Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log, stran 10533.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log
I. Uvod
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju. Občinski lokacijski načrt, ki je bil pričet skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09). Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
– sprejet in objavljen je bil Program priprave (Uradni list RS, št. 123/06, Uradne objave Naš časopis št. 333, 18. december 2006);
– izvedena je bila 1. prostorska konferenca;
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN;
– pridobljena je bila Odločba ministrstva za okolje in prostor, da postopek celovite presoje vpliva na okolje ni potreben.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in javno obravnavo.
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave OPPN, oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga; opredelijo se postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Po uveljavitvi zadnjih sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04) v letu 2004 je obravnavano območje na Logu postalo stavbno zemljišče za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost.
Obravnavano območje se nahaja v novonastali občini Log - Dragomer, in sicer v vmesnem pasu med avtocesto Ljubljana–Postojna in regionalno cesto RII-409 Ljubljana–Vrhnika, severozahodno od cestninske postaje Log.
Ožji vmesni pas med cono in regionalno cesto je pozidan s prostostoječimi stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. V pasu sta tudi obstoječi kmetiji (Keršmanc, na površini cca 0,43 ha in Kozjek, na površini cca 0,77 ha), katerih obdelovalne površine segajo v samo cono in se ohranijo. V coni trenutno obratuje Mizarstvo Novak, na površini cca 0,59 ha, vse ostale površine so še nezazidane.
Razlog za pripravo in izdelavo OPPN je pobuda št. 3505-9/2006 z dne 19. 1. 2006, ki jo je Občini Vrhnika podal pobudnik Emonaprojekt, d.o.o., Tržaška cesta 202, Ljubljana v imenu naslednje skupine investitorjev in lastnikov zemljišč:
1. GM Invest, d.o.o., Ljubljanska cesta 87, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor Gorazd Lukman
2. Kozjek Franci, Loška cesta 9, 1358 Log pri Brezovici
3. Kozjek Irena, Vrhovčeva cesta 52, 1358 Log pri Brezovici
4. Kozjek Rafael, Cesta OF 1, 1358 Log pri Brezovici
5. Kranjec Filip, Požarnice 42, 1351 Brezovica
6. Pajk Jadranka, Loška cesta 5, 1358 Log pri Brezovici
7. Pleško Miha, Loška cesta 15, 1358 Log pri Brezovici
8. PROFIN TRADE, d.o.o., cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Niko Dobrovoljc
9. Remškar Marko, Loška cesta 26, 1358 Log pri Brezovici
10. Rus Franci, Barjanska cesta 2, 1358 Log pri Brezovici
11. Saksida Irena, Loška cesta 17, 1358 Log pri Brezovici
12. SPATULA, d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
13. Stržinar Antonija, Voljčeva cesta 13, 1360 Vrhnika
14. ZADRUGA NOVAKI, d.o.o., ki jo zastopa direktor Robert Novak, Loška cesta 13, 1358 Log pri Brezovici.
Pobuda je bila obravnavana in sprejeta na 25. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila 1. 3. 2006.
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prostorska ureditev je utemeljena, ker je gradnja poslovno proizvodnih objektov predvidena na območju stavbnih zemljišč za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost, za katerega je določena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
Priprava OPPN za poslovno proizvodno cono Log je utemeljena v Dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 in 1986–2000, ki se na podlagi 125. čena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporabljajo tudi v Občini Log – Dragomer.
Na podlagi 40. do 49. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Občina Vrhnika z obvestilom o nameri izdelave občinskega lokacijskega načrta za poslovno proizvodno cono Log, št. 5/06-3505-9/2006) z dne 22. 6. 2006, zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo odločbe. Ministrstvo za okolje in prostor je z Odločbo št. 35409-182/2006 z dne 8. 8. 2006 ugotovilo, da občinski lokacijski načrt ne bo pomembno vplival na okolje, zato presoja vplivov na okolje ni potrebna.
III. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje OPPN
Predmet prostorskega akta so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo proizvodnih, trgovskih, poslovnih in skladiščnih ter poslovno stanovanjskih objektov.
Okvirno ureditveno območje:
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta je omejeno z regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika na severu in vzhodu, z avtocesto Ljubljana–Postojna na jugu in vzhodu ter s parcelo 1563/1, k. o. Log, na zahodu.
Skupna površina območja znaša približno 9,83 ha.
Določitev prostorskih ukrepov na območju OPPN ni predvidena.
Obvezna sestavina prilog OPPN je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo. Program opremljanja se sprejme kot sestavni del odloka o OPPN. Program opremljanja oziroma njegove dopolnitve pripravi pristojni organ občinske uprave. Sredstva za njegovo pripravo zagotovi naročnik prostorskega akta.
Občinski podrobni prostorski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve pogodbe o opremljanju med investitorjem in občino.
IV. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave OPPN
Postopek OPPN vodi Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, ki po potrebi zagotovi sredstva za morebitno revizijo izvedbenega prostorskega akta in drugih dokumentov.
Naročniki strokovnih podlag iz VI.2. točke tega sklepa in OPPN ter investitorji načrtovanih prostorskih ureditev so:
1. GM Invest, d.o.o., Ljubljanska cesta 87, 3000 Celje
2. Kozjek Franci, Loška cesta 9, 1358 Log pri Brezovici
3. Kozjek Irena, Vrhovčeva cesta 52, 1358 Log pri Brezovici
4. Kozjek Rafael, Cesta OF 1, 1358 Log pri Brezovici
5. Kranjec Filip, Požarnice 42, 1351 Brezovica
6. Pajk Jadranka, Loška cesta 5, 1358 Log pri Brezovici
7. Pleško Miha, Loška cesta 15, 1358 Log pri Brezovici
8. Remškar Marko, Loška cesta 26, 1358 Log pri Brezovici
9. Koprivec Janez, Brezje 1, 1356 Dobrova
10. MODULING, d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
11. TECA, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9, 1000 Ljubljana
12. Zadruga Novaki, z.o.o., Loška cesta 13, 1358 Log pri Brezovici
(v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovijo vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter OPPN.
Izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZPNačrt, je po izboru naročnika Primis Vrhnika, d.o.o., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
10. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
13. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
15. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
16. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
17. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
18. Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
19. Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici
20. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora so na vlogo občine v 30 dneh po prejemu podali smernice za pripravo OLN. Nosilci, ki v zakonitem roku smernic niso podali, so bili k temu ponovno pozvani. V primeru molka nosilca urejanja prostora, smo šteli, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VI. Strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
 
VI.1. Obstoječe strokovne podlage:
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, marec 2000
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, marec 2000
– Kataster komunalne infrastrukture.
 
VI.2. V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04 in 54/05).
Če bo potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
 
VI.3. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
VII. Postopek in roki za pripravo OPPN
 
A) ŽE OPRAVLJENI DELI POSTOPKA
VII.1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec je zagotovil gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– načrtovalec je pridobil smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– nosilci urejanja prostora so podali pogoje in usmeritve v 30 dneh po prejemu poziva ali na ponovni poziv;
– nosilci urejanja prostora so v tem roku posredovali tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– načrtovalec je pregledal pogoje in usmeritve in jih analiziral. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdelal usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– načrtovalec in naročnik sta potrdila usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
B) DELI POSTOPKA, KI SLEDIJO
VII.2. Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta
– Na podlagi usmeritev se izdelajo strokovne podlage iz VI.2. točke tega sklepa
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag in v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjeni osnutek OPPN.
 
VII.3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN na Občini Log - Dragomer;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec obvesti lastnike nepremičnin na območju OPPN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– načrtovalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo javnega naznanila na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– načrtovalec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– načrtovalec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– načrtovalec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– načrtovalec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– načrtovalec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– načrtovalec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– načrtovalec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
 
VII.4. Izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela predlog OPPN po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– načrtovalec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa k predlogu OPPN;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva;
– načrtovalec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo predloga OPPN;
– načrtovalec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN.
 
VII.5. Obravnava na občinskem svetu in sprejem OPPN
– Načrtovalec izdela usklajeni predlog OPPN in gradivo za obravnavo na občinskem svetu;
– načrtovalec pripravi gradivo za obravnavo in sprejem OPPN;
– Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme OPPN z odlokom;
– odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VII.6. Roki za pripravo in sprejem OPPN
– izdelava gradiva za pridobitev smernic – izdelano;
– pridobitev smernic – pridobljene;
– analiza smernic in izdelava usmeritev za načrtovanje – izdelano;
– izdelava strokovnih podlag – izdelano;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev – predvidoma 15. 9. 2010;
– javna razgrnitev – predvidoma 1. 10.– 31. 10. 2010;
– javna obravnava – predvidoma 13. 10. 2010;
– sprejem stališč do pripomb – predvidoma 4. 11. 2010;
– izdelava predloga OPPN – predvidoma 25. 11. 2010;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – predvidoma 27. 12. 2010;
– izdelava usklajenega predloga OPPN in gradiva za obravnavo na občinskem svetu – predvidoma 21. 1. 2011;
– Obravnava na občinskem svetu – predvidoma februar 2011.
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-1/2007
Dragomer, dne 20. avgusta 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti