Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 849/10 Ob-5611/10 , Stran 2351
Letošnji razpis je namenjen nadaljevanju študija na podiplomskih študijskih programih – magistrski program 2. stopnje (bolonjski) in specialistični ali magistrski program (nebolonjski), zaradi potreb po poglobljenih znanjih na področju socialnega varstva. Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol. Besedilo javnega razpisa 1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica). 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov, organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2010/2011. Na predmetnem razpisu lahko kandidirajo posamezniki, vključeni v izobraževalne programe, določene v 3. točki tega razpisa, ob sočasnem izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisu. 3. Sofinancirani izobraževalni programi Za študijsko leto 2010/2011 razpisujemo naslednje vrste in stopnje izobraževalnih programov, katerih udeleženci lahko kandidirajo za sofinanciranje le teh: 3.1. Podiplomski študijski programi Sofinancira se: – šolnina podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje (bolonjski program) in šolnina podiplomskega specialističnega ali magistrskega študijskega programa (nebolonjski program) družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), – zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV. Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za izobraževalne programe, ki: – so že sofinancirani iz sredstev zbornice, – se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV, – se ne zaključijo s podiplomskim delom. Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, katerih izobraževanje je že bilo sofinancirano iz sredstev zbornice, pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih obveznosti. Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o plačilu k vlogi priložili ustrezna dokazila v skladu s pogoji tega razpisa. 4. Splošni pogoji razpisa Kandidirajo lahko posamezniki, ki so: 4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV, 4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice, 4.3. vpisani v izobraževalni program iz 3. točke razpisa v študijskem letu 2010/2011, 4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice, 4.5. pravočasno in posamično poslali vlogo, 4.6. zaposleni za nedoločen ali določen čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega varstva. 5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.– 5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.), dokazila (točka 5.7.) in izjave kandidata (točka 5.8.) 5.1. Podatki o kandidatu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa. 5.5. Mnenje delodajalca o pomenu izbranega izobraževanja za delo, ki ga kandidat opravlja oziroma izjava kandidata, da se izobražuje v lastnem interesu. 5.6. Predstavitev izobraževalne in poklicne poti kandidata (v skladu z navodili, ki so priloga razpisa). 5.7. Dokazila: – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi zbornica), – potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni program (pridobi zbornica), – uradna predstavitev izobraževalnega programa ter cenik šolnine oziroma zagovora v študijskem letu 2010/2011 (pridobi in predloži kandidat), – originalno potrdilo o plačilu šolnine za izbran izobraževalni program/zagovor podiplomskega dela oziroma s strani banke overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora (predloži kandidat). 5.8. Izjave: – izjava kandidata o seznanjenosti in sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi), – izjava kandidata o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov (obvezna priloga k vlogi), – izjava kandidata, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke (ni obvezna priloga k vlogi). Razpisno dokumentacijo kandidati lahko dvignejo v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času razpisa od 8. do 15. ure, ali jo pridobijo na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si. 6. Popolnost vloge Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse podatke, dokazila, ki jih mora sam posredovati in obvezne izjave, navedene v 5. točki tega razpisa. Kandidat s podpisom izjav iz 5.8. točke razpisa potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov zbornice z dne 7. 6. 2007. Če kandidat podpiše izjavo, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke, o katerih se vodi uradna evidenca, mora vsa dokazila in podatke, zahtevane v tem razpisu, dostaviti sam, v razpisnih rokih, ne glede na razpisne navedbe, da določena dokazila pridobi zbornica. Dokazila morajo biti priložena v izvirniku ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo »kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le zbornica. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo oziroma pomanjkljivo dokumentacijo, bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi vlog v nadaljnjih 8 dneh. Vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno s pozivom in predmetnem razpisom ter v prejšnjem stavku navedenem roku, bodo zavržene. 7. Merila za izbor Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (skladno z 10. točko tega razpisa) se ne obravnavajo. Formalno popolne vloge bo razpisna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril: 7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa, 7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva, 7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere posameznika na področju socialnega varstva ali pomen izobraževalnega programa za strokovno kakovostnejše delovanje kandidata na področju socialnega varstva. 8. Višina sredstev sofinanciranja Sofinanciranje se izvede za izbrani izobraževalni program iz 3. točke razpisa, ki se izvaja v študijskem letu 2010/2011. Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2010/2011 so predvidena v višini 7.000 EUR za okvirno 15 kandidatov. V primeru, da sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ne bodo zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma bo ta razpis razveljavljen. Morebitna razveljavitev razpisa bo objavljena v Uradnem listu RS. 9. Pogodba o sofinanciranju individualnega izobraževanja Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega izobraževanja v študijskem letu 2010/2011. Podpisano pogodbo bodo kandidati morali vrniti v dopisu zbornice določenem roku, ki ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat zbornici ne bo pravočasno vrnil podpisane pogodbe, bo zbornica štela, da je odstopil od sklenitve pogodbe in prijave na razpis. Morebitna preostala sredstva bo komisija s posebnim sklepom razdelila med izbrane kandidate. V slednjem primeru bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim pogodbam. Sredstva sofinanciranja bodo nakazana neposredno na transakcijski račun kandidata, ki ga bo navedel v svoji vlogi. Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov s strani kandidata. Kandidati se s pogodbo iz prvega odstavka te točke obvežejo, da bodo: 9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva; 9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge za socialnovarstveno dejavnost ter se po potrebi posvetovali z zbornico; 9.3. pripravili pisno nalogo na temo, ki si jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva (Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim delom. Pisna naloga obsega najmanj pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do 30. junija 2011); 9.4. izobraževanje oziroma študijsko leto 2010/2011 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 21. oktobra 2011*; *Kandidat najkasneje do 21. oktobra 2011 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2010/2011. 9.5. posredovali zbornici en izvod specialistične/magistrske naloge v 15-ih dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge; 9.6. dovolili zbornici, da v soglasju z njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke predstavi, preoblikuje in objavi na spletni strani zbornice ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«. Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s pogodbo iz prejšnjega odstavka, se zavežejo, da bodo zbornici v 15 dneh po poteku roka vrnili sredstva za izobraževanje, prejeta na podlagi tega razpisa oziroma pogodbe o sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek sodno izterjan. 10. Rok za oddajo vlog Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti na naslov Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2010/2011. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz Obrazca II–OV/10 razpisne dokumentacije. Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 30. septembra 2010 do 24. ure ali jih oddajo osebno v tajništvu zbornice od 8. do 15. ure, vsak delovni dan do 30. septembra 2010. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu s prvim odstavkom 10. točke tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo zbornici osebno predložena do datuma in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice 6. oktobra 2010. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge bo odpirala tričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije. 12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno najkasneje do 19. novembra 2010. 13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si. Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje mag. Urška Borišek Grošelj, na tel. 01/581-93-14, ali e-naslovu: ursa.borisek@soczbor-sl.si. Priloga k razpisu: Navodila za pripravo individualne poklicne predstavitve (točka 5.6) 1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2 strani): – opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, katere metode dela uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu), – predstavitev delovnih izkušenj – CV (vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do vseh preteklih zaposlitev, lahko predstavite tudi pogodbena dela in prostovoljno delo), – predstavitev dosedanjega formalnega in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom), – razlogi za izbor izobraževalnega programa, za katerega kandidirate za individualno sofinanciranje, – predstavitev nadaljnjega razvoja svoje poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli). 2. Reference (1–2 strani): – objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave), – sodelovanje in/ali vodenje delovnih skupin, komisij in drugih strokovnih organov, – predavanja v izobraževalnih programih, – prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov, – razvoj programa za določeno skupino uporabnikov.