Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3865. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov, stran 10522.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 14/07) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo višina in način določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Divača ter povračila stroškov, ki jim pripadajo skladno z zakonodajo.
Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane drugih komisij, organov in delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan ter za člane sveta krajevnih skupnosti.
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljevanju: funkcionarji).
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.
VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA
3. člen
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 80/08, 120/08 – odločba US in 48/09) je funkcija župana Občine Divača, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v funkcijo župana VI, v 49. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana.
Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
4. člen
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 80/08, 120/08 – odločba US in 48/09) je funkcija podžupana Občine Divača, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v funkcijo podžupana VI, v plačne razrede od 34 do 41.
Plačni razred podžupana določi župan s sklepom ob upoštevanju obsega županovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanu, kot članu občinskega sveta ne pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali na seji delovnega telesa, ki pripada drugim članom občinskega sveta.
NAGRADE, SEJNINE IN NADOMESTILA
5. člen
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posamezniku, ne sme preseči 15% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo.
Sejnina članom občinskega sveta se določi glede na prisotnost na sejah in za opravljena dela v delovnih telesih v odstotku od osnovne plače župana, in sicer:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta
(če je bil prisoten na več kot 2/3 točk
dnevnega reda)                   6,00%
 
– predsednikom stalnih delovnih teles
občinskega sveta                  3,75%
 
– za vodenje seje stalnih delovnih teles
občinskega sveta (po pooblastilu predsednika
delovnega telesa)                 3,75%
 
– članom za udeležbo na sejah stalnih
delovnih teles                   3,00%
 
– predsednikom občasnih delovnih teles
občinskega sveta                  3,00%
 
– za vodenje seje občasnih delovnih teles
občinskega sveta (po pooblastilu predsednika
delovnega telesa)                 3,00%
 
– za udeležbo na kolegiju župana          1,50%
 
– vodenje seje občinskega sveta po
pooblastilu župana                 3,75%.
Članu občinskega sveta, ki ga župan pooblasti za vodenje seje občinskega sveta, se sejnina poveča za 3,75% osnovne plače župana, in tako skupno znaša 9,75% osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet, pripada sejnina na podlagi sklepa o imenovanju. Za udeležbo na posamezni seji pripada predsedniku delovnega telesa oziroma članu, ki vodi sejo, sejnina v višini 3,00%, članu delovnega telesa pa v višini 1,50% od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.
Članom delovnih teles, ki jih ustanovi župan, pripada sejnina na podlagi sklepa o imenovanju. Za udeležbo na posamezni seji pripada predsedniku delovnega telesa oziroma članu, ki vodi sejo, sejnina v višini 3,00%, članu delovnega telesa pa v višini 1,50% od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.
7. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo za svoje delo pravico do nagrade.
Nagrada članom pripada glede na opravljeno delo in se določi v odstotku od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo, in sicer:
– predsedniku nadzornega odbora za
izvedbo nadzora                    7,50%
 
– članom nadzornega odbora za izvedbo
nadzora                        5,60%
 
– predsedniku nadzornega odbora na seji
nadzornega odbora                   3,00%
 
– članu nadzornega odbora za udeležbo na seji
nadzornega odbora                   1,50%
 
– članu nadzornega odbora za vodenje seje
nadzornega odbora po pooblastilu predsednika
nadzornega odbora                   3,00%
 
– predsedniku oziroma članu nadzornega odbora
za udeležbo na sejah občinskega sveta         1,50%.
Za izvedbo nadzora se po letnem programu dela nadzornega odbora s člani nadzornega odbora sklene pogodba o delu (podjemna pogodba).
Nagrade letno ne smejo preseči najvišjega možnega zneska.
8. člen
Člani občinske volilne komisije in tajnik imajo ob vsakih volitvah na podlagi zakona pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo je določeno v odstotku od povprečne mesečne plače župana in znaša:
– za predsednika            100%
 
– za namestnika predsednika       80%
 
– za člane in namestnike članov     20%
 
– za tajnika              100%.
Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.
Ob drugih volitvah, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev.
Višino nadomestila članom volilnih odborov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev. Izplačila se izvedejo na podlagi odločbe o imenovanju.
POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti in drugih povračil, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja in dnevnic, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
11. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za člane drugih organov in delovnih teles, ki niso funkcionarji.
NAGRADE IN SEJNINE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
12. člen
Članom sveta krajevnih skupnosti (velja tudi za podpredsednika) se za opravljanje funkcije v svetu KS določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji sveta KS.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1% osnovne plače župna brez dodatka za delovno dobo. Sejnina se članom sveta lahko obračuna največ enkrat mesečno pod pogojem, da so bili člani prisotni na seji sveta KS. Za vodenje evidence o prisotnosti na sejah sveta KS je zadolžen svet KS.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti opravljanje funkcije predsednika pripada mesečna nagrada v višini 2,85% osnovne plače župna brez dodatka za delovno dobo.
V primeru nadomeščanja predsednika se lahko članu oziroma podpredsedniku sveta KS, ki nadomešča predsednika, obračuna nagrada za opravljanje funkcije predsednika. Nagrada za opravljanje funkcije in sejnina se izključujeta. Nagrada se lahko obračuna samo predsedniku oziroma tistemu, ki ga nadomešča, na podlagi sklepa predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma sveta krajevne skupnosti.
Člani in predsednik sveta KS so v zvezi z opravljanjem funkcije sveta KS upravičeni do povračila potnih stroškov.
Predsednik in člani sveta so upravičeni do povračila stroškov prihoda na seje sveta krajevne skupnosti.
Predsednik in člani sveta so v zvezi z opravljanjem funkcije upravičeni do povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pri čemer povračilo stroškov ne sme preseči letnega zneska.
Za službeno potovanje predsednika KS izda potni nalog član oziroma podpredsednik sveta KS, za službeno potovanje članov sveta KS pa predsednik sveta KS.
NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji in drugi člani organov, delovnih teles, komisij ter člani svetov krajevnih skupnosti se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
14. člen
Plače, nagrade, sejnine in povračila stroškov se izplačujejo najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
15. člen
Plače, nagrade, sejnine in nadomestila se usklajujejo skladno s predpisi, ki urejajo ta področja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Izplačila po tem pravilniku se izvedejo za udeležbo na sejah od vključno 1. 7. 2010 dalje.
17. člen
Z dnem uveljavite tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 66/03, 38/07).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2010 dalje.
Št. 032-0008/2010-08
Divača, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti