Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, stran 10511.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5 in 36/08, 58/09) 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 39. seji dne 27. 5. 2010 in Občinski svet Občine Vipava na 30. seji dne 29. 7. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS, št. 74/04 in 1/08) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi: “Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.”.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: “V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci matične šole in podružnične šole ter dislociranega oddelka, kolikor je le-ta ustanovljen. ”.
2. člen
V 20. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,”.
Za šestnajsto alineo se doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
“– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja, ”
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.
3. člen
V tretjem odstavku 22. člena se za triindvajseto alineo doda nova štiriindvajseta alinea, ki se glasi:
“– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,”.
Dosedanja štiriindvajseta alinea postane petindvajseta alinea.
4. člen
V prvem odstavku 22.a člena se besedilo “visokošolsko izobrazbo” nadomesti z besedilom “izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje”.
5. člen
V 22.č členu se navedba člena “23.c” pravilno glasi “22.c”.
6. člen
V 24. členu se za besedilom “učiteljski zbor” doda naslednje besedilo “programski učiteljski zbor,”.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 29. člena se črtata.
8. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “lahko” ter besedi “posameznega oddelka” črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ne glede na določbo 22.a člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS, št. 74/04 in 1/08) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
10. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradni list RS, št. 1/08), se v prvem odstavku 1. člena številka Uradnega lista “30/04” zamenja s številko “74/04”.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-5/1997
Ajdovščina, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-10/2010
Vipava, dne 29. julija 2010
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti