Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010, stran 10527.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2), (Uradni list RS, št. 100/05), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 24. redni seji dne 26. avgusta 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 40/10), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN    |   v eurih|
|    |ODHODKOV          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov  |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI       |  1.779.397|
|    |(70+71+72+73+74)      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |  1.507.589|
+--------+----------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI       |  1.223.880|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in   |  1.105.760|
|    |dobiček           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje   |    56.520|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in|    61.600|
|    |storitve          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki       |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI      |   283.709|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |    50.787|
|    |dohodki od premoženja    |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |    11.000|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje   |       |
|    |blaga in storitev      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki |   221.922|
+--------+----------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI     |   155.526|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje   |    24.836|
|    |osnovnih sredstev      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje   |       |
|    |zalog            |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje   |   130.690|
|    |zemljišč in nematerialnega |       |
|    |premoženja         |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |    3.500|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz   |    3.500|
|    |domačih virov        |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz   |       |
|    |tujine           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI     |   112.782|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |   112.782|
|    |drugih javnofinančnih    |       |
|    |institucij         |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|  1.735.497|
+--------+----------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |   776.589|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |400 Plače in izdatki    |   251.192|
|    |zaposlenim         |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev |    92.260|
|    |za socialno varnost     |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in   |   401.408|
|    |storitve          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti |    18.730|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve         |    13.000|
+--------+----------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |   485.506|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije       |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom |   291.900|
|    |in gospodinjstvom      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim  |   142.326|
|    |organizacijam in ustanovam |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači   |    51.280|
|    |transferi          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v   |       |
|    |tujino           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI    |   403.804|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja    |   403.804|
|    |osnovnih sredstev      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    69.598|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |431 Invest. transferi fiz. |    69.598|
|    |in prav. osebam, ki niso  |       |
|    |pror. upor.         |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |    43.900|
|    |II.) (PRORAČUNSKI      |       |
|    |PRIMANJKLAJ)        |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK      |    61.430|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102   |       |
|    |)II.-403-404)        |       |
|    |(SKUPAJ PRIHODKI BREH    |       |
|    |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS |       |
|    |SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL |       |
|    |OBRESTI)          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK       |   245.494|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |       |
|    |(40+41)           |       |
|    |(TEKOČI PRIHODKI MINUS   |       |
|    |TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI  |       |
|    |TRANSFERI)         |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
|    |IN NALOŽB          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH    |    1.000|
|    |POSOJIL           |       |
|    |IN PRODAJA KAPIT.DELEŽ.   |       |
|    |(750+751+752)        |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH    |    1.000|
|    |POSOJIL           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih  |    1.000|
|    |posojil           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih   |       |
|    |deležev           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |752             |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|    |KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)|       |
+--------+----------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih  |       |
|    |deležev in naložb      |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin |       |
|    |iz naslova privatizacije  |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |    1.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV |       |
|    |(IV.-V.)          |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |   125.000|
+--------+----------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |   125.000|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje   |   125.000|
+--------+----------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)    |    82.100|
+--------+----------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA       |    82.100|
+--------+----------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga|    82.100|
+--------+----------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |    87.800|
|    |NA RAČUNU (III.+VI.+X)   |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    42.900|
|    |VIII.)           |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE      |   –43.900|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) |       |
+--------+----------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    1.903|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA  |       |
|    |LETA            |       |
+--------+----------------------------+-------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0005/2010-2
Kuzma, dne 26. avgusta 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti