o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov v letu 2010 v delu, ki se nanaša na Mestno občino Koper in Občino Trebnje

BANKA SLOVENIJE

3904. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
3905. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
3906. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3907. Pravilnik o poročanju revizijskih družb
3908. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
3948. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
3949. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3909. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
3910. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
3911. Sklep o spremembi Statuta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

OBČINE

Ajdovščina

3912. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ajdovščina

Brezovica

3913. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice

Cankova

3914. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova

Celje

3915. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

3916. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav

Koper

3941. Sklep o zadržanju izvrševanja akta o razpisu rednih volitev članov sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper

Kranj

3917. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj
3918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja Kokrica Ko-M1
3919. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačilni razred

Majšperk

3942. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk
3943. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk
3944. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Metlika

3920. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010
3921. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Metlika
3922. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2010/2011

Miren-Kostanjevica

3945. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010
3946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2010–2014

Novo mesto

3923. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije
3924. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina – zahod

Podčetrtek

3925. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
3926. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek
3927. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Imeno

Polzela

3928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogaška Slatina

3929. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
3930. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
3931. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
3933. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
3934. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
3937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentjur

3938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur

Škofljica

3939. Sklep o manjši notranji igralni površini

Turnišče

3940. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a

POPRAVKI

3950. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«
3951. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti