Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3947. Uredba o dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 10645.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08, 34/09, 77/09 in 25/10) se v 3. členu na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009.«.
2. člen
Za 24.r členom se doda novo VII.d poglavje in novi 24.s, 24.š, 24.t, 24.u, 24.v in 24.z člen, ki se glasijo:
»VII.d Ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009
24.s člen
(predmet podpore)
(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009.
(2) Namen ukrepa je ohranitev staleža prašičev v Republiki Sloveniji.
(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na GVŽ prašičev za leto 2009.
24.š člen
(upravičenci)
Kmetijska gospodarstva, ki redijo mlade prašiče oziroma prašiče pitance (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci) oziroma plemenske prašiče in izpolnjujejo pogoje iz 24.t člena te uredbe, so upravičena do podpore, izračunane po postopku, določenem v 24.u členu te uredbe.
24.t člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za leto 2009 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike;
2. kmetijsko gospodarstvo ima na obrazcu B oddane zbirne vloge za leto 2009 izkazane najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma 20 GVŽ prašičev pitancev;
3. upravičenec je upravičen do podpore za tisto kategorijo, za katero je izpolnil pogoj iz prejšnje točke;
4. pri obračunu GVŽ prašičev pitancev se upošteva »število vpisanih živali na 1. marec« ali »povprečno število živali v turnusu« iz obrazca B oddane zbirne vloge za leto 2009. Če sta izpolnjeni obe rubriki obrazca B oddane zbirne vloge za leto 2009, se upošteva rubrika, ki ima višjo vrednost;
5. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah, če:
- podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti nosilca kmetije ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti na dan oddaje zahtevka iz prvega odstavka 24.v člena te uredbe; potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od dveh mesecev od dneva vložitve zahtevka ali
- podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti na dan oddaje zahtevka iz prvega odstavka 24.v člena te uredbe; potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od dveh mesecev od dneva vložitve zahtevka; oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni v stanju kapitalske neustreznosti, kar dokazuje s potrdiloma »Bilanca stanja« in »Izkaz poslovnega izida« za leto 2009.
24.u člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo pri prireji prašičev pitancev in prireji plemenskih prašičev se zagotovijo sredstva do višine 1.200.000 eurov.
(2) Višina podpore na GVŽ prašiča pitanca okvirno znaša 85 eurov in na GVŽ plemenskega prašiča okvirno 170 eurov. Dokončna višina podpore se na podlagi upravičenih zahtevkov določi v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena.
(3) Višina podpore na GVŽ prašiča pitanca se izračuna tako, da se sredstva iz prvega odstavka tega člena delijo s skupnim GVŽ prašičev pitancev in plemenskih prašičev od upravičenih zahtevkov iz prvega odstavka 24.v člena te uredbe.
(4) Skupni GVŽ je vsota skupnega GVŽ plemenskih prašičev, ki je pomnožen s faktorjem dva in skupnega GVŽ prašičev pitancev.
(5) Višina podpore na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina podpore na GVŽ prašiča pitanca pomnoži s faktorjem dva.
(6) Ukrep se izvaja kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1535/07/ES.
(7) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določena v drugem odstavku 3. člena Uredbe 1535/07/ES. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali njen namen.
(8) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
24.v člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Agencija vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 24.t člena te uredbe in ne presegajo zgornje meje iz sedmega odstavka prejšnjega člena, najkasneje do 22. septembra 2010 pošlje predtiskan obrazec »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009«. Ko upravičenec podpisan predtiskan obrazec vrne na Agencijo, se le-ta šteje za zahtevek o upravičenosti do podpore za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009. S podpisom predtiskanega obrazca upravičenec dovoljuje Agenciji, da se smejo podatki, navedeni na obrazcu B zbirne vloge 2009, uporabiti za namen iz 24.s člena te uredbe. Obrazec »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009« se objavi na spletni strani Agencije.
(2) Potrdilo iz 5. točke 24.t člena te uredbe upravičenec priloži zahtevku iz prejšnjega odstavka oziroma lahko upravičenec z izjavo pooblasti Agencijo, da le-ta sama pridobi podatke v skladu s 139. členom ZUP. K zahtevku je potrebno priložiti tudi Izjavo o pomoči de minimis v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1535/07/ES. Izjavi sta sestavni del obrazca iz prejšnjega odstavka.
(3) Zahtevek mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije do 6. oktobra 2010.
(4) Predstojnik Agencije izda odločbe do 19. novembra 2010.
24.z člen
(uporaba VIII. poglavja)
Za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009« se določbe VIII. poglavja te uredbe ne uporabljajo.«.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2010
Ljubljana, dne 9. septembra 2010
EVA 2010-2311-0192
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik