Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3914. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova, stran 10601.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZpolS-D in 105/08 odl. US) in 30. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je župan Občine Cankova dne 6. septembra 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova
I.
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova.
II.
Organizatorji volilne kampanje list kandidatov za člane Občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Cankova imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Cankova in Računskemu sodišču.
III.
Organizatorji volilne kampanje za župana, ki so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evrov za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja za župana.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Cankova in Računskemu sodišču.
IV.
Organizatorjem volilne kampanje iz II. in III. točke tega sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12 /2010
Cankova, dne 6. septembra 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.