Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3881. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev potoka Snežak, stran 10536.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev potoka Snežak
1. člen
(razlog za pripravo OPPN)
(1) Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev potoka Snežak (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je podala Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
(2) Pobuda je bila podana z namenom, da se v naselju Dragomer zagotovi ustrezna vodnogospodarska, geodetska in zemljiškoknjižna ureditev potoka Snežak in s tem ustrezna poplavna varnost območja.
2. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je struga potoka Snežak v naselju Dragomer.
(2) Predlagana prostorska ureditev obsega zemljišča s parc. št. 2092/0, 2033/1, 213/6, 215/5, 2023/9, 213/5, 657/5, 657/4, 659/9, 659/2, 659/15, 659/2, 659/5, 659/3, 658/8, 659/7, 660/1, 2022/10, 728/8, 728/9, 728/10, 728/11, 728/12, 2022/9, 2022/8, 2012/10, 735/3, 2012/9, 2012/4, 2012/8, 723/9, 717/7, 752/8, 752/9, 752/7, 752/5, 752/4, 752/3, 753/18, 752/11, 752/12, 752/13, 758/4, 758/9, 758/8, 2013/1, 762/2, 1150/0, 1149/16, 1149/5, 1149/2, 1149/6, 2012/3, 1149/4, 1149/19, 1149/22, 1149/15, vse k.o. Log.
(3) Območje OPPN se na zahteve iz strokovnih podlag naknadno lahko razširi na zemljišča dodatnih parcel.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi izbrani načrtovalec.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– (1) prostorskih sestavin planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in Srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05),
– (2) prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03),
– (3) prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/00, 54/09 – obvezna razlaga, 80/09),
– Poplavne študije za Občino Log - Dragomer (Aquadata, november 2009),
– prikaza stanja prostora,
– investicijskih namer investitorja OPPN in
– smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Strokovna rešitev se lahko pripravi v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave OPPN teče, na podlagi 57. do 61. člena ZPNačrt, v naslednjih fazah:
+----------------------------------+---------------------------+
|Faza               |    Okvirni rok    |
+----------------------------------+---------------------------+
|osnutek OPPN           |    oktober 2010    |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobitev smernic        |    november 2010    |
|                 |     (30 dni)     |
+----------------------------------+              |
|pridobitev odločbe o CPVO     |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|dopolnitev osnutka OPPN in    |    december 2010    |
|priprava osnutka programa     |              |
|opremljanja            |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|javno naznanilo          | januar 2011, 7 dni pred |
|                 | začetkom javne razgrnitve |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna razgrnitev in javna     |  januar–februar 2011  |
|obravnava             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava stališč do pripomb    |     marec 2011    |
|in predlogov javnosti       |              |
+----------------------------------+              |
|priprava predloga OPPN      |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|zbiranje mnenj nosilcev urejanja | marec–april 2011 (30 dni) |
|prostora             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava usklajenega predloga OPPN|     maj 2011     |
|in končnega programa opremljanja |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|sprejem OPPN z odlokom      |    maj–junij 2011   |
|in objava v uradnem glasilu    |              |
+----------------------------------+---------------------------+
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
12. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
14. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
15. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
16. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
17. Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
18. Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici
19. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Občina Log - Dragomer. Kot sestavni del odloka OPPN se sprejme tudi program opremljanja, ki ga naroči in plača Občina Log - Dragomer.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Pošlje se tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-2/2010
Dragomer, dne 25. avgusta 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.
(1),(2),(3) Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana in prostorski ureditveni pogoji za Občino Vrhnika se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporabljajo tudi v Občini Log - Dragomer.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti