Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3945. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010, stran 10644.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08 - Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 34. seji dne 6. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 6% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 eura za dobljen glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do dodatne povrnitve stroškov v višini 0,06 eura za dobljeni glas v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo na podlagi določb Zakona o volilni in referendumski kampanji, se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom državnega zbora.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica najkasneje 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-63
Miren, dne 6. septembra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.