Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3913. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice, stran 10600.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 3. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice
1. člen
(namen)
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja z oznako območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice (v nadaljevanju: OPPN).
Opredeli se vsebina in obseg izdelave OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave OPPN je določitev izvedbenih urbanističnih pogojev za gradnjo stanovanjskih objektov. Območje urejanja z oznako VS 10/9-2 Vnanje Gorice je po namenski rabi prostora opredeljeno kot območje za stanovanjsko rabo.
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) je potrebno za območje urejanja z oznako VS 10/9-2 pripraviti občinski podrobni prostorski načrt. Razlog za sprejem OPPN je težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev, izraženih in opredeljenih v planskih dokumentih občine ter pobudah investitorjev.
Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za izdelavo OPPN so strokovne podlage.
3. člen
(območje)
Območje se nahaja na južnem delu Požarnic. Zemljišče je del travnatega območja, ki meji na strnjeno stanovanjsko območje na severnem delu, na južnem delu pa na manjšo zaplato gozda.
Območje OPPN z oznako VS 10/9-2 je opredeljeno in prikazano v kartografskem delu dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) in obsega naslednje zemljiške parcele 1239/5, 1239/6, 1239/8, 1239/9 - del, 1239/12 - del, 1239/14 - del, 1240/11 - del, 3584 - del, vse k.o. Brezovica, šifra k.o. 1724. Površina ureditvenega območja je ca. 2.800 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
(roki za pripravo akta in posameznih faz)
+------------------------+--------------------+----------------+
|Faza          |Nosilec       |Rok       |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Sklep o pripravi OPPN  |župan        |september 2010 |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Priprava osnutka OPPN  |načrtovalec     |september 2010 |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Smernice nosilcev    |občina       |oktober 2010  |
|urejanja prostora    |          |        |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Priprava dopolnjenega  |načrtovalec     |december 2010  |
|osnutka OPPN      |          |        |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Sodelovanje javnosti  |občina       |januar 2011   |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Priprava predloga OPPN |načrtovalec, občina |februar 2011  |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Mnenja nosilcev urejanja|občina       |marec 2011   |
|prostora        |          |        |
+------------------------+--------------------+----------------+
|Sprejem OPPN      |občina       |april 2011   |
+------------------------+--------------------+----------------+
Roki so predvideni in je dopustno, da se tekom postopka spremenijo.
5. člen
(presoja vplivov na okolje)
V skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-l-51/06-5, 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09) bo Direktorat za okolje, Sektor za celovite presoje vplivov na okolje zaprošen za izdajo odločbe ali je za predmetni plan treba izdelati postopek celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo prostorskega akta ter mnenja k predlogu so:
1. ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, Ljubljana
2. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva c. 10, Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana
4. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
5. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, Ljubljana
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova 55, Ljubljana
8. JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
9. Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ul. 70, Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
11. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravljavec OPPN je Občina Brezovica. Naročnik OPPN je dolžan skleniti pogodbo s strokovno usposobljenim načrtovalcem za izdelavo OPPN.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN nosi investitor.
8. člen
(objava)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 259/2010-si
Brezovica, dne 3. septembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.