Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, stran 10632.

Na podlagi in v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-185/03-15 (Uradni list RS, št. 57/05) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. izredni seji 23. avgusta 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) se v 47. členu poglavja »ARHITEKTURNA KRAJINA: Planinska vas (Pl2)«, podpoglavje »KONKRETNE DOLOČBE« glasi:
»- PNR: SK
- DNR: SE, SV, DI, MP, PD (proizvodnja), asfaltna baza, ki jo je možno legalizirati v skladu z določili 10. člena tega odloka in vizualno ublažiti z drevesno vegetacijo kjer je to mogoče; ker tehnologija dejavnosti zahteva posebno oblikovanje objektov je potrebno pri nadaljnjih širitvah upoštevati tako funkcionalni kot oblikovni vidik in doseči čim bolj uravnoteženo arhitekturno rešitev, ki jo je potrebno ustrezno utemeljiti in prikazati, kako se je upoštevalo značilnosti oblikovanja v prostoru. Z arhitekturno rešitvijo mora soglašati občinski urbanist.
Pri gradnji meteornega kanala za odvodnjavanje s platoja asfaltne baze v Planinski vasi se upošteva projekt meteornega kanala za odvodnjavanje platoja asfaltne baze IDZ za novo gradnjo št. projekta 60/1517-00-2010, junij 2010, izdelovalca Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana. H gradnji meteornega kanala za odvodnjavanje asfaltne baze v Planinski vasi se pristopi nemudoma. Pri izvedbi je potrebno zagotoviti ohranjanje naravne vrednote »Bistrica na Kozjanskem s pritoki«, identif. št. 8 V (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06 in 58/09) oziroma vseh tistih lastnosti zaradi katerih je bila naravna vrednota opredeljena in določena. Zavod RS za varstvo narave, v postopku pridobivanje mnenj in soglasij, poda strokovno mnenje o ustreznem načinu izvedbe meteornega kanala.
Za vsa ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2006(232)
Šentjur, dne 23. avgusta 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.