Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-2/2010(2510) Ob-5641/10 , Stran 2367
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: Pod A) Zemljišče parc. št. 115/43 travnik, v izmeri 1688 m2, vpisano v vl. št. 731, k.o. Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 84.400,00 EUR brez DDV. Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur – Urbanistična zasnova (Uradni list RS, št. 18/04). Pod B) Zemljišče parc. št. 57/11, travnik, v izmeri 16006 m2, vpisano v vl. št. 247, k.o. Planina, za izhodiščno ceno 128.048,00 EUR brez DDV. Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03). V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20% DDV nista vključena. III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč. IV. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno - kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke stabilnosti tal. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID št. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 7. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora je možno plačilo kupnine v obrokih. 9. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. 10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena V. Drugi pogoji Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 27. 9. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.