Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 1101-5/2010-1 Ob-5606/10 , Stran 2349
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje ali tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje na vseh strokovnih in znanstvenih področjih v letih 2010 in 2011. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja pedagoškega oziroma 1.000,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo: – izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne programe na visokošolski stopnji, za pedagoško sodelovanje gostujočega znanstvenika; – izobraževalne ali raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektih ali programih, ki so predhodno odobreni s strani ARRS oziroma se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov (npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja) in zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj: – ima dosežen naziv doktor znanosti s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – bo imel v času pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja urejeno začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja v skladu s SPP in zakonom, ki ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, – pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. oktobrom 2010 in zaključiti do vključno 30. junija 2011, – raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. septembrom 2010 in 30. septembrom 2011. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora gostujoči znanstvenik izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja. Prijavitelj lahko posameznega tujega gostujočega znanstvenika po tem razpisu prijavi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva v najvišji višini 18.000,00 EUR za pedagoško sodelovanje pri istem študijskem programu oziroma v najvišji višini 12.000,00 EUR za raziskovalno sodelovanje na istem raziskovalnem programu ali projektu. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega gostujočega znanstvenika, – potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika, – soglasje gostujočega znanstvenika, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. Če namerava prijavitelj za gostujočega znanstvenika uveljavljati merilo iz prve alineje 6. točke tega razpisa, mora predložiti potrdilo tujega delodajalca, da gostujoči znanstvenik že vsaj 5 let deluje v tujini. Vsa zahtevana dokazila razen dokazila iz tretje alineje drugega odstavka so lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110093, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je devetdeset. 5.1. Področje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja – 30 točk Področje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja se točkuje kot sledi: naravoslovje, tehnika, medicina – 30 točk družboslovje, humanistika, umetnost – 0 točk. 5.2. Vrsta sodelovanja – 30 točk Vrsta sodelovanja se točkuje kot sledi: pedagoško – 30 točk raziskovalno – 0 točk. 5.3. Predhodno sofinanciranje sodelovanja – 30 točk Predhodno sofinanciranje sodelovanja se točkuje kot sledi: Prijavitelju za pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. – 30 točk Prijavitelju za prijavljenega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. – 20 točk Prijavitelju so za prijavljenega gostujočega znanstvenika že bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. – 0 točk. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Vloge prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo v zaprtem roku za oddajo prijav komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam prijaviteljev, kjer bo le-te razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto število točk, in sicer od prijavitelja z največ točkami do prijavitelja z najmanj točkami. V primeru, da ima več prijaviteljev isto število točk, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – prijavljeni gostujoči znanstvenik po pridobljenem doktorskem nazivu že vsaj 5 let aktivno deluje v tujini na področju relevantnem za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje, kar dokazuje s potrdilom tujega delodajalca, – prijavljeni gostujoči znanstvenik nima državljanstva države članice EU, – reference in dosežki prijavljenega gostujočega znanstvenika na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, pri čemer se za razvrstitev upoštevajo le elektronski viri dostopni na spletnem naslovu in navedeni v vlogi, – dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru raziskovalnega sodelovanja, oziroma nosilca predmeta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS, – ocena projekta in prispevka gostujočega znanstvenika k izvedbi projekta oziroma študijskega programa s strani posebnega ocenjevalca. Vsako naslednje merilo se uporabi le, če po predhodnem merilu ne bi bilo možno razvrstiti kandidatov. 7. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb in nakazilo sredstev Direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji. Obvestilo o prihodu tujega gostujočega znanstvenika mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega gostujočega znanstvenika s številko in datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi njegove veljavnosti, ter izjavo o datumu začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega dovoljenja. Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju tujega gostujočega znanstvenika. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 93. javni razpis«. Prvi zaprti rok prijave prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi v petek, 29. oktobra 2010. Vloge, prispele do navedenega datuma, se bodo uvrstile v prvo odpiranje prijav. Če pri prvem odpiranju prijav ne bodo podeljena vsa razpisana sredstva, traja drugi zaprti rok prijave do petka, 18. februarja 2011. Vloge, prispele do tega datuma, se bodo uvrstile v drugo odpiranje prijav. V okviru prvega in drugega odpiranja se med prispelimi prijavami odloča skladno s 5. in 6. točko tega razpisa. Če se tudi v drugem odpiranju prijav ne bodo podelila vsa razpisana sredstva, je tretji rok za oddajo prijav določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. avgusta 2011. V odprtem roku bodo za sofinanciranje izbrane popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje, glede na datum popolnosti vloge. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan posameznega z razpisom predpisanega roka. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, po katerem bodo porabljena vsa sredstva, oziroma v primeru veljavnosti odprtega roka po porabi sredstev, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku petnajstih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.