Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3925. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010, stran 10610.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 31. redni seji dne 26. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010 (Uradni list RS, št. 102/09, 12/10 in 40/10) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |  Proračun leta|
|    |                   |   2010 V EUR|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    5.184.098|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    3.897.170|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    3.101.428|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    2.547.478|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     166.600|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|     387.350|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki           |        –|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     795.742|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|     179.100|
|    |premoženja              |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |      1.500|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      5.500|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |        –|
|    |storitev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     609.642|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |        –|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |        –|
|    |sredstev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |        –|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |        –|
|    |nematerialnega premož.        |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |        –|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    1.286.928|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    1.286.928|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    7.277.904|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    1.063.551|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|     158.739|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalca za socialno|     26.128|
|    |varnost               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |     829.214|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     19.970|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |     29.500|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |    1.328.921|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |      5.500|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     775.834|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     95.757|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     451.830|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |        –|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    4.797.667|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    4.797.667|
|    |sredstev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     87.765|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |430 Investicijski transferi     |     87.765|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   –2.093.806|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      2.200|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       500|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      1.700|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)   |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |    2.100.000|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |    2.100.000|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |     29.700|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     29.700|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |     –21.806|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)   |     21.806|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|X.   |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 032-0231/2010
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.