Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3941. Sklep o zadržanju izvrševanja akta o razpisu rednih volitev članov sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, stran 10634.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in prvega odstavka 11. člena Zakona o Samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 56/94) ter v zvezi s sklepom Ustavnega sodišča RS, št. U-I-137/10-8 z dne 3. 9. 2010 izdajam naslednji
S K L E P
1.
Izvrševanje akta o razpisu rednih volitev članov sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper z dne 26. 7. 2010 (Uradni list RS, št. 62/10) se zadrži z dnem 6. september 2010.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Koper, dne 9. septembra 2010
Predsednik sveta
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 8, coma 2, e dell'articolo 11, coma 1, della Legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità (G.U. della RS, n. 56/94) ed in relazione della delibera della Corte costituzionale della RS, nn. U-I-137/10-8 del giorno 3. 9. 2010 emetto la seguente
D E L I B E R A
1.
L'attuazione dell'atto sull'indizione delle elezioni ordinarie dei membri del Consiglio della Comunità autogestita della nazionlità italiana di Capodistria è sospesa dal giorno 6 settembre 2010.
2.
La presente delibera ha effetto immediato e viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Capodistria, lì 9 settembre 2010
Il presidente del consiglio
Alberto Scheriani l.r.