Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 18/10-6 Ob-5608/10 , Stran 2361
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v položaju pomočnik generalnega sekretarja za sodno upravo. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit, – 6 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, – nižja raven znanja svetovnega jezika, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu pomočnik generalnega sekretarja za sodno upravo je tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju v položaj. Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih. Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil. II. Naloge Pomočnika generalnega sekretarja za sodno upravo: – naloge sodne uprave in po pooblastilu generalnega sekretarja druge naloge iz pristojnosti generalnega sekretarja, – priprava osnutkov pogodb, – priprava zahtevnih postopkov javnih naročil in skrb za pravilno izvedbo drugih postopkov javnih naročil, – priprava osnutkov odločb in sklepov, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnega osebja, – naloge sekretarja Komisije za pritožbe Ustavnega sodišča (v nadaljevanju: Komisije za pritožbe) in Personalne komisije, – sestava katalogov zbirk osebnih podatkov in katalogov informacij javnega značaja, – priprava osnutkov mnenj v pravnih zadevah po odredbi generalnega sekretarja, – ob odsotnosti generalnega sekretarja nadomeščanje generalnega sekretarja v zadevah sodne uprave, – pomoč generalnemu sekretarju pri usklajevanju dela služb Sekretariata Ustavnega sodišča pri opravljanju zadev sodne uprave, – izvajanje drugih strokovnih in vodstvenih nalog na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja. III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – visoka raven znanja slovenskega jezika. Naloge pomočnika generalnega sekretarja za sodno upravo se izvajajo v položaju (54. plačni razred – 3.805,64 EUR). IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev: – fotokopijo diplome, – dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, – potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. Kandidati, ki bodo izkazovali izpolnjevanje natečajnih pogojev po tretjem odstavku točke I. objave javnega natečaja, morajo vlogi priložiti tudi dokazilo o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister znanosti). 2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 10 dni od objave javnega natečaja. Javni natečaj je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega besedila javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. 3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj – pomočnik generalnega sekretarja«. VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti. Pri izbiri bodo upoštevani dodatni kriteriji, in sicer: poznavanje področja sistema javnih uslužbencev, poznavanje področja javnih naročil ter poznavanje delovanja sodne uprave. VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep. VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah). 2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.