Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-393/2010 Ob-5645/10 , Stran 2359
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 145.320,00 €, brez 20% DDV; 2. nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 164.800,00 €, brez 20% DDV; 3. nepremičnina s parc. št. 399/3, k.o. Gažon, v izmeri 1178 m2, za izklicno ceno 108.906,00 €, brez 20% DDV; 4. nepremičnina s parc. št. 399/7, k.o. Gažon, v izmeri 1052 m2, za izklicno ceno 96.553,00 €, brez 20% DDV; 5. nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4, za izklicno ceno 29.258,00 €, brez 20% DDV; 6. nepremičnina s parc. št. 1056, k.o. Šmarje, stavbišče, v izmeri 39 m2 in dvorišče, v izmeri 122 m2, za izklicno ceno 9.470,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 7. nepremičnina s parc. št. 1076/2, k.o. Oltra, v skupni izmeri 3173 m2, za izklicno ceno 418.285,00 €, brez 20% DDV; 8. poslovni prostor v Kopru, Carpacciov trg 6/7, s parcelno št. 835, k.o. Koper, v izmeri 448,33 m2, za izklicno ceno 485.890,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 9. poslovni prostor v Kopru, Dapontejeva reber 3, s parcelno št. 1188, k.o. Koper, v izmeri 23,50 m2, za izklicno ceno 39.802,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 10. poslovni prostor v Kopru, Gramscijev trg št. 1 (Gasilska 17), s parcelno št. 444, k.o. Koper, v izmeri 231,72 m2, za izklicno ceno 254.220,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 11. poslovni prostor v Kopru, Kettejeva 14, s parcelno št. 809/3, k.o. Koper, v izmeri 134,36 m2, za izklicno ceno 76.925,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 12. poslovni objekt Libertas, v Kopru ob severni obvoznici, s parcelno št. 122/1, k.o. Koper, v izmeri 1385,40 m2, za izklicno ceno 901.802,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 13. poslovni objekt, Sočerga 5, s parcelno št. 4960/3, k.o. Sočerga, v izmeri 361,10 m2, za izklicno ceno 137.819,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 14. pomožni prostor v Kopru, Trubarjeva 2, s parcelno št. 150/1, k.o. Koper, v izmeri 29,36 m2, za izklicno ceno 29.591,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 15. nepremičnina v Kopru, Mladinska ulica 4 – hiša »Longo«, s parcelno št. 100/1, k.o. Koper, v izmeri 183 m2, za izklicno ceno 153.559,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno. Nepremičnini s parc. št. 660/8 in 660/13, k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Nepremičnini s parc. št. 399/3 in 399/7, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4. Nepremičnina s parc. št. 1056, k.o. Šmarje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje. V naravi gre za porušen objekt. Nepremičnina s parc. št. 1076/2 se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran. Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 835, k.o. Koper, se nahaja na zahodnem delu mestnega jedra, na območju Carpacciovega trga. Konstrukcija objekta je solidna. Notranjost objekta potrebna prenove. Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 1188, k.o. Koper, se nahaja na južnem delu starega mestnega jedra, severno od Prešernovega trga. Konstrukcija je zasnovana na starem objektu, katerega se je prenovilo, tako da je le-ta posodobljena ter ustrezno sanirana. Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 444, k.o. Koper, se nahaja na vzhodnem delu starega mestnega jedra, na območju Gramscijevega trga ter Gasilske ulice. Poslovni prostor se nahaja v pritličju objekta, ki je v osnovi dvoetažen v južnem in trietažen v severnem delu. Objekt je bil prenovljen v letu 1983. Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 809/3, k.o. Koper, se nahaja v pritličju pretežno stanovanjskega objekta v jugozahodnem delu mestnega jedra, na lokaciji Kettejeve in Pobočne ulice. V naravi gre za dva prostora, ki sta med seboj povezana. Konstrukcija prostora je v osnovi kamnita z leseno tramovno medetažo, brez posebnih obdelav. Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 122/1, k.o. Koper, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra. Objekt se nahaja cca 70 m zračne linije od morske obale. V naravi gre za objekt – namembnosti skladišča, ki je potrebno šele smiselne vizije, glede na lokacijo. Nepremičnina – poslovni objekt na parceli številka 4960/3, k.o. Sočerga se nahaja v naselju Sočerga. Je oddaljen od urbanih centrov, je v bližini meje s Hrvaško. Objekt je bil zgrajen v letu 1991. Nepremičnina – pomožni poslovni objekt na parceli št. 150/1, k.o. Koper se nahaja v osrednjem centralnem delu starega mestnega jedra, v objektu, ki predstavlja izključno stanovanjsko zgradbo. Pomožni prostor se nahaja v pritličju. Namembnost prostora je bila v preteklosti nekakšna delavnica, danes pa je stanje podobno kletnemu prostoru. Nepremičnina s parc. št. 100/1, k.o. Koper se nahaja na območju starega mestnega jedra, in sicer znotraj SZ območja. Dostop je slabši, cesta ožja, celotna posest pa je tako po konfiguraciji rahlo majhna saj je celotna površina parcele 183 m2, a vsled štirietažnega objekta relativno velika po možni izrabi. Objekt je dotrajan in potreben čimprejšnje sanacije. Ker je objekt v kulturno-varstvenem smislu spomenik, so na to vezane smernice in navodila ter morebitne raziskave. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09). Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 30. 9. 2010 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.30. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-393-2010. Varščino je potrebno vplačati do dne 29. 9. 2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.