Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 47801-0006/2010(132) Ob-5643/10 , Stran 2368
I. Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Predmet prodaje so: a) Červar: apartma, v izmeri, 63,47 m2, parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu Ulica Ružmarin 28, Červar. Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica. Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980. Vpis v zemljiško knjigo je urejen. Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 11.126,70 EUR. b) Cres: apartma D1.2 4/P, v izmeri 21,40 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v pritličju počitniškega objekta. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 24.118,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 2.411,80 EUR. c) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri 39,00 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v pritličju počitniškega objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 4.633,20 EUR. II. Pogoji prodaje: 1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno - kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi občina, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec. 2. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR: Občine Slovenske Konjice: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131 4010 0003 434, sklic: 47801-0006-2010. 3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine. 5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami: – za počitniški objekt v Červarju: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«, – za apartma D1.2 4/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2 4/P«, – za apartma C2 6/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres C2 6/P«. 6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice, oziroma po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/naziv in naslov/sedež. Odpiranje ponudb za Červar, Cres D1.2 4/P in C2 6/P bo v ponedeljek, 27. 9. 2010, ob 12. uri v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena. 7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 26. 7. 2010, do 11. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice najkasneje do 26. 7. 2010 do 11. ure ne glede na vrsto dospetja. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin nosi kupec. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je: Alojz Pačnik, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si ali na tel. 03/757-33-64; Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je: – za Červar: Trav d.o.o., tel. 00385/52-43-66-18 ali mobitel: 00385/091-535-53-23; – za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav d.o.o., tel. 00385/51-57-41-69 ali mobitel: 00385/98-260-757. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasnih deskah in na spletnih straneh Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.