Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3910. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, stran 10590.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št 119/06, 15/08 in 64/08) je Senat Doba Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor na 18. seji dne 9. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
2. člen
Fakulteta izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
- diplome,
- dvojnike diplom,
- potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine iz prvega odstavka so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izdaja fakulteta.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerega je odtisnjen znak DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor.
4. člen
Fakulteta izdaja diplome in priloge k diplomam o zaključenih študijskih programih prve in druge stopnje.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«.
5. člen
Diploma vsebuje: ime fakultete, ime študijskega programa, stopnjo pridobljene izobrazbe, pridobljen strokovni naslov, ime in priimek kandidata ter datum, kraj in državo njegovega rojstva. Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, suhi pečat fakultete ter podpis dekana in direktorice.
Sestavine obrazca priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister pristojen za visoko šolstvo.
6. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Diploma se izdaja na papirju z vodnim tiskom dimenzije 210 mm x 297 mm, na katerem je natisnjen znak DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
Mapa diplome ima dimenzije 220 mm x 315 mm in je temno modre barve tip Pantone 2627C. Na platnici mape je napis DIPLOMA in znak DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor v kombinaciji oranžne barve tip Pantone 152C in svetlo modre barve Pantone 2935C.
7. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda fakulteta udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime fakultete, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter suhi pečat fakultete.
9. člen
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo fakultete.
Na potrdilu je odtisnjen pečat fakultete v tehniki suhega pečata.
10. člen
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
11. člen
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi fakulteta razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše »l.r.«
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan in direktorica fakultete podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat šole.
V evidenco izdanih diplom se vpiše podatke o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 1/2010
Maribor, dne 9. junija 2010
Dekan
red. prof. dr. Boris Cizelj l. r.