Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3940. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a, stran 10633.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Turnišče določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Občina Turnišče je namero o razširitvi obstoječe gospodarske cone potrdila že s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu: OPN). Na osnovi OPN spada območje OPPN v enoto urejanja TU20a, ki ima določeno podrobno namensko rabo IG (gospodarska cona).
(2) Predvidena je gradnja objektov namenjenih poslovni, storitveni in obrtni dejavnosti, ter pripadajoče gospodarske javne infrastrukture.
(3) Predmetni OPPN je osnova za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcelele oziroma dele parcel 4277, 5339/1, 5333/1, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5349 v k.o. Turnišče in 2679, 2678, 2673 v k.o. Nedelica.
(2) Območje OPPN je nezazidano, v naravi so kmetijske površine. Ob zahodni strani območja OPPN poteka regionalna cesta III. reda, plinovod in telekomunikacijski vod. Ob južni strani se nahaja avtocesta, na severu kmetijski center in obstoječa gospodarska cona.
(3) Velikost območja OPPN je 4,43 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi idejne projektne dokumentacije, prikaza stanja v prostoru in izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb ter tudi OPN, ki je v pripravi.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
+-----------------------------------------------+--------------+
|Postopek priprave               |Rok trajanja |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava osnutka OPPN             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev smernic in odločbe o postopku CPVO |30 dni    |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN v skladu z zahtevami  |       |
|iz smernic                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni  |       |
|razpravi                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev                |30 dni    |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javna obravnava                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava stališč do pripomb          |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem stališč do pripomb na občinskem svetu |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj                |30 dni    |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem na občinskem svetu           |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave in sprejemanja OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
5. Ministrsvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest: Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9000 Murska Sobota,
6. DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
7. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
8. Režijski obrat občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče (upravljalec kanalizacije in vodovoda),
9. Petrol Plin d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (upravljalec plina),
10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
11. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
12. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Turnišče iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.turnisce.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-005/2010
Turnišče, dne 19. avgusta 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.