Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3924. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina – zahod, stran 10608.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina - zahod
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje enote urejanja prostora OPPN Mrzla dolina - zahod (NM/24-OPPN-f), za katerega je treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), se nahaja na zahodnem robu Novega mesta, v bližini mestne vpadnice iz smeri Straže. Območje zajema pas pretežno nepozidanih zemljišč med večstanovanjsko sosesko Ulica Slavka in individualno pozidavo soseske Brod. Zahodni rob območja urejanja meji na območje, ki se ureja z OPPN Brod - Drage (NM/24-OPPN-e). Na severu območje omejuje zbirna mestna cesta LZ 299131, na jugu ga obdajajo kmetijska zemljišča z mešanico travnikov in njiv. Na območju urejanja so v naravi kmetijske površine ter dve domačiji s stanovanjskima stavbama in gospodarskimi objekti.
(2) Območje je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, kar bo zagotovljeno s pozidavo večstanovanjskih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.
(3) Cilj priprave OPPN je določitev pogojev za gradnjo večstanovanjskih objektov in ureditev parkovnih površin, ki bodo s svojo vsebino služile tudi širši soseski ter določitev pogojev za prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko in drugo opremo območja.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v Občinskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora NM/24-OPPN-f). V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 825, 851, 860/1, 873/1, 856/3, 856/2, 860/2, 857/2, 873/5, 856/4, 856/1, 873/3, 854, 855/1, 855/2, 850, 853, 1311-pot in 1312-pot, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnika priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in programskih izhodišč ter ob smiselni uporabi določil iz predpisov, ki obravnavajo variantne rešitve, v skladu z zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag - 60 dni po podpisu pogodbe
- izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja;
- izdelava podrobnejših strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev;
- izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve;
- izdelava posebnih strokovnih podlag.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN - 30 dni po potrditvi variante:
- izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve;
- pri izdelavi osnutka OPPN izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter s plani nosilcev gospodarske javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske akte ter izdela strokovno rešitev, pri čemer upošteva predpise za izdelavo OPPN;
- pridobitev smernic NUP - 45 dni;
- pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po prejetju smernic NUP:
- pregled in analiza smernic;
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
- priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.
4. Faza: sodelovanje javnosti:
- občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
- javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
- 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
- proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
- sprejem stališč do pripomb - 15 dni.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
- izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP - 45 dni;
- dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN - 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
- predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
- objava v Uradnem listu RS - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
- priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (v vednost);
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
4. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (za področje oskrbe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter odvoza odpadkov);
5. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
6. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
9. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
10. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN oziroma bo s prostrskimi ureditvami tangirana tudi infrastruktura, katere upravljavec ni lokalna skupnost.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira DOLNOV d.o.o., Šuceva ulica 23, Kranj, ki v postopku priprave in izdelave OPPN nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-25/2010
Novo mesto, dne 1. septembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.