Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, stran 10448.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) v zvezi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je v juniju 2010 pod številko projekta 01082–00 izdelal SAVAPROJEKT, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d. d., Krško.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev daljnovoda in objektov razdelilnih transformatorskih postaj (v nadaljnjem besedilu: RTP), zasnovo projektnih rešitev za krajinsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje, zasnovo projektnih rešitev za križanje z infrastrukturo in drugimi ureditvami, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, postopnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. daljnovod je načrtovan visokonapetostni daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje;
2. stojno mesto je območje stebra daljnovoda v koridorju daljnovoda in obsega parcele v polmeru 15,0 m od navpične osi stebra daljnovoda;
3. os daljnovoda je navidezna zvezna linija, ki povezuje vseh 132 stebrov daljnovoda skozi vertikalne osi stebrov daljnovoda;
4. koridor daljnovoda je območje širine 30,0 m, ki sega 15,0 m levo in 15,0 m desno od osi daljnovoda;
5. koridor dostopnih poti je območje širine 8,0 m, opredeljeno od stojnega mesta posameznega stebra daljnovoda ali voda do javne poti ali ceste;
6. trasa daljnovoda je del ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta;
7. električni vod je obstoječi ali načrtovan srednjenapetostni oziroma nizkonapetostni vod na območju državnega lokacijskega načrta.
(2) Oznake, navedene v 11., 20., 21. in 31. členu te uredbe, so oznake iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(funkcija in členitev ureditvenega območja)
(1) Z državnim lokacijskim načrtom se načrtuje:
a) objekte, naprave in ureditve, potrebne za pripravo na gradnjo, gradnjo in obratovanje visokonapetostnega daljnovoda (stebri z vodniki, objekti in naprave RTP, ureditev koridorja daljnovoda), drugih objektov, ureditev in posegov, potrebnih za izvedbo, delovanje in vzdrževanje daljnovoda (prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, poseki, odstranitve, rušitve), objektov in naprav transformatorskih postaj (v nadaljnjem besedilu: TP) ter začasnih objektov (odlagališča), ki jih zahteva gradnja daljnovoda;
b) druge načrtovane ureditve zaradi posrednega vpliva gradnje in obratovanja daljnovoda na obstoječo infrastrukturo (gradnja, nadomestna gradnja, prestavitve, rekonstrukcije, odstranitve, sanacije), varovanja celotnega ureditvenega območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom, elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju, vzdrževanja trase daljnovoda (poseki dreves ali zarasti, zasaditve), vzdrževanja dostopnih poti ter drugih ureditev, predvidenih z zahtevami državnega lokacijskega načrta in soglasjem upravljavca daljnovoda.
(2) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta se deli na:
– območje koridorja daljnovoda,
– območja stojnih mest,
– območja dostopnih poti do stebrov daljnovoda,
– območja RTP,
– območje načrtovanih posekov gozda ali zarasti,
– območja odstranitve in prestavitve infrastrukture.
5. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele ali dele parcel, na katerih so načrtovani objekti in ureditve, ki so potrebni za njegovo izvedbo:
1. območje koridorja daljnovoda:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/17, 1133/25, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/6, 1191/7, 1191/8, 1191/9, 1193/10, 1193/11, 1193/12, 2198/3, 2220/2, 2220/4, 2220/6 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1224/38, 1224/39, 1224/40, 1224/41, 1224/42, 1224/44, 1224/45, 1224/50, 1224/51, 1224/52, 1224/54, 1224/55, 1224/56, 1224/57, 1224/58, 1224/59, 1224/60, 1224/61, 1224/62, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231/1, 1231/2, 1233, 1236, 1244/3, 1245/2, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1287, 1289/1, 134/1, 134/2, 136, 137, 155, 156/1, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 176/1, 176/2, 179/1, 179/3, 184, 206, 212/1, 213, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 2268/1, 2268/4, 2270/2, 2272, 2273/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/3, 2282/5, 2283/15, 2283/16, 2289/2, 2289/4, 2289/6, 2290/1, 2291/2 in 2291/5;
– k. o. Grosuplje: 1661/1, 1661/2, 1662, 1663, 1664/1, 1667, 1704/3, 255, 256, 264, 266, 290, 299, 300, 301/1, 302, 303/1, 303/2, 509, 510, 511/1, 512/1, 512/2, 513, 514, 515, 516, 524, 526/1, 526/4, 534/2, 534/3, 534/4, 535, 537/1, 540, 542, 545, 555/1, 556, 557, 559, 563, 564, 566, 572, 573, 576, 577, 585, 628, 630, 632, 635, 636, 640/16, 640/18, 640/19, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/25, 640/29 in 640/35;
– k. o. Žalna: 113, 114, 122/1, 123, 124/2, 125/2, 126/1, 127/4, 228, 229, 230, 231, 2315, 2316, 2317/6, 232, 2338/10, 2338/11, 2338/18, 2338/26, 2338/32, 2338/4, 2338/5, 2338/6, 2339, 234, 2341, 2342, 2343, 2346, 2348, 2350, 238, 2400, 2401, 2402, 2403, 2410/1, 2411/1, 2412/1, 2415, 2416/2, 2416/3, 2420, 2421, 2423, 2425/1, 2425/3, 2430/1, 2439/1, 2460/2, 2462, 2502/1, 2503, 2504, 53, 54/1, 54/2, 612, 613, 614, 708/2, 712/3, 721, 722, 723/2, 724/2, 725/1, 726, 728, 732, 733/1, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 741, 742, 743, 745, 746 in 750;
– k. o. Kriška vas: 1046, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057, 1058, 1060, 1079, 139/20, 188, 194, 199, 200, 201, 202, 205/2, 206/1, 206/2, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 320, 322, 323, 329, 330, 341/12, 341/13, 341/3, 342, 343, 353/5, 353/6, 368 in 369;
– k. o. Dedni Dol: 320/1;
– k. o. Draga: 160, 161/1, 161/10, 161/14, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 165, 166, 168, 169, 170/1, 171/1, 171/3, 172/1, 172/2, 172/3, 173/10, 173/16, 173/18, 193/1, 194/2, 194/4, 198/1, 198/14, 198/7, 199/17, 199/18, 199/19, 199/20, 199/5, 201/1, 37, 38/1, 39, 40, 42/1, 44, 45/1, 510, 514/10, 514/5, 514/8, 528/1, 529/1, 542/22, 542/44, 84/1, 84/2, 88, 89, 90, 91/2, 92/1, 92/3, 97/21, 97/22, 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 98/1 in 98/2;
– k. o. Hudo: 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 317, 318/2, 318/3, 319/1, 319/2, 325/2, 325/3, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 346/1, 347, 357, 358, 359, 365 in 366;
– k. o. Stična: 591/6, 591/7, 591/9, 592, 592/1, 678/3, 686, 687, 690, 692, 693, 696/1, 697, 698, 699, 700, 747, 748/1, 756, 757/12, 757/8, 761/1, 762/6, 762/7, 762/8, 766/5, 778/18, 778/2, 778/44, 778/45, 778/47, 778/48, 778/50, 778/51, 778/52, 981/1, 988/1, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994/5, 994/7, 994/8, 1005, 1006, 1578/4, 1579/2, 1579/4, 1580/5, 1581/2, 1582/2 in 1619/1;
– k. o. Šentvid: 997 in 1005;
– k. o. Radohova vas: 128/1, 128/2, 129, 162/2, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 175/2, 176, 177, 178/2, 182/1, 192, 195, 196/1, 207/1, 208/1, 208/3, 212/9, 213/2, 213/3, 213/6, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 218, 221/1, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 231, 233/1, 233/3, 234, 235/2, 235/5, 235/6, 236/2, 236/3, 237/1, 343, 357, 605/2, 607/2, 608/11, 615, 616, 617/5 in 619;
– k. o. Velike Pece: 142/1, 142/2, 143/2, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 156, 157/1, 161, 162, 167, 168, 169, 848/5, 850, 887 in 890;
– k. o. Dob: 143, 144, 145, 147, 15, 1508/1, 1508/10, 1508/15, 1508/22, 1535/3, 1536, 1537, 1543/2, 16, 162, 163, 164, 17, 18, 19/1, 19/5, 194/1, 194/3, 194/4, 197/2, 197/3, 197/4, 198/2, 20, 201, 203/1, 203/2, 206, 207, 208, 209/2, 21, 210, 211/1, 214, 215, 216, 22, 220, 221, 222, 223, 224/3, 225/2, 229/3, 23, 230, 231/1, 237/1, 237/7, 237/8, 26/2, 32/2, 33/13, 33/5, 33/7, 34/2, 35, 36, 44, 69 in 7;
– k. o. Podboršt: 15, 18/1, 25, 277, 298/1, 298/2, 298/3, 301, 302/1, 303/1, 303/3, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310, 312, 313/1, 346, 347, 348/1, 348/2, 352/1, 356/3, 356/4, 357, 367, 379/3, 649/3, 651/2, 652/7, 653, 654/3, 655 in 672/1;
– k. o. Zagorica: 690, 691, 692, 693/1, 693/5, 694, 695/1, 695/2, 695/5, 696, 697, 700, 701/1, 701/2, 702, 709, 714, 715/1, 723, 725/1, 725/2, 726, 728, 763, 764, 765, 768/1, 768/2, 769/1, 769/3, 783/1, 783/5, 784/1, 788/1, 788/2, 790/2, 791, 794, 796, 801, 802, 950, 952/1, 953 in 955;
– k. o. Veliki Gaber: 1259/5, 1262, 1264, 1296/102, 1296/107, 1296/113, 1296/114, 1296/115, 1296/116, 1296/124, 260/1, 262/1, 262/2, 263, 264/2, 271/2, 275/1, 276/1, 300/4, 302/1, 303/1, 314, 317/1, 317/2, 319/5, 320/3, 322, 323/3, 323/5, 323/6, 425, 426, 432, 433, 434, 436/1, 436/2, 437, 439, 440, 455/1, 456, 458, 469/2, 473, 474, 476, 502/4, 502/5, 514/1, 516/1, 522/1, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530, 531, 532/3, 533, 555/3, 556/1, 556/2 in 558/3;
– k. o. Stehanja vas: 151, 153/1, 153/2, 153/3, 153/6, 153/7, 155, 156/1, 156/3 in 181/2,
– k. o. Prapreče: 376/2, 376/3, 378, 381, 382, 383, 384, 385/1, 386/10, 386/11, 386/14, 386/15, 386/18, 386/19, 386/22, 386/23, 386/24, 386/30, 386/38, 386/4, 386/40, 386/5, 386/6, 386/7, 485, 846/3, 864/17, 864/27, 864/37, 864/38, 864/39, 864/40, 864/41, 864/61, 864/62 in 864/75;
– k. o. Velika Loka: 1031, 1032, 1038, 1039, 1040/9, 1042, 1044, 1047, 1073/1, 1074/1, 1085/4, 1085/5, 1085/9, 1086, 128, 129/2, 130, 133/1, 133/2, 133/3, 137/2, 138/1, 142, 145, 146/1, 147/2, 309, 312/1, 312/2, 316/1, 317, 318, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 323/1, 327, 329, 339, 340, 341/1, 455/4, 456/2, 457/1, 457/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461, 465, 466, 470/1, 470/2, 473/1, 473/2, 479/10, 479/11, 479/12, 479/14, 479/21, 479/22, 479/25, 479/26, 620, 622, 623/1, 623/2, 624/2, 625/3, 627/4, 629/1, 655/1, 655/2, 657, 659/1, 659/4, 663/2, 663/3, 665, 666, 667, 669/1, 669/3, 669/4, 670/2, 670/3,670/4, 674/2, 676, 677, 706, 73/3, 75/1, 76/1, 76/2, 77/4, 77/8, 797, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 83/2, 83/3, 83/4, 84/1, 85, 86 in 88;
– k. o. Škovec: 1026, 1031, 1045/1, 1045/2, 677/1, 677/2, 678, 679, 683, 684, 685/1, 685/2, 875/10, 875/12, 875/19, 875/5, 875/8, 920/1, 920/2, 922, 929/4, 929/5 in 929/6;
– k. o. Štefan: 566, 568/1 in 568/2;
– k. o. Ševnica: 1185, 1189, 1195, 1196, 1209, 564, 565, 568/1, 568/2, 568/3, 577/1, 577/2, 577/3, 580/1, 580/2, 582/1, 677/1, 681, 683/1, 687, 688, 689, 690, 696, 697, 842/3, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/6, 855/1, 857/1, 858, 861, 862/1, 869/1, 870, 871, 872, 875/1, 876/2, 879/1, 882, 883, 884 in 885;
– k. o. Medvedje selo: 1102, 1104, 1106, 1108, 1111/2, 1133, 1144/1, 1145, 1146/1, 1149, 1150/1, 1151, 1152, 1153, 1154, 1173/1, 1173/2, 1174/3, 144/1, 144/2, 148, 149, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 177, 178, 181, 184/1, 184/2, 184/3, 186, 194, 195/1, 195/2, 201, 202, 205/2, 206, 207, 210/1, 321, 325/1, 341, 344/1, 344/2, 344/3, 344/5, 345, 350, 352, 353, 355/3, 359, 361, 362, 363, 364/1, 365/1, 365/10, 365/11, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/9, 568, 569/6, 570/1, 570/2, 571, 574/2, 574/3, 580, 722/2, 722/3, 722/4, 724, 725, 726, 729/1, 751/5, 759/1, 760, 761, 762, 763, 769, 806/1, 809, 811, 814, 815, 817, 820/1, 821, 822, 823/1, 824/2, 825, 826/1, 826/2, 842, 843, 844, 845,848, 849 in 853;
– k. o. Češnjevec: 563, 564, 568, 571/1, 571/2, 578/1, 578/3, 578/4, 578/5, 604/1, 604/3, 605/1, 605/10, 605/2, 605/3, 605/6 in 605/9;
2. območja stojnih mest:
– steber 1 – k. o. Ponova vas: 1139/2 in 1140;
– steber 2 – k. o. Ponova vas: 1133/9, 1133/10, 1133/17, 2220/2 in 2227;
– steber 3 – k. o. Slivnica: 212/1, 218/1, 218/2 in 219/1;
– steber 4 – k. o. Slivnica: 156/1, 157, 159/1 in 159/2;
– steber 5 – k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5 in 2280/2;
– steber 6 – k. o. Slivnica: 1154 in 1155/1;
– steber 7 – k. o. Slivnica: 1174;
– steber 8 – k. o. Slivnica: 1224/39 in 2268/1;
– steber 9 – k. o. Slivnica: 1224/54, 1224/55, 1224/56 in 1224/57;
– steber 10 – k. o. Slivnica: 1226 in 1228;
– steber 11 – k. o. Grosuplje: 1661/1, 300, 301/1 in 302;
– steber 12 – k. o. Grosuplje: 1661/2, 1704/3, 526/1, 526/4 in 534/3;
– steber 13 – k. o. Grosuplje: 563, 564 in 566;
– steber 14 – k. o. Grosuplje: 585;
– steber 15 – k. o. Grosuplje: 630;
– steber 16 – k. o. Grosuplje: 635;
– steber 17 – k. o. Grosuplje: 640/22 in 640/25 ter k.o. Žalna: 2425/1;
– steber 18 – k. o. Žalna: 2416/2, 2416/3 in 2420;
– steber 19 – k. o. Žalna: 2338/10, 2402 in 2403;
– steber 20 – k. o. Žalna: 2338/26 in 2339;
– steber 21 – k. o. Žalna: 125/2, 2315 in 2317/6;
– steber 22 – k. o. Žalna: 123;
– steber 23 – k. o. Žalna: 122/1, 614, 123 in 750;
– steber 24 – k. o. Žalna: 732, 733/1, 736 in 738/1;
– steber 25 – k. o. Žalna: 721 in 722;
– steber 26 – k. o. Žalna: 53 in 54/2;
– steber 27 – k. o. Žalna: 238;
– steber 28 – k. o. Kriška vas: 199 in 200;
– steber 29 – k. o. Kriška vas: 214, 232 in 233;
– steber 30 – k. o. Kriška vas: 247 in 248;
– steber 31 – k. o. Kriška vas: 263, 264, 368 in 369;
– steber 32 – k. o. Kriška vas: 342 in 343;
– steber 33 – k. o. Kriška vas: 322 in 323;
– steber 34 – k. o. Kriška vas: 1046 in 1048;
– steber 35 – k. o. Draga: 37;
– steber 36 – k. o. Draga: 38/1 in 39;
– steber 37 – k. o. Draga: 89;
– steber 38 – k. o. Draga: 91/2, 92/1 in 92/3;
– steber 39 – k. o. Draga: 161/2, 161/3 in 161/8;
– steber 40 – k. o. Draga: 166 in 168;
– steber 41 – k. o. Draga: 171/1 in 172/2;
– steber 42 – k. o. Draga: 198/7, 199/18 in 199/19;
– steber 43 – k. o. Draga: 194/4;
– steber 44 – k. o. Hudo: 345/1;
– steber 45 – k. o. Hudo: 318/2, 319/1, 319/2 in 358;
– steber 46 – k. o. Hudo: 317;
– steber 47 – k. o. Hudo: 279;
– steber 48 – k. o. Stična: 1005;
– steber 49 – k. o. Stična: 992/3 in 993;
– steber 50 – k. o. Stična: 994/7;
– steber 51 – k. o. Stična: 981/1;
– steber 52 – k. o. Stična: 778/18, 778/2, 778/44 in 778/45;
– steber 53 – k. o. Stična: 778/52;
– steber 54 – k. o. Stična: 757/12;
– steber 55 – k. o. Stična: 747, 748/1 in 756;
– steber 56 – k. o. Stična: 687, 690 in 698;
– steber 57 – k. o. Stična: 591/9;
– steber 58 – k. o. Šentvid: 997 ter k. o. Stična: 591/7 in 1580/5;
– steber 59 – k. o. Radohova vas: 177;
– steber 60 – k. o. Radohova vas: 162/2, 171/2, 175/2 in 195;
– steber 61 – k. o. Radohova vas: 171/1;
– steber 62 – k. o. Radohova vas: 169, 170/1, 207/1, 216/1, 216/3, 617/5, 216/2 in 208/1;
– steber 63 – k. o. Radohova vas: 222/1, 222/2, 222/3, 222/4 in 236/3;
– steber 64 – k. o. Radohova vas: 231 in 233/1;
– steber 65 – k. o. Radohova vas: 233/3 in 343;
– steber 66 – k. o. Velike Pece: 147 in 151;
– steber 67 – k. o. Velike Pece: 168;
– steber 68 – k. o. Dob: 144 in 162;
– steber 69 – k. o. Dob: 215 in 216;
– steber 70 – k. o. Dob: 210, 225/2 in 1543/2;
– steber 71 – k. o. Dob: 198/2 in 201;
– steber 72 – k. o. Dob:: 32/2 in 35;
– steber 73 – k. o. Dob: 15, 17, 69 in 1536;
– steber 74 – k. o. Podboršt: 357 in 651/2;
– steber 75 – k. o. Podboršt: 348/1 in 348/2;
– steber 76 – k. o. Podboršt: 298/1, 298/2 in 301;
– steber 77 – k. o. Podboršt: 309 in 310;
– steber 78 – k. o. Zagorica: 691 ter k. o. Podboršt: 25;
– steber 79 – k. o. Zagorica: 700;
– steber 80 – k. o. Zagorica: 768/1 in 769/1;
– steber 81 – k. o. Zagorica: 763, 764 in 783/1;
– steber 82 – k. o. Zagorica: 802;
– steber 83 – k. o. Veliki Gaber: 522/1, 523/1, 523/2, 524/2 in 555/3;
– steber 84 – k. o. Veliki Gaber: 514/1, 530, 531 in 532/3;
– steber 85 – k. o. Veliki Gaber: 440, 474 in 476;
– steber 86 – k. o. Veliki Gaber: 1296/124, 314, 317/1 in 317/2;
– steber 87 – k. o. Veliki Gaber: 1296/115, 1296/116, 323/5, 323/3 in 323/6;
– steber 88 – k. o. Veliki Gaber: 302/1 in 303/1;
– steber 89 – k. o. Veliki Gaber: 1296/107 in 1296/113;
– steber 90 – k. o. Veliki Gaber: 260/1 in 262/2;
– steber 91 – k. o. Stehanja vas: 155;
– steber 92 – k. o. Prapreče: 864/41 ter k. o. Stehanja vas: 181/2;
– steber 93 – k. o. Prapreče: 386/6, 386/7, 864/37, 864/62 in 864/75;
– steber 94 – k. o. Prapreče: 381, 383, 384 in 385/1;
– steber 95 – k. o. Velika Loka: 663/3 in 667;
– steber 96 – k. o. Velika Loka: 659/1 in 659/4;
– steber 97 – k. o. Velika Loka: 655/1, 655/2 in 706;
– steber 98 – k. o. Velika Loka: 799/3, 799/4 in 799/6;
– steber 99 – k. o. Velika Loka: 624/2 in 625/3;
– steber 100 – k. o. Velika Loka: 620 in 622;
– steber 101 – k. o. Velika Loka: 466 in 473/2;
– steber 102 – k. o. Velika Loka: 479/10, 479/11, 479/14, 479/21 in 479/25;
– steber 103 – k. o. Velika Loka: 323/1 in 329;
– steber 104 – k. o. Velika Loka: 309 in 312/1;
– steber 105 – k. o. Velika Loka: 341/1;
– steber 106 – k. o. Velika Loka: 138/1 in 142;
– steber 107 – k. o. Velika Loka: 128, 73/3 in 75/1;
– steber 108 – k. o. Velika Loka: 85 in 86;
– steber 109 – k. o. Škovec: 677/1;
– steber 110 – k. o. Škovec: 929/4 ter k. o. Štefan: 566;
– steber 111 – k. o. Škovec: 929/6;
– steber 112 – k. o. Škovec: 875/10 in 875/12;
– steber 113 – k. o. Škovec: 875/19 in, 875/5;
– steber 114 – k. o. Ševnica: 568/1;
– steber 115 – k. o. Ševnica: 1185, 568/3, 577/1, 577/2, 580/2 in 582/1;
– steber 116 – k. o. Ševnica: 688, 689 in 1189;
– steber 117 – k. o. Ševnica: 697;
– steber 118 – k. o. Ševnica: 855/1 in 857/1;
– steber 119 – k. o. Ševnica: 869/1, 870 in 1195;
– steber 120 – k. o. Ševnica: 882, 883 in 884;
– steber 121 – k. o. Medvedje selo: 844 in 849;
– steber 122 – k. o. Medvedje selo: 814 in 817.
– steber 123 – k. o. Medvedje selo: 759/1, 760, 761 in 762;
– steber 124 – k. o. Medvedje selo: 722/4, 724 in 725;
– steber 125 – k. o. Medvedje selo: 568 in 571;
– steber 126 – k. o. Medvedje selo: 364/1, 365/2, 365/5, 1133 in 365/3;
– steber 127 – k. o. Medvedje selo: 361, 362 in 363;
– steber 128 – k. o. Medvedje selo: 350;
– steber 129 – k. o. Medvedje selo: 341;
– steber 130 – k. o. Medvedje selo: 195/2 in 202;
– steber 131 – k. o. Medvedje selo: 154 in 178;
– steber 132 – k. o. Češnjevec: 564, 571/1 in 571/2;
3. območja dostopnih poti do stebrov daljnovoda:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/17, 1133/20, 1133/25, 1133/27, 1133/9, 1140 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1100/1, 1147/4, 1147/5, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1174, 1175, 1176, 1177, 1224/54, 1224/55, 1224/56, 1226, 1227, 1228, 1244/3, 1255, 1256, 126/1, 126/2, 128, 1289/1, 134/2, 156/1, 157, 158/1, 159/1, 159/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3, 2268/1, 2268/4, 2270/2, 2272, 2273/2, 2274/2, 2276/1, 2280/2, 2282/3, 2282/6, 2290/1, 2291/2 in 2291/5;
– k. o. Grosuplje: 1661/1, 1661/2, 1662, 1663, 1664/1, 1666, 1667, 1704/3, 253, 254, 255, 256, 264, 266, 290, 299, 300, 301/1, 302, 303/1, 513, 525/2, 526/1, 537/5, 540, 542, 545, 555/1, 556, 557, 559, 562, 563, 564, 567, 568/2, 585, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 588/2, 588/3, 588/4, 590/10, 590/7, 624, 629, 630, 635, 636, 640/1, 640/15, 640/16, 640/19, 640/2, 640/20, 640/22, 640/23, 640/3, 640/35, 640/8 in 640/9;
– k. o. Žalna: 123, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/3, 127/4, 1858, 1938, 1939/3, 1940/2, 1944, 1945, 1946, 1947/1, 1949, 2314/1, 2314/3, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2338/1, 2338/10, 2338/11, 2338/18, 2338/25, 2338/26, 2338/29, 2338/3, 2338/30, 2338/31, 2338/32, 2338/34, 2338/35, 238, 2416/3, 2420, 2421, 2423, 2425/1, 2425/3, 2426, 2427, 2430/1, 2460/2, 2462, 2468, 2470, 2502/1, 2503, 2504, 53, 54/1, 54/2, 612, 613, 614, 692/3, 693/2, 694/2, 695/2, 696/2, 697/2, 698/2, 700/2, 701/2, 702/2, 703/2, 712/3, 721, 722, 732, 733/2, 736, 737, 742, 743, 744/1, 744/2 in 747;
– k. o. Kriška vas: 1046, 1048, 1050, 1051, 1053, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1064, 1079, 165, 168, 169, 174, 175/2, 177/1, 177/2, 179/3, 179/10, 179/6, 18, 180/1, 184, 185, 186, 189, 19/1, 190, 191, 193, 20/1, 200, 201, 205/1, 205/2, 206/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 247, 248, 253, 254, 255, 257, 263, 264, 288/1, 288/2, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 330, 331, 340/6, 341/12, 342, 343, 344/7, 345, 346/1, 346/2, 347, 349/1, 350, 368, 369 in 74;
– k. o. Draga: 166, 168, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 172/3, 193/1, 194/2, 194/4, 198/15, 198/7, 198/8, 198/4, 199/18, 205/28, 205/29, 205/30, 205/32, 205/33, 205/35, 205/36, 37, 38/1, 39, 40, 41, 42/1, 510, 514/5, 516/3, 517/6, 517/7, 528/1, 529/1, 530, 55, 56, 79/2, 86/1, 88, 89, 92/1, 92/3, 97/26, 97/27, 160, 161/11, 161/12, 161/15, 161/2, 161/3, 161/7 in 161/8;
– k. o. Hudo: 15, 18, 19, 22, 24/2, 248/1, 248/4, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 316, 317, 318/1, 318/2, 319/1, 325/3, 344/1, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 348, 349, 350, 351, 352/5, 353/6, 354, 356, 357, 358, 365, 366, 367/1, 51/1, 51/2, 52/1, 54/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 65/3, 653/7 in 66;
– k. o. Stična: 1578/4, 1579/2, 1580/5, 1581/2, 1582/3, 1583/1, 1587/1, 591/10, 591/7, 591/9, 592/1, 592/2, 676/2, 678/1, 678/2, 678/3, 678/4, 680/1, 680/2, 681, 682, 684/4, 685/1, 687, 690, 692, 693, 696/1, 697, 698, 699, 700, 701/2, 701/3, 701/4, 747, 752/16, 752/22, 752/23, 752/3, 752/4, 753/3, 754/1, 755/1, 757/1, 757/8, 757/9, 762/10, 762/12, 762/15, 762/7, 762/9, 778/18, 778/2, 778/44, 778/52, 778/53, 780, 981/1, 989/1, 993, 994/7, 994/8 in 994/9;
– k. o. Radohova vas: 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 175/2, 177, 182/1, 192, 195, 196/1, 198/4, 198/6, 198/7, 201/1, 201/2, 201/4, 202/4, 202/5, 202/6, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 208/1, 208/3, 210/3, 210/6, 210/12, 210/13, 210/14, 210/15, 210/16, 211, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10, 214, 215, 216/2, 218, 222/4, 225/2, 229/2, 230/2, 231, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 235/1, 270/3, 271/8, 343, 357, 605/2, 608/11, 615, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5 in 618;
– k. o. Velike Pece: 135/1, 137/1, 140, 141, 142/1, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151, 152, 168, 177, 178, 197, 198/1, 42, 848/5, 849, 850, 851 in 853/2;
– k. o. Dob: 143, 144, 147, 1508/27, 1508/7, 1536, 1537, 1542, 1543/2, 162, 169, 17, 18, 198/1, 198/2, 198/3, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 205, 206, 207, 208, 209/2, 210, 211/1, 215, 216, 22, 221, 222, 223, 224/3, 225/2, 23, 237/3, 237/4, 32/2, 35, 36, 37, 39/1, 43/1, 44, 45, 49, 50/1, 51, 57, 58/2 in 69;
– k. o. Podboršt: 13, 14, 15, 298/1, 298/2, 299, 301, 302/1, 303/1, 303/3, 304, 305/1, 306, 307, 308/1, 309, 310, 312, 313/1, 348/1, 349/1, 349/2, 351/1, 351/5, 352/1, 357, 362/8, 362/9, 377/2, 651/2, 651/4, 651/5, 652/4, 652/5, 652/7, 652/8, 652/9, 654/3, 655, 656 in 672/1;
– k. o. Zagorica: 675/10, 685/5, 690, 691, 693/1, 693/3, 693/4, 693/5, 694, 695/2, 700, 727, 728, 764, 767/1, 767/2, 768/1, 769/1, 769/3, 783/1, 784/1, 788/1, 788/2, 790/2, 791, 794, 799/1, 799/2, 800, 802, 803/1, 803/2, 803/23, 803/25, 803/26, 803/5, 803/6, 803/7, 857/1, 950, 952/1, 953, 955 in 956/2;
– k. o. Veliki Gaber: 1262, 1263, 1264, 1296/107, 1296/111, 1296/113, 1296/114, 1296/115, 1296/94, 1298, 1299, 300/3, 302/1, 303/1, 311/2, 311/4, 311/5, 313, 314, 317/1, 323/3, 323/5, 323/6, 427, 430, 439, 440, 468/3, 469/2, 474, 476, 502/3, 514/1, 521/5, 522/3, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 524/3, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530, 531, 532/3, 533, 550/1, 555/3, 556/1 in 556/2;
– k. o. Stehanja vas: 155, 156/3, 159, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184/1 in 187;
– k. o. Prapreče: 383, 384, 484/1 in 846/3;
– k. o. Velika Loka: 1018, 1020/7, 1020/8, 1022, 1038, 1039, 1040/1, 1040/4, 1040/6, 1040/9, 1042, 1044, 1085/5, 1085/23, 1085/24, 1085/26, 1086, 129/1, 129/2, 133/1, 133/2, 138/1, 142, 294, 295, 299/2, 302, 304, 305/2, 307, 308, 309, 312/1, 323/1, 327, 329, 331, 332/1, 337, 339, 340, 341/1, 342, 456/2, 478/1, 478/2, 478/3, 478/5, 479/1, 479/10, 479/11, 479/13, 479/14, 479/15, 479/16, 479/17, 479/18, 479/19, 479/2, 479/20, 479/21, 479/23, 479/25, 479/29, 479/3, 479/30, 479/4, 479/5, 479/6, 479/7, 479/8, 479/9, 620, 622, 625/3, 629/1, 657, 659/1, 659/4, 663/3, 667, 669/3, 669/4, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 671, 674/1, 674/2, 675, 706, 707, 708/1, 708/2, 71/3, 711/2, 715/2, 72, 73/1, 73/3, 73/5, 73/6, 749/1, 75/1, 799/3, 799/6, 800/1, 801/1, 85 in 86;
– k. o. Škovec: 1045/1, 1045/2, 677/1, 679, 875/10, 875/12, 875/13, 875/19, 875/5, 922, 929/18, 929/6 in 929/7;
– k. o. Ševnica: 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1189, 1195, 1196, 1209, 555/2, 555/3, 566, 568/1, 568/2, 568/3, 570, 577/1, 577/2, 578, 580/1, 580/2, 582/1, 681, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 687, 688, 690, 697, 698/2, 700, 701, 704, 705, 706, 734, 736, 737, 855/1, 855/5, 857/1, 857/2, 869/1, 870, 871, 872 in 884;
– k. o. Medvedje selo: 109/1, 1101, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111/2, 1113, 1133, 1144/1, 1145, 1149, 1150/1, 1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1173/1, 1174/2, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135/2, 136/2, 141, 142, 144/1, 149, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 178, 179, 181, 184/1, 184/2, 184/3, 194, 195/1, 195/2, 202, 219, 220, 223/2, 321, 350, 352, 361, 363, 364/1, 364/3, 365/10, 365/11, 365/3, 365/4, 365/5, 365/9, 568, 569/6, 570/2, 571, 574/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 751/5, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 764/3, 767/1, 768/1, 769, 770, 773/1, 773/2, 775/3, 775/4, 800, 802, 806/1, 811, 814, 817, 818, 820/1, 821, 822, 823/1, 824/2, 825, 826/1, 826/2, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848 in 853;
– k. o. Češnjevec: 562/1, 562/2, 563, 564, 571/1, 571/2, 578/1, 580, 581, 1169/1 in 1178/1;
4. območja RTP:
a) obstoječa RTP Grosuplje je v:
– k. o. Ponova vas: 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/6, 1191/7, 1191/8, 1191/9, 1193/10, 1193/11 in 1193/12;
b) obstoječa RTP Trebnje je v:
– k. o. Češnjevec: 578/1, 578/3, 578/5, 604/1, 604/3, 605/1, 605/2, 605/3, 605/6, 605/9 in 605/10;
c) nova RTP Ivančna Gorica je v:
– k. o. Stična: 988/38, 993, 994/5, 994/6, 994/7, 994/8 in 1578/4;
5. območja načrtovanih posekov gozda ali zarasti:
– k. o. Grosuplje: 1664/1, 1667, 576, 577, 585, 626, 628, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 640/15, 640/16, 640/18, 640/19, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/25, 640/26, 640/29, 640/30, 640/33, 640/35 in 640/9;
– k. o. Žalna: 114, 122/1, 123, 124/2, 125/2, 126/1, 127/2, 127/4, 228, 229, 230, 231, 2315, 2317/6, 232, 2338/10, 2338/11, 2338/18, 2338/26, 2338/32, 2338/4, 2338/5, 2338/6, 2338/7, 2338/8, 2338/9, 2339, 234, 2342, 2343, 2346, 2348, 2349, 2350, 2351, 238, 239/1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2411/1, 2412/1, 2415, 2416/1, 2416/2, 2416/3, 2420, 2421, 2423, 2425/1, 2425/3, 2439/1, 2460/2, 2464, 53, 54/1, 54/2, 613, 614, 721 in 750;
– k. o. Kriška vas: 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1057, 139/20, 194, 195, 199, 211, 213/2, 214, 245, 246, 247, 322 in 323;
– k. o. Dedni Dol: 320/1;
– k. o. Draga: 193/1, 193/2, 194/2, 194/4, 37, 44, 45/1 in 542/44;
– k. o. Hudo: 268, 275, 276, 279, 280, 283, 284, 317, 318/2, 318/3, 319/1, 319/2, 325/1, 325/2, 325/3, 343, 344/1, 345/1, 345/2, 345/4, 346/1, 347, 357, 358, 359, 366 in 43/2;
– k. o. Stična: 1582/2, 747, 748/1, 756, 757/8, 757/9, 757/12, 761/1 in 762/6;
– k. o. Radohova vas: 128/1, 128/2, 162/2, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 175/2, 176, 177, 178/2, 182/1, 192, 195, 196/1, 207/1, 216/2, 216/3, 231, 233/1, 233/3, 234, 235/2, 235/6, 343, 356, 357, 358, 605/2, 607/2, 608/11 in 617/5;
– k. o. Velike Pece: 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157/1, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 850, 852/3 in 853/2;
– k. o. Dob: 143, 144, 145, 147, 162, 163, 164, 211/1, 214, 215 in 216;
– k. o. Podboršt: 20 in 25;
– k. o. Zagorica: 689/2, 690, 691, 692, 693/5, 695/1, 695/5, 700, 701/1, 701/2, 702, 714 in 715/1;
– k. o. Veliki Gaber: 1264, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1296/102, 1296/107, 1296/112, 1296/113, 1296/114, 260/1, 262/1, 262/2, 263, 264/1, 264/2, 266, 271/1, 271/2, 275/1, 275/4, 276/1, 277/1, 277/2, 278/2, 300/4, 302/1, 303/1, 322, 436/1, 437, 439, 440, 442, 444, 455/1, 456, 458, 469/2, 473, 474, 502/4, 502/5, 504/1, 509, 514/1, 516/1, 524/1, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530, 531, 532/3, 533 in 534;
– k. o. Stehanja vas: 150, 151, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/6, 153/7, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 159, 180 in 181/2;
– k. o. Prapreče: 376/2, 376/3, 378, 380, 382, 384, 386/10, 386/11, 386/14, 386/15, 386/18, 386/30, 386/38, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 864/27, 864/37, 864/38, 864/39, 864/40, 864/61, 864/62 in 864/75;
– k. o. Velika Loka: 1031, 1032, 1038, 1039, 1040/9, 1042, 1044, 133/1, 309, 312/1, 312/2, 317, 318, 320/3, 320/4, 323/1, 327, 329, 337, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 344, 465, 466, 470/1, 470/2, 473/1, 473/2, 479/10, 479/11, 479/12, 479/14, 479/21, 479/22, 479/24, 479/25, 479/26, 479/9, 620, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625/3, 627/4, 655/1, 655/2, 657, 659/1, 659/3, 659/4, 663/2, 663/3, 665, 666, 667, 669/3, 669/4, 674/1, 674/2, 675, 676, 677, 704, 706, 707 in 797;
– k. o. Škovec: 1031, 1045/1, 875/10, 875/11, 875/12, 875/13, 875/19, 875/5, 875/8, 920/1, 920/2, 922, 929/4, 929/5 in 929/6;
– k. o. Štefan: 566 in 568/1;
– k. o. Ševnica: 1195, 1196, 1209, 564, 565, 568/1, 869/1, 870, 871, 872, 875/1, 876/2, 879/1, 882, 883, 884 in 885;
– k. o. Medvedje selo: 1133, 1144/1, 1144/3, 1145, 1150/1, 1151, 1152, 1153, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1174/3, 201, 202, 205/2, 206, 207, 210/1, 325/1, 341, 344/1, 344/2, 344/3, 344/5, 345, 350, 364/1, 365/1, 365/10, 365/11, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/9, 568, 569/4, 569/6, 570/1, 570/2, 571, 573/2, 574/1, 574/2, 574/3, 575/2, 580, 722/6, 815, 817, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850 in 853;
6. območja odstranitve infrastrukture – zračni električni vodi srednje- in nizkonapetostnega omrežja:
a) R0 – koridor 20-kV električnega voda (nazivni 35kV) Grosuplje–Ivančna Gorica »IMP Livar« in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo zunaj koridorja daljnovoda:
– k. o. Slivnica: 1100/1, 1174, 1175, 1176, 1289/1, 1289/5, 1289/6, 1348/22, 1348/23, 1348/24, 1348/25, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1353, 1354/1, 1403/2, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1405/1, 1407/2, 1408/1, 1409/1, 1411/5, 1412/1, 1460/5, 1460/6, 1460/7, 1462/1, 1462/2, 1776/5, 2255/2, 2255/4, 2257/7, 2258/1, 2258/5, 2267, 2273/1, 2273/2, 2274/2, 2290/1 in 2307;
– k. o. Žalna: 1636, 1637, 1638, 1639, 1665, 1668, 1669, 1674, 1676, 1677, 1678, 1681, 1682, 1685, 1686, 1695, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1715, 1716, 1717, 1719, 1721, 1722, 1724, 1735/1, 1735/2, 1736/10, 1736/13, 1736/5, 1736/7, 1741/4, 1741/5, 1741/6, 1744, 1770/2, 1771/2, 1772/2, 1776/1, 1778, 1781/1, 1781/3, 1782/1, 1783/1, 1783/2, 1788/1, 1788/3, 1788/4, 1789, 1790/5, 2088/1, 2088/2, 2091/1, 2091/13, 2091/14, 2091/15, 2091/16, 2091/17, 2091/18, 2091/19, 2091/27, 2091/28, 2091/29, 2091/30, 2091/34, 2091/38, 2162, 2441, 2448/2, 2455/2, 2455/3, 2456, 2473/1, 2476/1, 2477/3, 2478, 2479, 2502/2, 263, 265/1, 266, 267/2, 268, 272, 274, 275, 276/1, 280, 282, 283/1, 288/5, 288/6, 288/7, 289/1, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 565, 568, 569, 649, 653/1, 656, 658/2, 658/3, 818/1, 818/2, 819/2, 820, 821, 822, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 846, 860/5, 862/1, 863/2, 864/2, 865/1 in 865/2;
– k. o. Stična: 1005, 1006, 1578/4, 1579/2, 1579/4, 1619/1, 778/18, 778/2, 778/44, 778/47, 778/48, 981/1, 993, 994/7 in 994/8;
– k. o. Kriška vas: 1046, 1048, 1050, 1054, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064, 1079, 139/12, 139/13, 139/22, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 157, 158, 159, 164, 165, 184, 185, 186, 191, 205/2, 206/1, 213/2, 214, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 257, 258, 259, 260, 261, 321, 322, 323, 329, 330, 340/1, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/7, 340/8, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 353/5, 368 in 369;
– k. o. Draga: 160, 161/1, 161/10, 161/14, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 165, 166, 168, 169, 170/1, 171/1, 171/3, 172/1, 172/2, 172/3, 173/10, 173/16, 173/18, 193/1, 194/2, 194/4, 198/1, 199/17, 199/18, 199/19, 199/20, 199/5, 37, 38/1, 39, 40, 42/1, 44, 45/1, 510, 514/5, 514/8, 528/1, 529/1, 542/22, 84/1, 88, 89, 90, 91/2, 92/1, 92/3, 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 98/1 in 98/2;
– k. o. Hudo: 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 317, 318/2, 318/3, 319/1, 319/2, 325/2, 325/3, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 347, 357, 358, 359, 365 in 366;
b) območja dostopov do stebrov 20-kV (nazivni 35-kV) električnega voda Grosuplje–Ivančna Gorica »IMP Livar« (zunaj koridorja daljnovoda), ki se odstranijo:
– k. o. Slivnica: 1288/5, 1289/1, 1289/5, 1348/22, 1348/23, 1348/24, 1352/1, 1352/4, 1353, 1354/1, 1403/2, 1403/3, 1405/1, 1407/2, 1408/1, 1409/1, 1411/1, 1411/3, 1411/4, 1411/5, 1460/6, 1776/7, 1778/4, 1778/9, 2255/2, 2255/3, 2257/1, 2257/2, 2257/24, 2257/7, 2258/5, 2267, 2268/1, 2268/2, 2268/4, 2290/4 in 2307;
– k. o. Žalna: 1548, 1549/1, 1550, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1663, 1665, 1666/1, 1668, 1669, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1683, 1685, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1704, 1705, 1719, 1721, 1722, 1741/5, 1741/6, 1779/1, 1779/2, 1780/17, 1780/4, 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1781/4, 1781/5, 1781/7, 2091/1, 2091/15, 2091/16, 2091/19, 2091/26, 2091/27, 2091/28, 2091/29, 2091/30, 2091/38, 2092, 2162, 2428/1, 2441, 2442, 2448/2, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456, 2476/1, 2477/3, 2477/2, 2478, 2479, 2502/2, 266, 276/1, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 282, 283/1, 283/2, 290/10, 290/2, 290/6, 292/1, 292/7, 292/9, 295/4, 548, 549, 561/1, 561/2, 562, 563, 565, 568, 569, 649, 650/2, 650/4, 652, 653/1, 653/2, 818/2, 819/2, 820, 821, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/2, 963/10, 963/11, 963/5, 963/6, 963/7, 963/8 in 963/9;
– k. o. Kriška vas: 1062, 1064, 1076/1, 1079, 115, 117, 118, 121, 122, 123/1, 123/2, 139/22, 140, 142, 143, 144, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 176, 184, 185, 206/2, 72, 74, 81 in 82/2.
c) R1 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Polica in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/15, 1133/17, 1133/20, 1133/8, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1138/12, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/3, 1192/2, 1193/10, 1193/9, 2198/3, 2220/2, 2220/4 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/5,1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1158/1, 1158/2, 1159, 1162, 1164, 1165, 1168, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1289/1, 136, 137, 153, 155, 156/1, 156/2, 157, 159/1, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 179/1, 179/3, 219/2, 2273/2, 2276/1, 2278, 2280/1, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/5, 2289/2, 2289/6, 2290/1, 2291/2 in 2291/5;
č) R2 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Dobrepolje in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/16, 1133/17, 1133/26, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1140, 2220/2, 2220/4, 2220/5, 2220/6 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1100/1, 1141/2, 1147/4, 1147/5, 1148, 1152, 1153, 1154, 1174, 1289/5, 1289/6, 134/1, 134/2, 1348/11, 1348/12, 1348/13, 1348/14, 1348/15, 1348/16, 1348/17, 1348/31, 1352/2, 1354/1, 136, 137, 155, 156/1, 158/1, 158/2, 159/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 176/2, 184, 209, 212/1, 212/2, 213, 216, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 2273/1, 2274/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/3, 2282/5, 2283/15, 2289/2, 2289/4, 2289/6, 2290/1, 2291/2, 2291/5 in 2307;
d) R3 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Peščenik in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/15, 1133/17, 1133/20, 1133/25, 1133/8, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1138/12, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/3, 1191/6, 1192/2, 1193/10, 2198/3, 2220/2, 2220/4 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1158/2, 1159, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1289/1, 1289/5, 1348/25, 1348/26, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1353, 1354/1, 136, 137, 1403/2, 153, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 172/2, 176/1, 179/1, 179/3, 219/1, 219/2, 2258/5, 2267, 2273/1, 2273/2, 2274/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/5, 2283/16, 2289/2, 2289/6, 2290/1, 2291/2, 2291/5 in 2307;
e) R4 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Peščenik in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Stična: 1000, 1578/4, 1580/1, 1619/2, 1619/3, 993, 994/1, 994/5, 994/7, 994/9, 995/1, 998/2, 998/3, 998/5 in 998/6;
– k. o. Hudo: 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4 in 377/2;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/20, 1/21, 1/32, 1/37, 1/38, 1/8, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
f) R5 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Polica in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Stična: 1000, 1578/4, 1580/1, 1619/2, 1619/3, 993, 994/1, 994/5, 994/7, 994/9, 995/1, 998/2, 998/3, 998/5 in 998/6;
– k. o. Hudo: 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4 in 377/2;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/8, 1/20, 1/21, 1/32, 1/37, 1/38, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
g) R6 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Zagradec in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 1619/3, 993, 994/1, 994/5, 994/7, 9949, 995/1, 998/2, 998/4, in 998/5;
– k. o. Hudo: 183, 184, 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/8, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
h) R7 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Trebnje in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 1619/3, 993, 994/1, 994/5, 994/7, 9949, 995/1, 998/2, 998/4, in 998/5;
– k. o. Hudo: 183, 184, 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/8, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
i) R8 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Temenica in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Stična: 1579/2, 1579/4, 1581/2, 754/3, 761/2, 762/12, 762/16, 762/6, 762/7, 762/8, 766/5, 778/18, 778/2, 778/44, 778/47, 778/48, 778/50, 778/51, 778/52, 981/1 in 994/8;
j) R9 – koridor 20-kV električnega voda Dob pri Šentvidu-Pokojnica in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Podboršt: 15, 18/1, 25, 277, 298/1, 298/2, 298/3, 301, 303/1, 303/3, 306, 307, 308/1, 309, 346, 347, 348/1, 348/2, 352/1, 356/1, 356/3, 356/4, 357, 367, 379/3, 649/3, 651/2, 652/7, 653, 654/3, 655 in 672/1;
– k. o. Dob: 7, 17, 58/1, 58/2, 69, 1535/3 in 1536;
k) R10 – koridor 20-kV električnega voda Primštal–RTP Trebnje in stojnih mest stebrov, ki se odstranijo:
– k. o. Podboršt: 15, 18/1, 25, 277, 298/1, 298/2, 298/3, 301, 303/1, 303/3, 306, 307, 308/1, 309, 346, 347, 348/1, 348/2, 352/1, 356/1, 356/3, 356/4, 357, 367, 379/3, 649/3, 651/2, 652/7, 653, 654/3, 655 in 672/1;
– k. o. Dob: 7, 17, 58/1, 58/2, 69, 1535/3 in 1536;
7. območja ureditve infrastrukture – električni vodi srednje- in nizkonapetostnega omrežja, ki se kablirajo:
a) K1 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Polica:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/17, 1133/25, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/3, 1191/6, 1193/12, 2198/3, 2220/2, 2220/4, 2220/6 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1289/1, 136, 137, 155, 156/1, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 176/1, 176/2, 179/1, 179/3, 184, 213, 218/2, 219/1, 219/2, 2273/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/5, 2283/16, 2289/2, 2289/4, 2289/6, 2290/1, 2291/2 in 2291/5;
b) K2 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Dobrepolje:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/17, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/3, 1191/6, 1193/12, 2198/3, 2220/2, 2220/4, 2220/6 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1288/5, 1289/1, 1348/27, 1348/28, 1348/29, 1352/2, 1352/4, 1353, 1354/1, 136, 137, 155, 156/1, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 176/1, 176/2, 179/1, 179/3, 184, 213, 218/2, 219/1, 219/2, 2257/2, 2258/5, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2268/4, 2273/1, 2273/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/5, 2283/15, 2283/16, 2289/2, 2289/4, 2289/6, 2290/1, 2290/4, 2291/2, 2291/5 in 2307;
c) K3 – koridor 20-kV električnega voda Grosuplje–Peščenik:
– k. o. Ponova vas: 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/17, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1139/1, 1139/2, 1140, 1191/3, 1191/6, 1193/12, 2198/3, 2220/2, 2220/4, 2220/6 in 2227;
– k. o. Slivnica: 1147/4, 1147/5, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1288/5, 1289/1, 1348/27, 1348/28, 1348/29, 1352/1, 1352/4, 1353, 1354/1, 136, 137, 1403/2, 155, 156/1, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 164/2, 164/4, 165/1, 166/1, 168/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 176/1, 176/2, 179/1, 179/3, 184, 213, 218/2, 219/1, 219/2, 2257/2, 2258/5, 2267, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2268/4, 2273/1, 2273/2, 2276/1, 2278, 2280/2, 2281/1, 2282/1, 2282/5, 2283/16, 2289/2, 2289/4, 2289/6, 2290/1, 2290/4, 2291/2, 2291/5 in 2307;
č) K4 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Peščenik:
– k. o. Stična: 1000, 1578/4, 1580/1, 1619/2, 993, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 994/6, 995/1, 998/3, 998/4, 998/5, 999/4 in 999/5;
– k. o. Hudo: 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/8, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
d) K5 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Polica:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 994/6, 995/1, 998/3, 998/4, 998/5, 999/4 in 999/5;
– k. o. Hudo: 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 1/8, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
e) K6 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Zagradec:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 994/6, 995/1, 998/3, 998/4, 998/5, 999/4 in 999/5;
– k. o. Hudo: 183, 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 1/8, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
f) K7 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–Trebnje:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 994/6, 995/1, 998/3, 998/4, 998/5, 999/4 in 999/5;
– k. o. Hudo: 183, 188, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 376/4, 377/2 in 389;
– k. o. Gorenja vas: 1/2, 1/20, 1/21, 1/37, 1/38, 1/8, 815, 816/1, 816/6 in 816/7;
g) K8 – koridor 20-kV električnega voda Ivančna Gorica–nogometno igrišče:
– k. o. Stična: 1578/4, 1580/1, 1619/2, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 994/6, 995/1, 998/3, 998/4, 998/5, 999/4 in 999/5;
– k. o. Gorenja vas: 1/37;
h) K9 in K10 – 20-kV električna voda novi RTP Ivančna Gorica–Livar sever in Livar jug:
– k. o. Stična: 1579/2, 1579/4, 778/18, 778/2, 778/45, 778/46, 778/47, 778/48, 981/1, 994/5, 994/7 in 994/8;
i) K11 – koridor 20 kV električnega voda novi RTP Ivančna Gorica–sever:
– k. o. Stična: 1579/2, 1579/4, 1581/2, 761/1, 762/12, 762/13, 762/14, 762/16, 762/6, 762/7, 762/8, 766/5, 778/18, 778/2, 778/45, 778/46, 778/47, 778/48, 778/50, 778/51, 778/52, 981/1, 994/5, 994/7 in 994/8;
j) K12 – koridor 20-kV električnega voda novi RTP Ivančna Gorica–Temenica:
– k. o. Stična: 1579/2, 1579/4, 1581/2, 754/3, 757/12, 761/1, 761/2, 762/12, 762/13, 762/14, 762/6, 762/7, 762/8, 766/5, 778/18, 778/2, 778/45, 778/46, 778/47, 778/48, 778/50, 778/51, 778/52, 981/1, 988/1, 994/5, 994/7 in 994/8;
k) K13 – koridor 20-kV električnega voda novi RTP Ivančna Gorica–jug:
– k. o. Stična: 1579/2, 1579/4, 1581/2, 762/11, 762/12, 762/13, 762/14, 762/7, 762/8, 763/13, 766/5, 767/3, 778/18, 778/2, 778/45, 778/46, 778/47, 778/48, 778/50, 778/51, 778/52, 981/1, 988/1, 994/5, 994/7 in 994/8;
l) K14 – koridor 20-kV električnega voda Dob pri Šentvidu–Pokojnica:
– k. o. Podboršt: 15, 298/1, 298/2, 298/3, 301, 303/1, 306, 307, 308/1, 309, 310, 312, 347, 348/1, 348/2, 352/1, 356/3, 356/4, 357, 649/3, 651/2, 652/7, 653, 654/3 in 655;
– k. o. Dob: 1535/3, 1536, 58/2, 69 in 7;
m) K15 – koridor nizkonapetostnega električnega voda od nove TP 20/0,4 kV do nizkonapetostnega voda (pri stebru št. 77):
– k. o. Podboršt: 18/1, 309 in 672/1;
n) K16 – koridor nizkonapetostnega električnega voda od nove TP 20/0,4 kV do nizkonapetostnega voda (pri stebru št. 77):
– k. o. Podboršt: 18/1, 309, 310 in 672/1;
o) K17 – 20-kV električnega voda Dob pri Šentvidu–Pokojnica:
– k. o. Podboršt: 18/1, 25, 309, 310 in 672/1;
p) K18 – koridor 20-kV električnega voda Primštal–RTP Trebnje:
– k. o. Češnjevec: 563, 564, 568, 571/1, 571/2, 578/1 in 578/4;
– k. o. Medvedje selo: 1102, 144/1, 149 in 151/1.
6. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
(1) Daljnovod se izvede v celoti kot nadzemni vod.
(2) Začetna točka daljnovoda je steber 1 pri obstoječi RTP Grosuplje. Od tu se usmeri proti jugovzhodu proti Velikemu Mlačevu, južno od Ščevnice proti naselju Gatina, severno od Predlok, po južnem pobočju Krtačnika, južno od Gradišča, čez dolini Za lazmi in Prevce ter se z grebena Cesarjev laz spusti v Mihčevo dolino. Nadaljuje po pobočju Senožet, pobočju Bukovje in zapusti občino Grosuplje. V občini Ivančna Gorica poteka trasa ob obstoječem 20-kV daljnovodu (nazivnem 35-kV) Grosuplje–Ivančna Gorica. Nato poteka severno od Grmade, po levem bregu doline proti naselju Pristava, po pobočju Pleščevc do naselja Polje, po pobočju Kavc, severno od Skončnikovega hriba in južno od obstoječe TP Ivančna Gorica do stebra 50 pri predvideni RTP Ivančna Gorica in naprej med tovarno IMP Livar in srednjo šolo proti naselju Griže, južno od naselij Butale in Glogovica, v dolino Dolina, severno od Jokovega hriba proti naselju Sela pri Dobu, južno od naselja Dob proti Pepčkovemu hribu ter po južni strani zapusti občino Ivančna Gorica. V občini Trebnje se trasa lomi proti severu, premosti dolini Kavc in Jevšje, poteka mimo naselja Kljuka, po dolini Prevalja, južno od naselja Gline ter čez južno pobočje Lakotnika, prečka avtocesto Ljubljana–Obrežje (v nadaljnjem besedilu: AC), poteka vzporedno z AC, čez Jazbino v Dolge Dole in dolino Pod ščitom, ponovno prečka AC, po pobočju Kavc, čez planoto, prečka dolino, v uvalo, ki se zajeda v severno pobočje Skledice, južno od naselja Velika Loka, po južnem pobočju Kramarjevega hriba, premosti dolino in potok Kodeljevec, po pobočju Pucljevca, mimo naselja Gorenje Medvedje selo in doline Črna, po hribu Hrib in po polju Hrastje do lokacije stebra 132 pri RTP Trebnje južno od naselja Gorenja Dobrava.
7. člen
(omejitve in pogoji urejanja)
Na območju državnega lokacijskega načrta so glede na omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
1. v koridorju daljnovoda, razen na območjih stojnih mest stebrov, je raba omejena. V koridorju daljnovoda je dovoljeno izvajati gradbena in druga dela v zvezi z objekti gospodarske javne infrastrukture in pomožnimi infrastrukturnimi objekti (gradnja novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve objektov ali njihovih delov, vzdrževanje objektov), kmetijske in gozdnogospodarske dejavnosti, prostorsko ureditvene operacije (komasacije) ter ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustni sta gradnja parkirišč in postavitev montažnih ograj in urbane opreme v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki urejajo obvezne odmike grajenih in naravnih objektov od daljnovoda. Posegi v koridorju daljnovoda ne smejo ovirati gradnje, obratovanja in vzdrževanja daljnovoda. V koridorju daljnovoda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi;
2. stojna mesta stebrov so območja izključne in omejene rabe, na katerih je dovoljeno izvajati gradbena in druga dela v zvezi z objekti daljnovoda ter dela, povezana z vzdrževanjem vegetacije. Območja izključne rabe so le tisti deli parcel na stojnem mestu, na katerih stojijo noge in temelji stebra. Na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se natančno določi velikost potrebne parcele ali parcel izključne rabe, na katerih se zgradi posamezen steber (noge in temelje stebra);
3. območje RTP je območje izključne rabe, na katerem je dovoljeno izvajati gradbena in druga dela v zvezi z objekti in napravami RTP;
4. zemljišča za ureditev dostopov do stebrov so znotraj in zunaj koridorja daljnovoda. Za pripravo dostopnih poti je predviden koridor za dostopne poti od vsakega stojnega mesta daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje. Za območje dostopnih poti, ki je namenjeno vzdrževanju daljnovoda, velja omejena raba. Na dostopnih poteh niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjšali prometni profil in onemogočili dostop do daljnovoda. Dostopne poti so lahko namenjene tudi drugim uporabnikom prostora, če je to potrebno. Na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se natančno določi velikost potrebnih parcel, na katerih se izvede dostop za vsak posamezen steber ali več stebrov skupaj. Načrtovani dostop praviloma ne zajema vseh parcel, določenih s koridorjem za posamezen dostop. Če za posamezen steber ni določen koridor za morebitno dostopno pot, se zanj lahko dostopna pot uredi v koridorju daljnovoda;
5. zemljišča zunaj koridorja daljnovoda se po končani gradnji uredijo in vzdržujejo v skladu z zahtevami državnega lokacijskega načrta;
6. v koridorju nadzemnega voda lokalna skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, ki se uvršča v I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
8. člen
(raba in omejitve obstoječih objektov)
(1) Obstoječi objekti in naprave v koridorju daljnovoda, za katere ni dovoljena sprememba namembnosti, so:
1. v občini Grosuplje: lopa parc. št. 1133/13, k. o. Ponova vas,
2. v občini Ivančna Gorica: lopa parc. št. 341/3, k. o. Kriška vas,
3. v občini Trebnje: garaža parc. št. 530, k. o. Veliki Gaber,
4. v občini Trebnje: objekt TP parc. št. 272/3 in 272/4, obe k. o. Veliki Gaber,
5. v občini Trebnje: kozolec parc. št. 761, k. o. Medvedje selo.
(2) Zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda obstoječih objektov in naprav iz prejšnjega odstavka ni treba odstraniti.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV DALJNOVODA
9. člen
(tehnični pogoji daljnovoda in stebrov daljnovoda)
(1) Daljnovod je dvosistemski in opremljen s šestimi vodniki, obešenimi na treh parih nasprotno ležečih, različno dolgih in po višini različno nameščenih konzol na stebrih z enotno obliko glave, imenovane »sod«.
(2) Na konicah stebrov se po celotni trasi daljnovoda vpne strelovodna vrv, ki ščiti daljnovodni sistem pred atmosferskimi in drugimi dolgotrajnimi prenapetostmi ter udarom strele. V strelovodni vrvi se izvede optična telekomunikacijska povezava.
(3) V koridorju daljnovoda se razmestijo nosilni in napenjalni stebri ter en križni propeler steber. Konstrukcija stebrov je iz jeklenih vijačenih palic, ki so vroče cinkane in deloma sestavljene že v tovarni.
(4) Označevanje daljnovoda nad državnimi cestami in železniškimi progami se izvede na določenih delih strelovodne vrvi, na kateri se obesijo opozorilne krogle in balisor svetilke, ter z rdeče-belo pobarvanimi stebri na vsaki strani prometnice. Razmestitev krogel in balisor svetilk je označena v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta.
(5) Predvideni so stebri jeklene palične konstrukcije. Zasnovani so iz posameznih sklopov, ki so med seboj sestavljivi: standardna glava stebra, trup in standardne noge stebra.
(6) Osnovna barva stebrov daljnovoda je standardna srebrno-siva (cink). Stebri se lahko pobarvajo tudi z olivno zeleno barvo.
(7) Noge nosilnih stebrov se v tlorisu razporedijo v pravokotni zasnovi v velikosti do 4,0 m × 3,0 m. Noge napenjalnih in križnih stebrov se v tlorisu razporedijo praviloma v kvadratni zasnovi v velikosti do 5,0 m × 5,0 m.
(8) Temelji stebrov se izvedejo v betonu z globino temeljenja do 5,0 m.
(9) Stebri se ozemljijo s pocinkanim valjancem, izvedenim v štirih krakih znotraj koridorja daljnovoda.
(10) Območja stojnih mest stebrov se uredi tako, da se upoštevajo naslednji ukrepi:
– po postavitvi stebra se površine med vogalnimi temelji sanirajo z uporabo izkopane zemljine, ki se enakomerno razgrne po območju stojnega mesta posameznega stebra. Pri stebrih, ki so na poplavnih območjih, se nivo terena uredi tako, da ni višji, kot je bil pred postavitvijo stebra;
– na izpostavljenih mestih so lahko stebri obdani z vegetacijo, ki ne ovira dostopa do stebra;
– deli temeljev, ki so vidni iz zemlje, se lahko pobarvajo z zeleno barvo, nevpadljivo za okolico.
(11) Natančnejši tehnični pogoji se na podlagi te uredbe določijo za vsak steber posebej v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
10. člen
(vključevanje v elektroenergetski sistem)
(1) Na zahodu se daljnovod vključi na portalu v RTP Grosuplje.
(2) Na vzhodu se daljnovod vključi na portalu v RTP Trebnje.
(3) V novo RTP Ivančna Gorica se vključi le južni sistem daljnovoda. Vključitev daljnovoda se izvede kot odcep s propeler stebra, ki se zgradi na stojnem mestu stebra 50, severno od načrtovane RTP Ivančna Gorica.
(4) Odcep daljnovoda v novo RTP Ivančna Gorica se izvede z dvema ločenima daljnovodnima povezavama:
– zahodni odsek daljnovoda RTP Grosuplje–RTP Ivančna Gorica se pripne na portal v RTP Ivančna Gorica;
– vzhodni odsek daljnovoda RTP Ivančna Gorica–RTP Trebnje se pripne na portal v RTP Ivančna Gorica.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO NAČRTOVANJE
11. člen
(krajinske ureditve)
(1) S krajinsko ureditvijo na območju trase daljnovoda RTP Grosuplje–RTP Trebnje se čim bolj omilijo poseki gozda in gozdnega roba ter sočasno zmanjša vidnost objektov daljnovoda.
(2) Posek gozda in zarasti se uredi tako, kot to določajo naslednji tipi terena trase, katerih razmestitev je razvidna iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta:
– TIP 1: potek trase po ravnini in do pobočja z naklonom do 15º oziroma po slemenu hriba. Vzdržuje se simetrična zarast vegetacije levo in desno od osi daljnovoda;
– TIP 2: potek trase vzporedno s plastnicami hriba na pobočju z naklonom nad 30º. Zaradi varnosti se razdalja urejanja zarasti od osi koridorja po pobočju navzgor poveča za dodanih 15 m ali več. Vzdržuje se asimetrična zarast vegetacije;
– TIP 3: potek trase po pobočju z naklonom med 15º in 30º. Zaradi varnosti se razdalja urejanja zarasti od osi koridorja po pobočju navzgor poveča za dodanih 5,0 m ali več. Vzdržuje se simetrična zarast vegetacije.
(3) Pri zasaditvah vegetacije na celotnem ureditvenem območju daljnovoda je treba upoštevati naravne danosti prostora, kot so tla, naklon, meteorološko-klimatski dejavniki. Pri načrtovanju zasaditve se predvidi vzdrževanje ureditve koridorja samo z avtohtono vrsto vegetacije.
(4) Pri poteku trase čez odprte površine, kot so travniki in pašniki, se v podnožju stebrov in v koridorju sadijo le nižje grmovnice, ki skrijejo betonske temelje stebrov, zlasti pri neravnem terenu, vendar sočasno ne omejujejo dostopa pri nadzoru in posegih na stebrih oziroma daljnovodu. Rastlin, ki se vzpenjajo po stebrih, ni dovoljeno saditi.
(5) Zaradi enostavnega vzdrževanja pod stebri oziroma med nogami posameznega stebra ni predvidena nobena druga zasaditev razen trave.
12. člen
(posek vegetacije)
(1) Na poraščenih delih trase daljnovoda se izvede enkratni posek zaradi gradnje daljnovoda. Posek, potreben za gradnjo daljnovoda, se natančno določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Vsi poseki gozdne vegetacije se izvedejo selektivno. Golosek na delu koridorja se izvede le zaradi gradnje in montaže daljnovoda. Odstrani se le drevesna vegetacija, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Obstoječa grmovna vegetacija se ohrani, če ne ovira gradnje daljnovoda.
(3) Varnostni odmik dreves in višjih grmovnih vrst od daljnovoda mora biti zagotovljen tako, da morebiti podrto drevo ali grmovnica ne seže v pas širine treh metrov, merjeno od skrajnega vodnika daljnovoda navzven.
13. člen
(urejanje trase v gozdu)
(1) Na celotnem poteku trase daljnovoda se zaradi varnostnih razlogov gozd ali zaraščene površine redno vzdržujejo. Z višinsko stopnjevanim prehodom ohranjene ali na novo zasajene vegetacije se ščiti na novo nastali gozdni rob. Gozdna poseka se uredi na podlagi načrta sečnje ter v skladu s prejšnjim členom. Golosek, izveden zaradi gradnje daljnovoda, za vzdrževanje trase med obratovanjem daljnovoda ni potreben.
(2) V vzdolžni smeri koridorja daljnovoda po gozdu se uredijo razgibani gozdni robovi, ki povezujejo posamezne jase v prostoru gozda. V prečnem prerezu koridorja daljnovoda se poseka oblikuje tako, da se pod daljnovodom ohrani nižja grmovna zarast, proti robovom poseke pa se rastlinje postopno dviguje v skladu s tipom ureditve, določenim v 11. členu te uredbe.
(3) Zemljišča na območju koridorja daljnovoda, razen stojnih mest stebrov, se po končani gradnji v največjem mogočem obsegu vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v skladu s to uredbo.
14. člen
(urejanje dostopnih poti)
(1) Za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda so potrebne dostopne poti, ki posamezna stojna mesta povezujejo z javno potjo oziroma javno cesto. Za dostopne poti se uporabijo obstoječe javne poti in javne ceste ter koridor daljnovoda. Dovozi do dostopnih poti in trase daljnovoda morajo čim bolj potekati po obstoječih javnih prometnicah.
(2) Če na ureditvenem območju ni dostopnih poti ali dostopnih cest do stojnih mest, jih je treba urediti v okviru opredeljenih koridorjev dostopnih poti. Za izvedbo posamezne manjkajoče dostopne poti je določen koridor širine 8,0 m, ki sega zunaj koridorja daljnovoda od stojnega mesta do najbližje obstoječe javne poti ali javne ceste.
(3) Najmanjša širina posamezne dostopne poti je 3,0 m. Natančneje se širina in potek dostopne poti določita v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Dostopne poti se izvedejo tako, da omogočajo dostop terenskim vozilom oziroma strojem, ki so potrebni za gradnjo. Za gradnjo daljnovoda se dostopne poti zaradi dostave konstrukcije in drugega materiala izvedejo do širine koridorja, določenega v drugem odstavku tega člena.
(5) Dostopne poti, ki se zgradijo zaradi montaže in gradnje stebrov, za poznejša vzdrževalna dela pa niso več potrebna, se vzpostavijo v stanje, kot je bilo pred gradnjo daljnovoda, oziroma se uredijo v skladu z dogovorom investitorja z lastnikom zemljišča, po katerem dostopne poti potekajo.
15. člen
(RTP Ivančna Gorica)
(1) RTP Ivančna Gorica se zgradi približno 0,5 km severno od mesta Ivančna Gorica, vzhodno od javne poti JP 638570 Malo Hudo–Marof, in sicer neposredno ob koridorju daljnovoda.
(2) Za gradnjo RTP Ivančna Gorica se na predvidenem območju nasuje gramoz na platoju velikosti približno 80,0 m × 65,0 m, ki je nad koto poplavnih vod (Q100) oziroma priporočeno koto, ki je najmanj 334,15 m n. m. v. Plato se asfaltira oziroma delno pokrije z zelenico in gramozom. Vstop na plato se zagotovi z zahodne strani s priključkom na javno pot JP 638570 Malo Hudo–Marof. Plato se ogradi z zaščitno ograjo.
(3) Na območju RTP (na platoju) se zgradijo objekt RTP in zunanje naprave, kot so 110-kilovoltna stikališča in 110/20-kV energetski transformatorji.
(4) V objektu se zgradijo prostori srednjenapetostnega stikališča s komandnim delom v treh etažah: pritličje, nadstropje in mansarda. Objekt je lahko podkleten. Objekt je velikosti približno 15,0 m × 40,0 m ter v višini od nivoja platoja do slemena strehe približno 10,0 m. Vhodni portali za 110-kV daljnovodno priključitev se zgradijo v največji višini 13,0 m.
(5) Objekt se oblikuje sodobno in prilagodi tehnološkim zahtevam vsebine, za katere je predviden, in sicer:
1. fasada objekta se členi. Material, ki se uporabi zanjo, ne sme odbijati svetlobe. Fasade objektov se barvajo v lestvici toplih zemeljskih barv. Odprtine se pravilno razporedijo;
2. streha se zgradi z naklonom do 40°;
3. objekt se ne priključi na javno vodovodno omrežje. Sanitarna voda za objekt se zajame s strehe (deževnica), ki se hrani v požarni cisterni na parceli;
4. fekalne odplake iz sanitarij se speljejo v zaprto triprekatno greznico;
5. meteorne vode s tlakovanih površin se odvajajo prek lovilnikov olj v ponikalnico;
6. napajanje objekta RTP z električno energijo se izvede iz lastnega vira;
7. okolica RTP se redno vzdržuje, zatravi in zasadi z listavci. Visokorasla vegetacija ne sme ovirati delovanja daljnovoda in naprav RTP.
(6) Povezava energetskih transformatorjev z 20-kV stikališčem se izvede v kineti in kabelski kanalizaciji. Vsi prehodi 20-kV vodov iz RTP do obstoječih prostozračnih srednjenapetostnih vodov se povežejo v kabelski izvedbi.
16. člen
(obstoječe RTP)
(1) Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov in naprav na območju drugih RTP v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta se smiselno uporabljajo določbe tretjega do šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov in naprav na območju RTP in TP na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta se pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo predvideni tehnični ukrepi, ki preprečujejo možnost razlitja nevarnih snovi.
V. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJE Z INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI UREDITVAMI
17. člen
(križanja s cestami)
(1) Križanje daljnovoda z avtocesto in drugimi državnimi cestami se izvede tako, da najmanjša varnostna višina od površine vozišča do spodnjega vodnika daljnovoda ni manjša od 7,0 m in oddaljenost katerega koli dela stebra od zunanjega roba avtoceste ni manjša od 40,0 m oziroma od zunanjega roba cestnega telesa drugih državnih cest ni manjša od 10,0 m. Če to narekujejo terenske razmere, se lahko oddaljenost od zunanjega roba cestnega telesa avtoceste zmanjša na 10,0 m oziroma drugih državnih cest na 5,0 m.
(2) Križanje daljnovoda z občinskimi cestami se izvede tako, da varnostna višina od površine vozišča do spodnjega vodnika daljnovoda ni manjša od 7,0 m in varnostna oddaljenost stebra daljnovoda od roba cestnega telesa ni manjša od 10,0 m, oziroma če to narekujejo terenske razmere, se lahko zmanjša na 5,0 m.
18. člen
(križanje z železniško progo)
(1) Križanje z železniškimi progami se izvede tako, da varnostna višina med zgornjo tirnico in spodnjim vodnikom daljnovoda ni manjša od 12,0 m, oziroma če so vodi speljani nad postajnimi peroni, razkladalnimi klančinami in drugimi razkladalnimi površinami, varnostna višina voda od zgornje tirnice ni manjša od 12,0 m oziroma da vodoravna oddaljenost katerega koli dela stebra od najbližje železniške tirnice ne znaša manj kot 10,0 m.
(2) Kot križanja daljnovoda z železniškimi progami se izvede tako, da ni manjši od 45°.
19. člen
(križanje z električnim omrežjem in omrežjem javne razsvetljave)
(1) Daljnovod križa 20-kV električna omrežja na mestih, ki so označena v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta.
(2) Daljnovod križa omrežja javne razsvetljave med stebroma 51 in 52 ter med stebroma 53 in 54. Križanja daljnovoda z omrežjem javne razsvetljave so urejena v skladu s tehničnimi predpisi in standardi za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov.
20. člen
(odstranitve električnega omrežja)
Odstranijo se naslednji zračni srednjenapetostni električni vodi:
– R0 – 20-kV vod (nazivni 35kV) Grosuplje–Ivančna Gorica: od ZR0 do KK10 v skupni dolžini približno 13.610 m),
– R1 – 20-kV vod Grosuplje–Polica: od ZK1 do KK1 v skupni dolžini približno 1.810 m,
– R2 – 20-kV vod Grosuplje–Dobrepolje: od ZK2 do KK2 v dolžini približno 2.300 m,
– R3 – 20-kV vod Grosuplje–Peščenik: od ZK3 do KK3 v dolžini približno 2.500 m,
– R4 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Peščenik: od ZR4 do KK4 v dolžini približno 800 m,
– R5 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Polica: od ZR5 do KK5 v dolžini približno 800 m,
– R6 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Zagradec: od ZR6 do KK6 v dolžini približno 800 m,
– R7 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Trebnje: od ZR7 do KK7 v dolžini približno 800 m,
– R8 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Temenica: od ZR8 do KK9 v dolžini približno 900 m,
– R9 – 20-kV vod Dob pri Šentvidu–Pokojnica (leseni): od ZK14 do KK17 v dolžini približno 1.320 m,
– R10 – 20-kV vod Primštal–RTP Trebnje: od ZK18 do KK18 v dolžini približno 190 m.
21. člen
(pokablitve električnega omrežja)
(1) Kablirajo se srednjenapetostni in nizkonapetostni vodi, ki potekajo v koridorju daljnovoda in deloma zunaj koridorja daljnovoda:
– K1 – 20-kV vod Grosuplje–Polica: od ZK1 do KK1 v dolžini približno 1.890 m,
– K2 – 20-kV vod Grosuplje–Dobrepolje: od ZK2 do KK2 v dolžini približno 2.600 m,
– K3 – 20-kV vod Grosuplje–Peščenik: od ZK3 do KK3 v dolžini približno 2.630 m,
– K4 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Peščenik: od ZK4 do KK4 v dolžini približno 890 m,
– K5 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Polica: od ZK5 do KK5 v dolžini približno 890 m,
– K6 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Zagradec): od ZK6 do KK6 v dolžini približno 890 m,
– K7 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Trebnje: od ZK7 do KK7 v dolžini približno 890 m,
– K8 – 20-kV vod Ivančna Gorica–nogometno igrišče: od ZK8 do KK8 v dolžini približno 510 m,
– K9 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Livar sever: od ZK9 do KK9 v dolžini približno 590 m,
– K10 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Livar jug: od ZK10 do KK10 v dolžini približno 580 m,
– K11 – 20-kV vod Ivančna Gorica–sever: od ZK11 do KK11 v dolžini približno 1.010 m,
– K12 – 20-kV vod Ivančna Gorica–Temenica: od ZK12 do KK12 v dolžini približno 950 m,
– K13 – 20-kV vod Ivančna Gorica–jug: od ZK13 do KK13 v dolžini približno 890 m,
– K14 – 20-kV vod Dob pri Šentvidu–Pokojnica: od ZK14 do KK14 v dolžini približno 1.220 m,
– K15 – nizkonapetostni vod od TP pri stebru 77: od ZK15 do KK15 v dolžini približno 40 m,
– K16 – nizkonapetostni vod od TP pri stebru 77: od ZK16 do KK16 v dolžini približno 40 m,
– K17 – 20-kV vod Dol pri Šentvidu–Pokojnica: od ZK17 do KK17 v dolžini približno 200 m in
– K18 – 20-kV vod Primštal–RTP Trebnje: od ZK18 do KK18 v dolžini približno 200 m.
(2) Načrtovane pokablitve evidentiranih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov ter javne razsvetljave se v skladu s to uredbo natančneje določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Pri preureditvi električnih vodov na predvideni trasi daljnovoda se na odseku, na katerem trasa daljnovoda križa srednjenapetostne in nizkonapetostne vode, oziroma se jim približuje, upoštevajo odmiki v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov.
22. člen
(križanje telekomunikacijskega omrežja)
(1) Pri križanjih daljnovoda s telekomunikacijski vodi se upošteva varnostna višina, ki ne sme biti manjša od 3,0 m. Izolacija se izvede električno in mehansko ojačana. Kot križanja se praviloma izvede tako, da ni manjši od 30°. Na mestih približevanja se vodoravna oddaljenost med vodniki izvede v enaki višini višjega stebra, povečani za 3,0 m (vodoravna oddaljenost je lahko 3,0 m, če je vod električno in mehansko ojačan).
(2) Telekomunikacijski kabli, položeni v zemljo, se izvedejo tako, da so od stebrov oddaljeni najmanj 10,0 m. Vodoravna oddaljenost skrajnega vodnika daljnovoda od stebra telekomunikacijskega voda ne sme biti manjša kot 5,0 m. Tega pogoja ni treba izpolniti, če je višinska razlika najmanj 10,0 m. Vodoravna oddaljenost stebra daljnovoda od najbližjega telekomunikacijskega voda ne sme biti manjša od 2,0 m.
23. člen
(križanje kanalizacije)
(1) Trasa daljnovoda na svojem poteku prečka javno kanalizacijsko omrežje. Pri križanjih daljnovoda s kanalizacijo se upošteva varnostna višina za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 7,0 m. Izolacija vodnikov mora biti ojačana.
(2) Temelji stebrov daljnovoda in konstrukcija morajo biti odmaknjeni od cevovoda kanalizacije najmanj 5,0 m. Pri vzporednem poteku pa mora biti skrajni vodnik daljnovoda odmaknjen od kanalizacije 5,0 m. Daljnovod ne sme v ničemer onemogočati izvajanja normalnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na objektih in napravah kanalizacije.
(3) Ob gradnji daljnovoda je treba zagotoviti zakoličenje obstoječih vodovodnih napeljav na območju koridorja daljnovoda oziroma v bližini temeljev stebrov daljnovoda.
24. člen
(križanje vodovoda)
(1) Trasa daljnovoda na svojem poteku prečka javno vodovodno omrežje.
(2) Temelji konstrukcije daljnovoda morajo biti odmaknjeni od vodovoda najmanj 3,0 m. Daljnovod ne sme v ničemer onemogočati izvajanja normalnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na objektih in napravah za oskrbo s pitno vodo.
(3) Ob gradnji daljnovoda je treba predhodno zagotoviti zakoličenje obstoječih vodovodnih napeljav na območju koridorja daljnovoda oziroma v bližini temeljev stebrov daljnovoda.
(4) Za izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena se lahko vodovod v soglasju z upravljavcem vodovodnega omrežja prestavi.
VI. PARCELACIJA
25. člen
(parcelacija)
Parcelacija za RTP Ivančna Gorica se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta, z naslovom Karakteristični prečni profili in detajli, na listu 5 grafične priloge G6, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos nove meje parcel v naravo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)
Pri varovanju gozda se upoštevajo naslednji pogoji:
– v neposredni bližini posegov se v največji mogoči meri ohrani naravna oblika gozda,
– preprečeni morata biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
– sečnja v koridorju daljnovoda se izvede selektivno le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečanih za razdaljo letne rasti vegetacije,
– na mestih, na katerih bo prizadet gozd oziroma gozdni rob, se načrtuje sanacija zasaditve z uporabo avtohtone vrste dreves ali vegetacije,
– na posameznih lokacijah se lahko zasadijo nadomestni gozdni otoki,
– med gradnjo daljnovoda in po njej se lastnikom in upravljavcem gozdov omogoči dostop do njih.
27. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Daljnovod poteka čez naslednja območja ohranjanja narave, ki so prikazana v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta:
1. naravne vrednote:
– Vir – potok – potok z meandri pri Viru pri Stični,
– Dob – Glogovica – gozdni otok med Dobom in Glogovico,
– Dob pri Šentvidu – ponori Šentpavelščice pri Dobu pri Šentvidu,
– Trebnje – Temenica – reka s poplavno ravnico in fosilno strugo na območju Trebnjega,
– Kodeljevec – levi pritok Temenice pri Veliki Loki,
– Vejar – desni pritok Mirne s poplavnimi travniki nad Mirno;
2. ekološko pomembna območja:
– Radensko polje–Bičje – kraško polje južno od Grosupljega,
– Mala Loka pri Višnji Gori – nizko barje v Mihčevi dolini,
– Temenica – območje obsega celotni tok reke Temenice,
– Vejar – potok s poplavno ravnico, gozdnatim vodnim zaledjem ter mozaikom vlažnih in mokrotnih travnikov;
3. posebna varstvena območja (območja Natura 2000):
– Vejar – potok s poplavno ravnico, gozdnatim vodnim zaledjem ter mozaikom vlažnih in mokrotnih travnikov,
– Breg pri Mali Loki – nizko barje,
– Radensko polje – Viršnica – kraško polje južno od Grosupljega.
(2) Poleg območij iz prejšnjega odstavka prečka daljnovod še naslednje vodotoke:
– potok Podlomščica s pritoki,
– potok Grosupeljščica,
– potok Višnjica s pritoki,
– potok Gabršček in
– Stiški potok.
(3) Daljnovod posega v ekološko pomembni območji potoka Bičje in reke Temenice, ki sta prikazani v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta.
(4) Pri posegu v ekološko pomembno območje se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
– na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se obvodna vegetacija čim manj poškoduje,
– z gradnjo daljnovoda ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča,
– za zasaditve se predvidi samo avtohtona vegetacija.
(5) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upošteva naslednje pogoje:
– na območju gozda, ki je opredeljen kot gozdna naravna dediščina, se poseki izvajajo v skladu z 12. in 13. členom te uredbe,
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala, saj to pomeni spremembe bivalnih razmer,
– posegi in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežij in na poplavnih ravnicah se ne smejo izvajati med sezono gnezditve ptic in od marca do oktobra oziroma med reprodukcijo dvoživk.
(6) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih se upošteva naslednje:
– sekanje in obžagovanje vegetacije se izvedeta le v najmanjši meri pri napeljevanju vodnikov,
– dela pri gradnji daljnovoda, ki lahko vplivajo na živalstvo v reproduktivnem obdobju, se morajo izvajati od začetka novembra do konca februarja.
(7) Na ekološko pomembnih območjih ni dovoljeno:
– poseganje v obrežno vegetacijo potoka Bičje,
– postavljanje novih daljnovodnih stebrov na varovanem območju,
– poseganje v potoke, s katerim se spreminjata narava vodotoka in njegova hidrodinamika,
– spreminjanje obstoječega stanja terena z odkopavanjem, nasipavanjem, osuševanjem in podobnim.
28. člen
(ureditve in varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) V sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, se določi način uporabe rodovitne prsti. Prst se odstrani in začasno odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina.
(2) Odvečna prst se v skladu s to uredbo prednostno uporabi na ureditvenem območju daljnovoda za sanacijo devastiranih in degradiranih tal po gradnji daljnovoda oziroma pri sanaciji stojnih mest odstranjenih vodov.
(3) Med gradnjo daljnovoda in po njej se lastnikom in upravljavcem kmetijskih površin omogoči nemoten dostop do njih.
(4) Gradbena in montažna dela na daljnovodu se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil in jih ne smejo ovirati.
29. člen
(varovanje tal)
Za varovanje tal se izvedejo naslednji ukrepi:
– posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Površine, ki se med gradnjo odkopljejo, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo s kulturo, ki je na teh površinah rasla pred posegi v skladu z državnim lokacijskim načrtom. Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi sanacija prizadetih površin;
– gradnja daljnovoda ne predvideva presežkov zemljine, ki bi narekovali določitev ukrepov za presežke zemljine;
– gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem vremenu;
– delovni stroji in transportna vozila, ki se uporabljajo pri gradnji daljnovoda, se oskrbujejo le na za to določenih prostorih zunaj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta.
30. člen
(varovanje vodotokov in vodnih virov)
(1) Stebri daljnovoda morajo biti najmanj 15,0 m od zunanje meje vodnega zemljišča vodotoka 1. reda oziroma 40,0 m od zunanje meje vodnega zemljišča vodotokov 1. reda zunaj območij naselja in 5,0 m od zunanje meje vodnega zemljišča vodotokov 2. reda, ki ga prečka trasa daljnovoda.
(2) Trasa daljnovoda v Občini Ivančna Gorica prečka varstvene pasove naslednjih vodnih virov:
– zajetji Dekliško vzgajališče in Jerom v 2. varstvenem pasu in
– zajetja Dekliško vzgajališče, Velika loka in Jerom v 3. varstvenem pasu.
(3) Za varovanje voda in vodnih virov se izvedejo naslednji ukrepi:
– zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov na ureditvenem območju se kakovost voda in vodni režim na ureditvenem območju tega državnega lokacijskega načrta ne smeta poslabšati;
– na območju varstvenih pasov vodnih virov je med gradnjo treba upoštevati varstvene režime in ukrepe iz občinskih predpisov, ki urejajo zaščito vodnih virov;
– pri gradnji in izkopih gradbenih jam je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico ali površinske vode.
(4) Površine pod napravami, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo biti tlakovane tako, da ob morebitnem izlitju nevarne snovi nadzorovano odtečejo v vodotesne posode.
31. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Daljnovod poteka čez naslednja območja kulturne dediščine, ki so prikazana v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta:
– Radensko polje – območje kompleksnega varstva kulturne dediščine (EŠD 24421),
– Velika Loka pri Višnji Gori – arheološko območje (EŠD 11892),
– Vir pri Stični – prazgodovinsko gradišče in gomilna grobišča (EŠD 821) in
– Ivančna Gorica – arheološko najdišče (EŠD 192).
(2) Zaradi varovanja kulturne dediščine se izvedejo naslednji ukrepi:
– pred začetkom gradnje daljnovoda se dokumentira stanje kulturne dediščine na trasi po navodilih pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Investitor mora zagotoviti rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi daljnovoda;
– na celotni trasi daljnovoda je treba zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(3) Če se pri izkopu za temelje stebrov naleti na najdbe zunaj varovanih vrednot (gomil), je treba pred nadaljevanjem gradnje:
– obvestiti pristojno institucijo za varovanje kulturne dediščine,
– izvesti zaščitna izkopavanja morebitnih odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– pridobiti kulturnovarstvene pogoje skladno z varstvenim režimom za arheološko dediščino,
– pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo arheološki terenski pregled zaradi določitve mogočih arheoloških točk na mestih stebrov na varovanem območju, ker se ta štejejo za mogoča arheološka območja.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo in obratovanjem daljnovoda morajo biti upoštevani ukrepi za varovanje pred hrupom in izvajanje monitoringa.
(2) Med gradnjo se spremlja hrup in ukrepa ob morebitnem ugotovljenem preseganju vrednosti, določenih za čas gradnje.
33. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Objekti in naprave, ki so viri elektromagnetnih sevanj morajo upoštevati predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, in se načrtujejo in izvedejo tako, da so vplivi na okolje čim manjši.
34. člen
(varstvo zraka)
Gradnja mora biti organizirana in izvedena tako, da se čim bolj prepreči dodatno onesnaženje zraka.
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Med gradnjo daljnovoda in vzdrževalnimi deli na trasi daljnovoda je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
36. člen
(ukrepi za obrambo)
Uporabo optičnih vlaken, ki potekajo v strelovodni vrvi daljnovoda, je treba omogočiti s priključki oziroma odcepi za potrebe obrambe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
37. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Trasa daljnovoda prečka evidentirana poplavna območja vodotokov Bičje, Podlomščica, Grosupeljščica, Breg, Višnjica, Stiški potok, Vir, Šentpavelščica, Temenica s pritokom Kodeljevec in Župnica. Na navedenih poplavnih območjih ali na sami meji območij so stojna mesta predvidenih stebrov 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 56, 107 in 108.
(2) Zaradi potencialne nevarnosti pojava plavajočih predmetov in možnosti njihovega trčenja v konstrukcijo stebra je potrebno steber zaščititi tako, da se prepreči morebitna poškodba spodnjega dela stebra.
(3) Stebri na poplavnih območjih se generalno zaščitijo tako, da se spodnji del vseh elementov jeklene konstrukcije stebra dodatno zaščiti z večkratnim protikorozijskim premazom. Natančnejši ukrepi se določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Gradnja začasnih in stalnih dostopov ne sme poslabševati pretoka poplavnih vod (Q100). Po končani gradnji daljnovoda je treba na poplavnih območjih odstraniti začasne poti in vzpostaviti obstoječe stanje.
(5) Pri dimenzioniranju stebrov se upošteva 6. stopnja moči potresa na potresnih območjih.
(6) V fazi projektiranja projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pri sami izvedbi se dosledno upošteva vse ugotovitve in predpisane ukrepe strokovne podlage z naslovom »Hidrološko-hidravlični elaborat za objekt DV 2x110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje«, ki ga je izdelal IZVO, d. o. o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, štev. elaborata: A09-ŠNS/09, marec 2010, ter Opredelitve do predmetne študije, ki jo je podal IzVRS, št. 23/10-MT z dne 29. 3. 2010.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE IN FAZE
38. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Predvidena je postopna gradnja funkcionalno sklenjenih ureditev daljnovoda, ki je odvisna od organizacije in tehnologije gradnje ter zagotavljanja nemotenega delovanja obstoječega omrežja.
(2) Predhodna pripravljalna dela na območju državnega lokacijskega načrta vključujejo ločeno izvajanje naslednjih del:
1. priprava priključevanja daljnovoda v obstoječih objektih RTP;
2. gradnja začasnih in stalnih dostopov;
3. odstranitve obstoječih ter postavitve novih ali nadomestnih TP;
4. poseki gozda in zarasti;
5. odstranitve obstoječih posameznih vodnikov (srednjenapetostnega, nizkonapetostnega električnega in ostalega) infrastrukturnega omrežja;
6. kabliranje posameznih vodnikov električnega in ostalega infrastrukturnega omrežja;
7. vzdrževanje in rekonstrukcije cest in poti, ki se uporabljajo pri gradnji daljnovoda.
39. člen
(faze izvedbe)
Predvidena je gradnja po fazah posameznih funkcionalno sklenjenih odsekov daljnovoda:
– prva faza: objekt RTP Ivančna Gorica,
– druga faza: vzhodni krak daljnovoda – od RTP Ivančna Gorica do RTP Trebnje in
– tretja faza: zahodni krak daljnovoda – od RTP Grosuplje do RTP Ivančna Gorica.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
40. člen
(spremljanje in nadzor – monitoring)
(1) Investitor zagotovi načrt za spremljanje in nadzor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo daljnovoda, kot je predlagano v Poročilu o vplivih na okolje, ki ga je pod številko projekta PVO-05/05 izdelal Eranthis, januar 2006 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), in je obvezna priloga državnega lokacijskega načrta.
(2) Pri določitvi spremljanja in nadzora investitor pred gradnjo daljnovoda zagotovi, da se opravi meritev ničelnega stanja hrupa in elektromagnetnega sevanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja ter uskladita z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavin okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Spremljanje in nadzor se izvedeta v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in trajnih obratovalnih spremljanj elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Ugotovitve spremljanja in nadzora so javne.
(3) Med gradnjo daljnovoda se spremlja in nadzoruje velikost poseka vegetacije na celotni trasi daljnovoda.
(4) Na območjih pričakovanih naravnih vrednot oziroma v njihovi neposredni bližini se ob morebitnih posegih, ki bi lahko kakor koli ogrozili območje, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor pristojnega zavoda za varstvo narave.
(5) Na območjih varovanja kulturne dediščine je treba pristojnemu zavodu za varstvo kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, na katerih se izvajajo zemeljska dela in opravlja strokovni nadzor nad posegi v zemljino. Pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine je treba obvestiti vsaj 10 dni pred začetkom del.
(6) Na podlagi ugotovitev spremljanja in nadziranja gradnje in obratovanja daljnovoda mora investitor oziroma izvajalec gradnje daljnovoda zagotoviti morebitne potrebne dodatne ustrezne ukrepe:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacije poškodovanih območij (rastlinstvo in živalstvo), naprav ali drugih prostorskih sestavin, ki so posledica gradnje daljnovoda;
– spremembe rabe prostora ali
– druge ustrezne omilitvene in varovalne ukrepe, kot so predlagani v poročilu o vplivih na okolje.
41. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Investitor mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev za spremljanje in nadzor iz prejšnjega člena.
(2) Pri ozemljitvi posameznih stebrov se vsi izkopani jarki ponovno zasujejo, površinsko utrdijo, minimalno humuzirajo in zatravijo. Vsi posegi zaradi ozemljitve se po končani izvedbi vzpostavijo v prvotno stanje. Pri kopanju jarkov za ozemljitev v hribovitem in gričevnatem terenu je treba paziti, da ne pride do preusmeritve površinskih in talnih vod v razmerah stabilne hribine, kar bi lahko povzročilo zemeljske usade in plazove.
(3) Pri zemeljskih delih, izkopu za temelje nosilnih drogov daljnovoda, se izvaja geološki naravovarstveni nadzor. Ob morebitnih najdbah (minerali, fosili) je treba v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, o tem obvestiti pristojno službo za varstvo narave, ki pripravi usmeritve glede ravnanja ob odkritju.
(4) Pred začetkom izvajanja kakršnih koli del v vodotokih na trasi daljnovoda se pravočasno obvesti ribiška družina, ki upravlja posamezen vodotok. Z njihovim predstavnikom se dogovori za ogled kraja in opredelijo obdobja morebitnega posega v vodotok.
(5) Investitor mora glede na visokovodne razmere za stebre na stojnih mestih, ki so navedeni v prvem odstavku 37. člena te uredbe, pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje o upoštevanju poplavne ogroženosti pri načrtovanju. Projektne rešitve morajo biti usklajene s pogoji in omejitvami, kot jih določajo merila oziroma pogoji in omejitve v ustreznih predpisih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
(6) Pred posekom gozda na trasi daljnovoda in dovoznih poti mora biti s pooblaščenim predstavnikom območne enote zavoda za gozdove označena površina za posek (dokazilo drevja za sečnje) in evidentirana lesna masa. Sečnja mora biti izvedena strokovno na podlagi načrta sečnje in v skladu s to uredbo.
(7) Gradbena dela se izvaja v skladu s to uredbo. Odvečni odkopni material, ki nastaja pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali na kmetijska zemljišča, da se ne bi poslabšala rodovitnost kmetijskih zemljišč, ampak na začasna odlagališča, po končani gradnji pa se uporabi za izravnavo terena.
(8) Po končanih gradbenih delih se površine sanirajo v stanje pred posegom, razen na območjih, na katerih so s to uredbo določene drugačne ureditve. Sanirati je treba morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in gozdnih prometnicah ter začasnih gradbenih površinah, ter odstraniti ves neporabljen material.
(9) Po končani gradnji daljnovoda se začasno uporabljena kmetijska zemljišča vzpostavijo v prvotno stanje, ki omogoča ponovno opravljanje kmetijske dejavnosti v največjem mogočem obsegu, kot je bilo pred gradnjo daljnovoda.
(10) Investitor mora poskrbeti za vzdrževanje trase daljnovoda v skladu s prakso dobrega gospodarjenja in praviloma na ekološki način.
(11) Investitor in izvajalci morajo pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci infrastrukture.
42. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča se izvaja na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta.
(2) Za potrebe gradbišč se v največji mogoči meri uporabljajo že obstoječe ceste in poti. Če je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišč, ki jih to zadeva, in potrebnih sosednjih zemljišč oziroma gradbeno dovoljenje.
(3) Med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt prevoznih poti za gradnjo stebrov in začasna odlagališča. Trase prevoznih poti in mesta odlagališč se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.
(4) Investitorji in izvajalci morajo med gradnjo in po njej upoštevati tudi naslednje pogoje:
– vse ceste in poti, ki bi bile morebiti namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo, se uredijo pred začetkom gradnje, po gradnji daljnovoda pa se odpravijo morebitne poškodbe prometnic;
– objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo oziroma sanirajo, če bi se med gradnjo daljnovoda poškodovali zaradi izvajanja del;
– zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč;
– izkopani zemeljski material se začasno odloži zunaj območja vodotokov;
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču v skladu s predpisi in standardi o gradnji.
(5) Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala se sanirajo tako, da se ne omogoči pojav erozije in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se na površini začasnih odlagališč gradbišča vzpostavi prvotno stanje nivoja terena.
(6) Zaradi zagotovitve varnosti pred morebitnim škodljivim delovanjem daljnovoda mora biti njegova gradnja organizirana tako, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.
43. člen
(razmejitev in primopredaja)
(1) Investitor daljnovoda mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo za primopredajo vseh objektov in naprav, ki jih ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji daljnovoda investitor preda infrastrukturo, ki ni predmet upravljanja daljnovoda, v upravljanje in vzdrževanje pooblaščenemu upravljavcu infrastrukture.
X. ODSTOPANJA
44. člen
(odstopanja)
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tej uredbi, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in v skladu s to uredbo.
(2) Pri izvedbi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lokacij, višin, globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, materiala, stebrov, vodov, naprav, ureditev in zasaditev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko-tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, določene s to uredbo.
(3) Z odstopanji na podlagi prejšnjega odstavka morajo soglašati nosilci urejanja prostora, na katere se odstopanja nanašajo.
XI. NADZOR
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(občinski prostorski in izvedbeni akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Grosuplje:
– Dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86 in 16/90);
– Družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 34/92, 38/92 in 18/93);
– Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 11/04, 87/04 in 136/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba 2004 (Uradni list RS, št. 87/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07, 115/07, 90/08 in 94/08);
b) Občina Ivančna Gorica:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–2000, za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (odlok 35003-19/98, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 75/04);
– Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (odlok 35003-20/98, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 1/99 in 4/99);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnim plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004 (Uradni list RS, št. 124/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3-Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko Polje (Uradni list RS, št. 22/2006, 101/2008-popravek);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III./1, III./2 in III./3 (Uradni list RS, št. 22/2006, 101/2008-popravek).
c) Občina Trebnje:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06 – popr.) in
– Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) za območje občine Trebnje – planske celote 1, 3, 4, 5 (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 ter Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04 in 21/05).
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2010
Ljubljana, dne 2. septembra 2010
EVA 2010-2511-0088
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti