Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3920. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010, stran 10605.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 28. redni seji dne 25. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 55/10) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
---------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                              2010
---------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     11.677.943,15
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.836.331,61
 70   DAVČNI PRIHODKI              5.122.486,45
    700 Davki na dohodek in dobiček      4.594.695,00
    703 Davki na premoženje           302.791,45
    704 Domači davki na blago in storitve    225.000,00
 71   NEDAVČNI PRIHODKI              713.845,16
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    430.278,10
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            4.000,00
    712 Denarne kazni               5.000,00
    714 Drugi nedavčni prihodki         274.567,06
 72   KAPITALSKI PRIHODKI             369.854,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        1.854,00
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     368.000,00
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE               28.200,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov     28.200,00
 74   TRANSFERNI PRIHODKI            5.438.415,54
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.695.283,93
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz   3.743.131,61
    sredstev prorač. EU
 78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       5.412,00
    787 Prejeta sredstva od drugih         5.142,00
    evropskih institucij
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       13.080.363,70
 40   TEKOČI ODHODKI               2.190.923,23
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    412.002,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    66.460,00
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.638.461,23
    403 Plačila domačih obresti          14.000,00
    409 Rezerve                  60.000,00
 41   TEKOČI TRANSFERI              2.615.658,84
    410 Subvencije                361.617,91
    411 Transferi posameznikom in       1.470.618,00
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          296.915,72
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      486.507,21
    414 Tekoči transferi v tujino
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI           7.809.077,41
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   7.809.077,41
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           464.704,22
    431 Investicijski transferi         165.760,00
    432 Investicijski transferi PU        298.944,22
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       -1.402.420,55
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -  -1.402.475,86
    7102) - (II. 403 - 404) (Skupaj
    prihodki brez prihodkov od obresti
    minus skupaj odhodki brez plačil
    obresti)
 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +    1.029.749,54
    71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
    tekoči odhodki in tekoči transferi)
---------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.800,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.800,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      4.800,00
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         4.800,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
---------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              570.000,00
 50   ZADOLŽEVANJE                 570.000,00
    500 Domače zadolževanje           570.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             88.735,08
 55   ODPLAČILA DOLGA                88.735,08
    550 Odplačila domačega dolga         88.735,08
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     -916.355,63
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        481.264,92
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   1.402.420,55
---------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.    916.355,63
    PRETEKLEGA LETA
---------------------------------------------------------------
                               «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-180/2010
Metlika, dne 25. avgusta 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.