Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 430-75/2010 Ob-5556/10 , Stran 2363
I. Predmet javnega natečaja Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s 55.a členom Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04 in 21/10) zadolženo za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov. Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov lahko država zagotavlja preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, izbranemu na podlagi javnega natečaja. Predmet javnega natečaja je izdaja javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov. Zakonska podlaga za izvajanje navedene naloge je 55.a člen Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04 in 21/10). II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je prosilec registriran za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov in, da izpolnjevanje dokazovanja pogojev izkazuje z: a) akreditacijsko listino, ki je izdana v skladu s standardom SIST EN ISO7IEC 17025, b) dokazili o redni udeležbi v programih preizkušanja usposobljenosti, ki jih organizirajo in usklajujejo nacionalno in mednarodno priznani laboratoriji oziroma nacionalne ali mednarodne organizacije. Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s projektno nalogo, ki jo pripravi ministrstvo za okolje in prostor. Pooblastilo se lahko odvzame v primeru, opredeljenem v sedmem odstavku 55.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04 in 21/10). III. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega natečaja, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega natečaja ter razpisne dokumentacije. IV. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: – dr. Martin Batič, tel. 01/487-74-02. V. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Ministrstva za okolje in prostor. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 22. septembra 2010 do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni natečaj, – številka in datum javnega natečaja, – predmet javnega natečaja, – ime in naslov prosilca. VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih natečajnih pogojev, pa bodo zavrnjene. VII. Obvestilo o izidu javnega natečaja: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila minister za okolje in prostor z odločbo.