Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3844. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3845. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
3846. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

MINISTRSTVA

3848. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
3849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
3850. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev
3851. Odločba o izdaji soglasja k spremembi sedeža ustanove »Sintesio, ustanova«
3852. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3853. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje
3854. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj
3855. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana
3856. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
3857. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota
3858. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
3859. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
3860. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

OBČINE

Ajdovščina

3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

Brezovica

3862. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica

Brežice

3863. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«

Črnomelj

3864. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Divača

3865. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
3866. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača
3867. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2010
3868. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Gornji Petrovci

3869. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci
3870. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci
3871. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci

Ig

3872. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kuzma

3873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
3874. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Kuzma
3875. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2010
3876. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Kuzma
3877. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca pri OŠ Kuzma
3878. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok v VVE pri OŠ Kuzma

Ljubno

3879. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Log-Dragomer

3880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log
3881. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev potoka Snežak

Puconci

3882. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci
3883. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Puconci
3884. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Volilne komisije Občine Puconci
3885. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
3886. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine Vrtca pri Osnovni šoli Puconci

Slovenj Gradec

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010

Vipava

3888. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Žalec

3889. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Žalec

POPRAVKI

3890. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1, PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti