Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3900. Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča, stran 10559.

Na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, 3/06 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 52/08 - popr.) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
- obliko in vsebino obrazca vloge za podelitev pooblastila nadzornika smučišča,
- obliko, vsebino in ceno službene izkaznice nadzornika smučišča ter
- oznake nadzornika smučišča.
2. člen
(vloga)
(1) Vloga za podelitev pooblastila nadzorniku smučišča (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Prosilec vlogo za podelitev pooblastila vloži pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
(3) K vlogi iz prvega odstavka tega člena mora prosilec poleg dokazil, navedenih v vlogi, predložiti še fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(4) Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
3. člen
(izdaja službene izkaznice)
(1) Službena izkaznica se izda prosilcu, ki pridobi pooblastilo in izpolnjuje pogoje v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o varnosti na smučiščih (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) S službeno izkaznico se izkazuje pooblaščenost za opravljanje nalog za vzdrževanje reda in varnosti na smučiščih v skladu z drugim odstavkom 22. člena zakona.
(3) Službeno izkaznico izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na prosilčeve stroške, določene s tem pravilnikom.
(4) Pri opravljanju nalog mora imeti nadzornik službeno izkaznico vedno pri sebi in jo na zahtevo policista ali inšpektorja izročiti na vpogled.
(5) Nadzornik mora osebi, zoper katero izvaja postopek, na njeno zahtevo na kraju pokazati službeno izkaznico.
4. člen
(oblika službene izkaznice)
(1) Službena izkaznica nadzornika se izda na obrazcu iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi v velikosti 8,5 × 5,5 cm.
(2) Na prednji strani službene izkaznice je v levem zgornjem kotu fotografija nadzornika. Desno od fotografije je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA« in izpisano ime in priimek nadzornika. Pod fotografijo je izpisan datum izdaje in številka službene izkaznice. V spodnjem desnem delu je podpis pristojne osebe Ministrstva za notranje zadeve. Med številko službene izkaznice in podpisom je žig Ministrstva za notranje zadeve.
(3) Sprednja stran službene izkaznice je rumena, hrbtna (zadnja) pa bela. Napis »NADZORNIK SMUČIŠČA« je v temno modri barvi, drugi napisi so črni. Grafična oblika in podoba službene izkaznice iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(4) Službena izkaznica vsebuje na hrbtni strani naslednje besedilo: »Imetnik te izkaznice zagotavlja varnost in spoštovanje reda na smučišču oziroma nadzira ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču v okviru dolžnosti in pooblastil na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih.« Na hrbtni strani službene izkaznice je spodaj napis: »Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije«, in je črne barve.
5. člen
(menjava službene izkaznice)
(1) Službena izkaznica se zamenja:
- če je poškodovana, tako da ni uporabna;
- če je imetnik spremenil osebno ime;
- če so se spremenili drugi podatki iz službene izkaznice.
(2) V primeru pogrešitve, izgube ali tatvine službene izkaznice se izda nova izkaznica.
(3) Nadzornik mora v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena tako dejstvo nemudoma naznaniti pristojnemu organu iz 23. člena zakona, ki izda imetniku službene izkaznice začasno potrdilo do pridobitve nove izkaznice.
(4) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se na podlagi vloge in po plačilu cene izkaznice, določene v tem pravilniku, izda nova izkaznica. K vlogi za izdajo nove izkaznice ni treba prilagati dokazil.
6. člen
(veljavnost službene izkaznice)
(1) Veljavnost službene izkaznice je vezana na veljavnost podeljenega pooblastila.
(2) Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati po tem, ko je imetniku pooblastilo odvzeto.
(3) Če je nadzorniku pooblastilo odvzeto zaradi katerega od razlogov iz sedmega odstavka 23. člena zakona, mora imetnik službeno izkaznico takoj vrniti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
7. člen
(cena službene izkaznice)
Cena službene izkaznice za nadzornika znaša 7,10 eurov.
8. člen
(oznake nadzornika)
(1) Nadzornik je med opravljanjem nalog na smučišču oblečen v oblačilo fluorescenčne rumene barve, kot je razvidno iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim. Oblačila vsebujejo oznake, iz katerih je razvidno, da gre za nadzornika smučišča.
(2) V prsni in pasni višini oblačil spredaj in zadaj sta našita dva horizontalna odsevna trakova srebrne barve. Od zgornjega odsevnega traku, na sprednjem delu oblačila, ki je našit v prsni višini, se dvigata na levi in desni strani poševno proti ramenom našita odsevna trakova v srebrni barvi, ki se od ramena navzdol nadaljujeta navpično in zaključita v hrbtnem delu horizontalnega traku, ki je našit v prsni višini.
(3) Na sprednjem levem delu oblačila je v spodnji rob prsnega horizontalnega odsevnega traku našit napis »NADZORNIK SMUČIŠČA« črne barve. Višina črk je 5 cm. Napis je našit 6 cm od roba sprednjega dela. Na sprednjem desnem delu oblačila je pod spodnjim robom prsnega horizontalnega odsevnega traku našit ježek, na katerega se pritrdi ime in priimek nadzornika smučišča.
(4) Na hrbtnem delu, nad zgornjim robom prsnega odsevnega traku, je na sredini napis »NADZORNIK SMUČIŠČA« črne barve. Višina črk je 15 cm. Poleg napisa v slovenskem jeziku je lahko tudi mednarodna oznaka za nadzornika smučišča »SKI PATROL«.
9. člen
(prehodne določbe)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, službene izkaznice, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o obrazcu službene izkaznice in oznakah nadzornika smučišča (Uradni list RS, št. 69/03), zamenja z izkaznicami, določenimi s tem pravilnikom, ob podaljšanju pooblastila.
(2) Službene izkaznice, izdane na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka, ostanejo do zamenjave v veljavi.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcu službene izkaznice in oznakah nadzornika smučišča (Uradni list RS, št. 69/03).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2010/20
Ljubljana, dne 2. septembra 2010
EVA 2010-1711-0029
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve